Tuesday, November 07, 2006

Membersihkan Dakwah Islam Dari Kecelaruan

Saya apabila meneliti pelbagai situasi dakwah di antara yang positif dan negatif seringkali menemukan diri saya mendapat banyak kemanfaatan dari pengalaman dan buku-buku harakah yang ditulis oleh kepala dan tokoh-tokoh Ikhwan Muslimun awal kurun yang lalu sewaktu belum pun kelahiran saya sekalipun sekarang ini manhaj ikhwan muslimun tidak lagi menjadi pilihan saya namun manfaat di dalam buku mereka kelihatan sangat banyak.

Sehingga disebabkan itu saya menyibukkan diri saya sejak lalu membaca dan menapis kembali apa yang baik dan mengisikan panduan-panduan serta tunjuk ajar mereka dengan timbangan ilmu-ilmu dari ulama Saudi serta Yaman dari aliran salafiyah bagi mencari timbangan kebenaran dan membuat penyesuaian serta pembetulan terhadap pelbagai penyelewengan dan kesalahan.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik hasilnya.” (An-Nisa : 59).

Agak menyedihkan apabila tulisan buku-buku syeikh dan ulama salafi yang mendakwa di aliran salaf tidak banyak memberikan manfaat dan kesan dalam kehidupan kecuali sangat sedikit dan ulama yang sedikit inilah yang benar-benar berjuang di jalan Allah swt dan sekarang menghuni dipenjara-penjara sekaligus mengurangkan lagi jumlah penulis haq (kebenaran) yang dapat mencelikkan manusia lalu tinggallah tokoh salafi yang diakui salafi menulis dan mencontengkan dakwah dengan pelbagai keraguan dan masalah. Perumpamaan mereka ini seperti yang apa disebutkan Allah swt kepada Bani Israel :

“Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya sangka-menyangka.” (Al-Baqarah :78).

Peluang bertemu dengan Syeikh Safar Al-Hawali hafizahulullah di rumahnya di Mekah baru-baru ini memanfaatkan saya memerhatikan penulisan dan buku-bukunya yang sarat dengan ilmu, pemahaman dan pedoman di dalam manhaj kehidupan yang menuruti jalan salaf soleh sekalipun amat sedikit tulisan-tulisan mereka berbanding ribuan penulisan tokoh-tokoh ilmuan lain yang menyemak di perpustakaan namun kesannya amat berbeza.

“Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung ? Ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal itulah yang dapat menerima pelajaran.” (Az-Zumar : 9).

Kelemahan Terhadap Ilmu Alat Dalam Memahami Hakikat Ilmu Agama

Peluang menuntut dan berkenalan bersama al-fadhil Ustaz Ismail Omar, pengasas Yayasan Kebajikan Nusantara dan pengasas sekolah Kiblah di Sungai Merab, Selangor sejak beberapa tahun yang lalu memanfaatkan saya meneliti serta mengkaji buku beliau yang bertajuk Manhaj Aqidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah serta meneliti skima pemikiran beliau terhadap kupasan salaf soleh di dalam masalah aqidah dan manhaj kehidupan muslim.

Cukup bermanfaat dari kitab dan tulisan beliau membolehkan saya memahami kepentingan ilmu alat di dalam memahami syariat Islam serta mengerti bahawa segala isi kitab dan sunnah sebelum boleh saya petik dan kutip sesuka hati untuk dibuat berhujah, terlebih dahulu saya diwajibkan atau dimestikan menguasai ilmu alat supaya petikan dan pengajaran yang dihasilkan oleh saya menepati kehendak syariat bukan dari hawa nafsu atau terhasil dari kejahilan yang menyesatkan.

Ilmu Alat – Memahami Kitab dan Sunnah

1)Bahasa arab – Kunci Memahami Ilmu Agama
2) Ulum Qur’an – Menafsirkan Al-Qur’an dengan cara yang benar
3) Ulum Hadith – Menilaikan hadith dan menafsirkan hadith dengan benar
4) Usul Fiqh – Mengeluarkan hukum hakam dengan benar
5) Ilmu-ilmu Semasa – Sirah (sejarah), politik, ekonomi, perubatan, adab (tasauf), sains teknologi, pentadbiran dan lain-lain.

Ilmu alat ialah bahasa arab dan seninya yang membolehkan seseorang itu memahami dalil-dalil dari kitab dan sunnah menurut maksud bahasa yang sahih bukan dari hanya terjemahan dan juga kamus bahasa. Demikian juga ilmu Usul Fiqh yang merupakan ilmu alat di dalam membantu mengeluarkan hukum-hukum feqah dan juga istinbat hukum dari dalil kitab dan sunnah dengan betul serta menepati maksud syarak disamping ilmu tafsir, ilmu hadith dan sirah serta beberapa lagi bidang ilmu bagi memastikan kesahihan pemahaman yang dihasilkan dari kaedah pegeluaran hukum dan kefahaman menurut sistem yang benar dan sahih berdasarkan panduan salaf soleh dan ulama Islam sejak berzaman.

Malangnya hari ini ramai para pemuda-pemudi Islam tidak menguasai bahasa arab dan belum pun mencapai 1 per sepuluh 1/10 penguasaan terhadap ilmu bahasa arab tetapi telah menulis dan menghasilkan rumusan, kesimpulan serta pelbagai panduan di dalam agama yang hanya melalui pembacaan mereka dan logik akal serta sangkaan mereka terhadap kalam-kalam ulama Islam semasa.


“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dipersoalkan” (Al-Isra :36).

Bahkan Imam Abu Ishak As-Syatibi ra telah memperingatkan umat Islam akan hakikat ini dengan menyebutkan di dalam kitabnya Al-Itishom m/s 173 jilid 2 dengan bermaksud : “ Sesungguhnya yang menjadi sebab utama bid’ah dan pertikaian yang membawa kepada perpecahan umat dan malapetaka ialah seseorang mempercayai dirinya ialah seorang mujtahid atau termasuk ahlul ilmi wal ijtihad dalam ilmu agama sedangkan hakikatnya dirinya belumlah mencapai tahap itu.

Maka apabila dia beramal dengan pendapatnya maka dianggap pendapatnya ialah sebagai pendapat ulama dan khilafnya sebagai khilaf ulama lalu baik hal itu berlaku di dalam hal yang furu (cabang) atau hal yang mendasar dan usul baik iktikad dan amaliyah sehingga seringkali dia mengambil sesetengah hal yang juz’iyah atau furu’iyah (cabang) dari syariat lalu diruntuhkan hal yang kulliyat atau usul dengannya atau sebaliknya sehinggalah jadi apa yang zahir itu sepintas lalu seolah menepati makna tetapi hakikatnya tidak mencapai maksud syarak maka inilah dia seorang tukang pembuat bid’ah.”


“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal ianya di sisi Allah adalah amat besar.” (An-Nur :15).

Maka dari sikap ini kita lihat banyak kacau bilau dalam masyarakat melayu hari ini serta umat Islam umumnya di pelbagai Negara dan daerah kekacauan dan keraguan yang menyesakkan apabila kejahilan dan kebenaran yang tidak penuh bertemu sehingga fitnah tidak pernah kehabisan dari terus membakar umat Islam.

Kefahaman Bukan Hanya Mengetahui Tetapi Menguasai

Kefahaman itu yang patut diutamakan oleh para pelajar yang menuntut ilmu pengetahuan di dalam usaha bergigih mencari ilmu bukannya penguasaan hafalan dan penguasaan menyampaikan kembali apa yang diterima dari guru-guru. Sangat menduka-citakan madrasah dan sekolah pengajian ilmu masih mengamalkan sistem yang salah iaitu menekankan peperiksaan yang menekankan kepada konsep hafalan bukan kepada kefahaman.

Ketika saya mengaji hadith dari guru saya, maka kami bermula dengan hadith berkaitan niat yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab ra dan hadith ini sangat popular serta dihafaz oleh setiap muslim iaitu “Setiap amal itu dengan niat”. Persoalannya apabila ditanya kepada pemuda dan pemudi Islam apakah kamu benar-benar memahami hadith ini ? Maka mereka semuanya akan menjawab ya kami telah faham hadith ini.

Sedangkan hakikatnya mereka hanya mengetahui iaitu boleh menghafaz dan mengulangkan kembali hadith itu tetapi bolehkah mereka menghuraikan maksudnya dan menjadikan hadith ini sebagai aplikasi (mengunakan hadith ini) di dalam kehidupan mereka ? Jawapannya ialah tidak !

Mereka tidak tahu di manakah kegunaan hadith ini dalam kehidupan mereka juga di manakah letak duduknya hadith ini dalam amalan feqah dan harian agama mereka sedangkan menurut ulama, hadith ini telah menentukan pelbagai hukum feqah serta menentukan pelbagai nasib dan hukum di dalam syariat sehingga kita akan mendapati ribuan masalah di dalam kitab-kitab feqah dan ilmu Islam berdalilkan kepada hadith ini.

Juga di dalam masalah aqidah misalnya golongan yang mengaku mengaji ilmu agama dari universiti terkemuka misalnya baik Universiti Islam Madinah dan Universiti Al-Azhar sendiri sebahagiannya tidak begitu peka dan menghalusi ilmu yang dipelajari serta kesannya terhadap kehidupan lantaran tiada kefahaman sehingga tiada beza di antara mereka dengan kanak-kanak sekolah tadika yang menghafaz definasi iman.

Ditanya kepada mereka apakah maksud iman ? Maka semua orang dapat menjawab bahawa iman ialah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan beramal dengan anggota badan serta ianya bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan maksiat.

Tetapi tahukah mereka ? fahamkah mereka definasi yang ringkas ini telah melahirkan perbezaan yang besar kepada umat Islam dan pengasingan kelompak ahlul sunnah wal jamaah dari selainnya ? Tahukah mereka dari definasi yang ringkas ini mengasingkan puak ahlul sunnah dari murjiah, khawarij dan Muktazilah serta karramiyah dan jahmiyah ?

Golongan jahmiyyah mengatakan bahawa iman itu ialah cukup membenarkan dengan hati serta cukup hati sebagai saksi keimanan demikian syiah yang menganggap Abu Talib sebagai beriman kerana telah membenarkan kebenaran serta risalah nabi salallahualaihiwasalam di hati cuma tidak mengikuti risalah baginda rasululullah dari sudut pengakuan zahir.

Inilah kehancuran dan kebinasaan umat Islam apabila sistem pendidikan yang dihasilkan oleh sistem acuan barat hanya mencetak para ustaz dan ilmuan yang mengetahui tetapi tidak memahami kerana ilmu hanya boleh diketahui tetapi tidak boleh diamalkan.

Sedangkan kefahaman dihasilkan melalui amalan dan pengalaman praktikal serta tercapai dengan pelbagai ujian dan ujikaji dalam kehidupan yang menghasilkan satu tingkat ketetapan hati yang disebut sebagai keyakinan.

Maka kepentingan faham di dalam keilmuan ialah darinya masalah dalam kehidupan dapat diselesaikan menurut keputusan yang adil, menepati kehendak Allah swt serta mencapai maksud ketaatan kepada Allah swt dengan sempurna. Kemudian hasil dari keputusan yang sempurna dan cemerlang itulah memberikan ganjaran akhirat yang lebih besar dari keputusan yang kurang tepat dan salah.

“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) ; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. dan kamilah yang melakukannya”. (Al-Anbiya : 78-79).

Menurut riwayat Ibnu Abbas bahawa sekelompok kambing telah merosakkan tanaman di waktu malam. Maka yang tuan punya tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi Daud as lalu baginda Daud as memutuskan bahawa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada pemilik tanaman sebagai ganti kepada tanaman yang rosak. Tetapi Nabi Sulaiman as memutuskan supaya kambing-kambing itu diserahkan hanya sementara kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya dan tuan pemilik kambing diharuskan mengusahakan tanaman itu dengan tanam-tanaman yang baru.

Sehingga apabila tanaman yang baru telah dapat diambil hasilnya, maka tuan pemilik asal yang mempunyai kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. Keputusan Nabi Sulaiman a.s. ini adalah keputusan yang tepat dan disebutkan sebagai keputusan yang lahir dari kefahaman yang sahih terhadap kitab Allah swt berbanding kefahaman ayahnya Daud as yang juga sahih dan benar cuma Sulaiman lebih difahamkan akan hal tersebut.

Bercambahnya Kefahaman Zahiri di Kalangan Pelajar Yang Baru Berjinak dengan Ilmu Agama

Imam Daud az-zahiri serta muridnya ibn Hazm Az-zahiri merupakan diantara ulama silam yang hebat di dalam ilmu feqah dan cukup terkenal dengan sikapnya yang mengambil dalil-dalil kitab dan sunnah dengan secara zahir tanpa penafsiran dan takwil mendalam.

Seringkali saya dipenatkan menjawab pebagai persoalan dari para pelajar yang dipenatkan oleh ustaz-ustaz zahiri yang memberikan hujah kepada pelajar dengan kitab dan sunnah semata-mata tanpa membiasakan kepada pelajar akan penerangan yang sahih dan jelas bagaimanakah hukum tersebut serta pendapat tersebut terhasil.

Hal ini amatlah dibenci merebak kepada para pemuda dan pelajar yang baru hendak berjinak-jinak dengan syariat Islam. Sekarang ini fitnah terhadap umat Islam semakin merebak dengan munculnya aliran “madkhaliyah” yang dahulunya berpusat di Madinah yang sampai ke-tahap membid’ahkan ilmu usul fiqh dengan memakai nama gelaran salafi.

Sekiranya usul fiqh itu merupakan bid’ah maka sesiapa sahaja boleh mengeluarkan hukum hakam feqah dari kitab dan sunnah dengan sesuka hati maka bogel dan telanjanglah dalil-dalil kitab dan sunnah kepada golongan zindiq dan musuh Islam untuk membuat pengeluaran hukum menurut hawa nafsu maka jadilah kitab dan sunnah tanpa perlindungan.

Inilah yang pernah dikeluhkan oleh Imam Syafie ra yang kemudiannya menulis sebuah kitab usul fiqh yang pertama yang memuatkan panduan mengeluarkan hukum dan cara membaca dan memahami dalil-dalil kitab dan sunnah menurut kaedah yang sahih yang kemudiannya disebutkan orang-orang sebagai kitab Ar-Risalah kerana disebabkan ianya dijadikan risalah yang diutuskan kepada Abd Rahman ibn Mahdi.

Mereka ini golongan pemakai gelaran salafi yang sebenarnya mengambil pendapat zahiri dan juga mengikut jalan ijtihad yang menyeleweng seperti Madhkali dan rakan-rakannya menyebut dengan keras sekali akan kalimah-kalimah Allah dan rasul lalu menggunakannya untuk mencela, mengutuk dan membid’ahkan ramai di kalangan pendakwah Islam yang tidak pernah maksum dan sekian banyak ulama dan orang yang berminat kepada agama dicela dan dibid’ahkan oleh mereka.

Sedangkan Allah swt menyebutkan di dalam kitab-Nya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Ali-Imran : 159).

Sabda rasulullah salallahualaihiwasalam : “ Sesungguhnya kelembutan itu tidak terdapat pada sesuatu melainkan menjadi penghias kepadanya dan juga tidaklah hilang dari sesuatu perkara kecuali menjadi aib kepadanya.” (Hadith sahih riwayat Muslim).

Hendaklah umat Islam menjauhi dari mengikuti jalan dan sikap mereka dalam agama melainkan diambil apa yang baik dan ditinggalkan apa yang buruk dan kurang benar dari kumpulan mereka. Berdoalah kepada Allah swt moga-moga diberi hidayah dan dibukakan pintu hati mereka kepada kebenaran dan diberi pertunjuk supaya mereka menyertai kumpulan jemaah umat Islam dan bersama di dalam masyarakat lalu meninggalkan sikap ekstrim mereka terhadap agama.

Benarlah sabda baginda rasulullah salallahualaihiwasalam : “ Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan kepadanya maka diberikan kepadanya akan kefahaman dalam agama.” (Hadith sahih riwayat Bukhari dan Muslim).

Setiap kali saya menyelesaikan pengajian kitab dengan syeikh seringkali di minda saya muncul kesedihan dan penyesalan andaikata umat Islam yang lain dapat berkongsi ilmu dengan pelbagai ulama luar yang begitu alim dan hebat serta mendapat peluang seperti saya.

Hujan Rahmat di Negara Orang dan Hujan Batu di Negara Sendiri Maka Hujan Rahmat Di Negara luar Perlu dikutip dan Di bawa masuk ke negara sendiri supaya melembutkan batu-batu agar dapat dimanfaatkan untuk pembinaan Ummah

Kata pepatah lama perlu diubah supaya kita semua beroleh manfaat dan tidak hanya taklid buta kepada situasi lama yang merugikan umat Islam dan menyekat kita dari pembangunan hakiki serta pembinaan insan cemerlang dan menegakkan sebuah masyarakat Islam yang sahih.

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?.” (Al-Baqarah : 170).

Saya cukup hairan menyaksikan masyarakat kita cukup mudah sekali taksub dan terlalu besar penghormatan diberikan kepada tokoh-tokoh tertentu di dalam masyarakat sedangkan ilmu dan kefahamannya terhadap agama amatlah biasa dan tidak terlalu hebat sehingga selayaknya diberi pengiktirafan sebegitu tinggi.

Lantaran itu saya membincangkan hal ini dengan pelbagai rakan serta guru-guru saya lalu mebuat kesimpulan hal ini disebabkan masyarakat kita masih belum terdedah kepada keilmuan luar yang begitu hebat dan tinggi. Kita dibanggakan dengan beberapa orang tokoh sedangkan kalau dibandingkan tokoh kita dengan ilmuan luar maka ustaz-ustaz dan Doktor-doktor phd kita akan tenggelam hanyut menjadi buih di banding ulama luar yang begitu banyak.

“ Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (Faathir : 28).

Saya hanya tersenyum apabila seorang “adik” yang begitu taksub kepada seorang doktor phd agama di Malaysia dengan memuji-muji dan menyebutkan kealiman gurunya sedangkan saya sendiri pernah menemui doktor phd di Yaman, Syeikh Dr Hasan Maqbuli Al-Ahdal yang ilmunya begitu hebat dan alim serta telah mensyarahkan dan menulis pelbagai kitab dan merupakan Dekan kuliah syariah Universiti San’a. Bukunya digunakan di pelbagai universiti arab serta ilmunya mencurah-curah menerangi pelajar menuju manhaj yang sahih.

Belum lagi ulama-ulama lain yang merupakan selevel dengan Muhammad Al-Ghazali iaitu guru lepada Dr Yusof Al-Qaradhawi dan selevel dengan beliau yang cukup banyak dan tidak menghairankan saya akan tulisan mereka dalam pelbagai ilmu.

Adapun dipersada ilmu aliran salafi di Saudi dan Yaman, kita sudah lama terkenal dengan karya-karya tulisan Syeikh Bin Baz ra, Syeikh Utsaimin, Syeikh Albani, Syeikh Muqbil Al-Hadi, Syeikh Soleh Ibn Fauzan, Syeikh Ubaid, Syeikh Ibrahim Ali Syeikh, Syeikh Salman dan Syeikh Safar Al-Hawali serta lain-lain.

Amatlah dinasihatkan kepada para pemuda Islam supaya membanyakkan musafir ke Negara luar dan meningkatkan kualiti ilmu agama masing-masing supaya tidak hanya taklid buta dan duduk memuji tuan guru masing-masing tanpa mengetahui isi dasar Islam dan jahil akan matlamat ke mana harus di tuju kehidupan muslim menurut Islam yang sahih.

“Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Thaha : 114).

Para ulama menyebutkan maksud ayat ini ialah Nabi Muhammad salallahualaihiwasalam dilarang oleh Allah dari menirukan bacaan Jibril alaihisalam kalimat demi kalimat, sebelum Jibril selesai membacakannya, agar dapat baginda Nabi menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu.

Maka demikianlah pula perumpamaan yang benar kepada para pemuda agar jangan cepat terus membaca apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka kepada orang lain sebelum telah benar-benar memahami akan kebenarannya dan mengetahui akan apa yang disampaikan oleh mereka.

Lalu disudahi ayat ini dengan perintah berdoa kepada Allah swt supaya menambahkan ilmu pengetahuan maka sudah pastinya usaha bergerak menuntut ilmu itu “mimbabil aula” iaitu lebih utama dilakukan sekiranya berdoa sahaja sudah pun diperintahkan.

Memahami Tujuan Hidup dan Ubudiyah Kepada Allah Melenyapkan Permasalahan Remeh Dan Memberikan Jalan Pemahaman Apa Yang Perlu Dilakukan

Telah disebutkan oleh saya berkali-kali bahawa pihak yang tidak mempunyai hala tuju dalam kehidupan mereka maka mempunyai masalah yang cukup besar serta memberikan masalah pula kepada orang lain apabila bertindak menghalang dan menyekat kemaraan Islam serta umatnya menuju matlamat ubudiyah kepada Allah swt.

Allah swt telah berfirman :
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
“Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (Adz-zariyat : 56)

Pemikiran zionis dan kuffar ketika mewujudkan sistem ekonomi kapitalis, mengadakan sistem pendidikan ala barat dan pelbagai lagi yang menekankan apa yang diusahakan oleh seseorang ialah demi untuk apa yang memanfaatkan mulut dan anggota badan. Maksudnya ialah, segala kerja keras, baik belajar di sekolah, pusat pengajian tinggi dan universiti atau berusaha di bidang pekerjaan seperti pejabat, pembinaan dan kerja buruh ialah demi mencapai kewangan dan kedudukan yang beroleh manfaat duniawi.

Bidang pendidikan menghasilkan kepada pelajar akan satu “kelayakkan” untuk beroleh pekerjaan dan pekerjaan pula melayakkan kepada pendapatan dan penghasilan kewangan baik tunai atau melalui bayaran bukan tunai.

Bayaran dan hasil berupa wang ringgit dan hasil bukan tunai seperti simpanan tetap, pencen, perkhidmatan kesihatan percuma dan sebagainya semuanya hanya memuaskan apa yang masuk ke mulut iaitu makan dan minum , serta apa yang memuaskan anggota badan seperti pakaian, kenderaan, tempat tinggal, hiburan dan kesihatan serta perlindungan dan kedudukan.

Kelahiran pendidik, guru, ustaz yang terpengaruh oleh sistem ini membuatkan mereka menguasakan kepada diri mereka dan orang lain agar menjadi seperti mereka iaitu berpendapat “apa yang perlu dilakukan oleh kita ialah berusaha mendapatkan apa yang boleh memuaskan mulut dan anggota badan kita” dan kehidupan kita, usaha kita, titik peluh kita ialah apa yang mesti berkaitan dengan hal ini.

Kemudian demi kerana mahu menjadikan usaha mereka sebagai turut diterima oleh agama maka lalu secara tiba-tiba mengaitkan usaha ini sebagai ibadah dengan melafazkan niat kerana Allah swt atau membuat hebahan bahawa ianya ibadah bila diniatkan kerana Allah swt dengan tergantung begitu sahaja.

Seorang ustaz memberitahu bahawa berusaha mencari rezeki ialah ibadah, maka bergigihlah si ustaz meninggalkan tanggungjawab dakwah dan keperluan Islam kepadanya untuk berjihad dan berjuang kepada agama bersesuaian dengan ilmunya lantaran sibuk mengejar Phd agar beroleh kedudukan yang selesa sebagai seorang ahli agama dan memiliki kewangan yang kukuh dan memampukan dirinya memenuhi keperluan isterinya dan keluarganya kepada hal duniawi lalu mengatakan dia telah beramal soleh semampu beliau.

Seperti yang dikatakan bahawa beliau mengaitkan amalan mencari rezeki sebagai ibadah dengan mengantungkan usahanya sebagai ibadah begitu sahaja tanpa mengitkan bilakan usaha mencari rezeki itu menjadi ibadah ?

Bilakah pula usaha mendapatkan isteri yang cantik serta comel di kalangan pelajar universiti itu menjadi ibadah ? Bilakah pula usaha membeli kereta mewah itu menjadi ibadah ? Bilakah pula usaha mendapatkan Phd itu menjadi ibadah ? Bilakah pula usaha menjadi pensyarah di universiti itu menjadi ibadah ?

Dia tidak memberitahu kita bahawa syarat sesuatu amalan itu menjadi ibadah apabila ianya ikhlas kerana Allah swt dan dilakukan dengan menepati kehendak Allah dan rasl iaiatu disebut sebagai muta’baah (mengikuti pertunjuk rasulullah salallahualaihiwasalam”.

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
“Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah iaitu tuhan sekalian alam.” (Al-An’am : 162).

Ikhlas kerana Allah swt itu adakah dimaksudkan ianya dibuat semata-mata untuk Allah swt ? Atau mempunyai makna berkongsi iaitu dibuat amalan ini misalnya membeli kereta mewah ini kerana ianya bagus, glamour, selesa untuk kepentingan diri tapi aku tujukan amalan ini kepada Allah maka jadilah ianya ikhlas ?

Atau bermaksud aku berusaha mendapatkan status sebagai pensyarah universiti sebagai usaha untuk membuatkan kehidupan aku stabil dan selesa dan beroleh kehidupan yang mudah dan senang dan aku tujukan hal ini kepada Allah maka jadilah ianya ikhlas kerana Allah swt ?

Sedangkan ulama Islam mengajarkan kita usaha ikhlas itu apabila ianya dibuat semata-mata kerana Allah swt tanpa ada tujuan lain dan dilakukan hanya kerana Allah swt dan demi ketaatan kepada perintah-Nya bukan selain-Nya.

“Dan aku pengikut agama bapak-bapakku iaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi Kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada Kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya).” (Yusof : 38).

Maka amalan masyarakat melayu yang menyandarkan sesuatu perbuatan kepada Allah swt tidak ubah mirip kepada perbuatan golongan jahiliyyah yang kerap pula menyandarkan sesuatu kepada Allah swt tanpa haq.

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka (sembahan semuanya) melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat engkar.” (Az-Zumar : 3).

Melainkan jika sesuatu amalan itu dilakukan untuk Allah swt dan bukan atas dasar kepentingan peribadi serta dilakukan dengan maslahat yang diperlukan maka menjadilah hal itu ibadah.

Misalnya mereka yang menjadi pensyarah dengan tujuan menjadikan ianya sebagai landasan berdakwah maka mereka memperjuangkan Islam dari kedudukan mereka tanpa takut kehilangannya dan menjadikan ianya hanya sebagai wasilah dakwah bukan matlamat lalu kesenangan digadaikan dengan kegigihan menyeru manusia kepada Allah dan menjadikan sebagai usaha ubudiyyah kepada Allah swt maka barulah ini dinamakan ikhlas kerana Allah swt.

Pemikiran ini sungguh banyak di kalangan masyarakat Melayu Malaysia yang hidup senang lenang. Maka kerana itu sewaktu kebangkitan ilmu Islam dan kefahaman salaf soleh maka ramai sekali guru-guru yang mengaku salafi dan ustaz-ustaz serta Doktor phd yang mengaku salafi ini mengatakan kepada kita bahawa usaha kebajikan dan jihad itu harus dilakukan dengan bersenang-lenang dan mesti dengan mengecapi sijil ijazah Ba di universiti, mengikuti peperiksaan dan mendapat keputusan cemerlang lalu mencari pekerjaan yang selesa dan beroleh pendapatan yang banyak lalu mampu mengisi perut dan anggota badan kepada keperluannya baik makan-minum, tempat tinggal, pakaian, hiburan, perkahwinan yang memerlukan belanja, kesihatan, perlindungan dan sebagainya.

Berjalanlah hidup manusia di bawah sistem ini maka apabila ditanyakan kepada mereka seterusnya apa yang perlu dilakukan dan seterusnya apa yang perlu ditunaikan maka mereka tidak mampu memberikan jawapan serta kerana itu tiada perubahan di dalam hasil dakwah dan seruan mereka serta tiada hasil cemerlang dari madrasah serta didikan mereka.

Berbeza dengan kita yang mengikuti manhaj Ahlul Sunnah Wal Jamaah serta jalan Salaf soleh dari kitab dan sunnah maka teladan dari golongan dahulu memberikan kepada kita matlamat yang cukup jelas dari ubudiyah kepada Allah swt.

Dinamakan Manhaj yang bermaksud skima atau sistem teratur yang merupakan syariat yang diturunkan kepada manusia bagi menjalani kehidupan berubudiyah kepada Allah swt.

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (Al-Maidah : 48).

Kita mengetahui dan dapat menjawab persoalan apa yang perlu dibuat selepas ini dan setelah menyelesaikan suatu tugas kita akan tahu dan dapat pula mengarahkan orang lain dan diri kita bagi melakukan apa yang seterusnya perlu dilakukan kerana gambaran ubudiyah (ketaatan kepada Allah swt) itu jelas bagi kita dengan gambaran yang syumul dan lengkap.

Kerana itu kita tidak disibukkan dengan hal yang remeh dan menyangkut cabang dan furu serta kita pula mempunyai gambaran yang jelas terhadap syariat serta apa yang perlu diutamakan dan kerja apa yang perlu di dahulukan dan cara bagaimanakah pula hendak menetapkannya pun kita diberitahu oleh kitab dan sunnah dan dari ilmu ajaran guru-guru kita di dalam manhaj ini.

Misalnya di dalam satu contoh yang mudah, seorang dari mereka mungkin mengatakan kepada kita apabila melihat kita sedang minum berdiri dengan mengatakan wahai saudara hendaklah kamu minum duduk.

Mereka meninggalkan apa yang utama seperti aqidah dan dakwah seruan kepada persoalan mendasar sebaliknya mahu menegur kita dalam persoalan minum berdiri. Lalu apabila dijawab bahawa minum berdiri juga dibolehkan maka mereka dengan marah mengatakan kepada kita bahawa pendapat mereka lebih benar ini disebabkan terdapat hadith menyuruh meminum duduk dan jika terlupa hendaklah memuntahkan kembali apa yng telah diminum seperti yang ada di dalam as-sahih.

Tetapi jika kita menjawab kembali kepada mereka bahawa di dalam bukhari juga terdapat hadith yang menyebutkan bab minum berdiri yang memberitahu bahawa rasulullah juga pernah meminum berdiri dari hasil saki baki air-air wudhuk beliau seperti hadith riwayat Ibn Abbas ra daripada Ali ibn Abi talib ra serta hadith lain riwayat Tirmidzi daripada Ibn Umar ra yang juga menceritakan bahawa rasulullah pernah meminum berdiri dan masalah ini sudah berzaman disebutkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari berkenaan masalah ini dan menyebutkan sebahagian ulama mengharuskan dan sebahagian yang lain melarang dan kepelbagaian lagi kisah mengenainya.

Maka mereka dengan cepat menuduh kita ini dengan pelbagai tuduhan dan gelaran sehingga akhirnya mengatakan kita ini dengan mereka telah berselisih pendapat maka sangat jelas sekali mereka mahu berhenti bersama dengan kita hanya disebabkan masalah furu’ (cabang) disebabkan mereka tidak mempunyai matlamat jauh dari itu dan tidak tahu apa yang hendak diperjuangkan selepas isu itu.

Sabda rasulullah : “Sesuatu kaum itu tidak akan tersesat setelah memperolehi pertunjuk dan mereka mengikutinya sehinggalah mereka melakukan perdebatan.” (hadith hasan).

Mereka ini menantikan isu (kisah baru) yang berlaku di kalangan masyarakat lalu memperjuangkannya dengan ilmu yang mereka miliki dan mereka tetap di situ, berlalu semusim pula maka datang isu baru lalu mereka perjuangkan pula isu seterusnya dan mereka tetap di situ.

Sedangkan kita mengatakan bahawa Matlamat kita ialah ubudiyah kepada Allah swt dan kerja kita cukup banyak yang perlu ditunaikan maka satu persatu kerja kita dilakukan dalam kehidupan di dunia ini yang mencapaikan kita kepada maksud itu bukan hanya bergerak mengikut arus semasa dan isu tetapi menurut peringkat dan sistem manhaj kehidupan yang mentaati Allah swt yang telah lengkap ditinggalkan oleh salaf soleh kepada kita.

Janganlah Mengambil Ilmu Dari Suhuf Dan Al-Qur’an dari Mushaf sahaja Tetapi Di ambil Ilmu dari Alim Ulama !

Para ulama dahulu terkenal dengan memiliki pelbagai guru dan pengajar serta pendidik yang memberikan mereka pelbagai pengetahuan dari pelbagai aliran dan pendapat sekaligus membuatkan mereka memahami Islam dengan aspek yang meluas dan dapat memahami gambaran lengkap serta mengetahui kekurangan dan kelebihan setiap pendapat lalu mencantumkan di dalam kitab-kitab tulisan mereka apa yang terbaik dapat mereka kumpulkan dari ilmu-ilmu.

Malangnya hari ini golongan suhufiyun (hanya membaca ilmu dari buku) dan kurang sekali mencapai pengetahuan dari hasil perbincangan dan pertanyaan dengan pelbagai ulama dan alim Islam menyebabkan mereka tersasar dari landasan yang sebenar yang sepatutnya dicapai oleh mereka. Masalah ini begitu meruncing apabila golongan ini sudah menjadi popular dan perihal mendapat ilmu dan mengaji dengan buku ini cukup popular di kalangan muda-mudi pelajar agama kerana lebih mudah dan segera.

Ini disebabkan ilmu jika dituntut dengan cara talaqi akan memakan masa maka bilalah pula seorang pelajar itu baru dapat berhasil beroleh sijil ? Berapa lama lagi harus belajar dan tidak boleh bekerja kerana belum memiliki sijil ? Bilakah lagi akan dapat tamat belajar untuk membolehkan dia bernikah dengan gadis cantik dan comel bertudung labuh yang menjadi idaman hati, berkulit putih gebu kerana masih belajar dan belum bekerja ? Bilakah lagi akan tamat belajar kerana belum dapat memiliki kereta dan belum pun dapat membeli rumah ?

Lalu pengajian perlu disingkatkan dan kesegeraan inilah yang didesak oleh sistem ekonomi dan sistem kehidupan sekuler barat yang menguasai manusia maka akan menghancurkan bidang ilmu. Belajarlah, kemudian bekerjalah untuk menyara kehidupan dan bernikahlah apabila sudah bertemu jodoh dan kesesuaian dan berusahalah mencari rezeki demi menyara kehidupan dan belajarlah meningkatkan kualiti dalam ketaatan ubudiyah kepada Allah swt. Belajar untuk tujuan sijil bukanlah diperintahkan tetapi belajar demi menunaikan ketaatan itulah yang menjadi kewajipan.

“Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Al-An’am : 162).

Para ulama mengaji ilmu dengan berguru dari satu kitab ke sebuah kitab demikian yang dialami oleh mereka yang gigih mempelajari ilmu pengetahuan dan saya sendiri pernah menyaksikan hal sedemikian sehingga akhirnya pelajar benar-benar memahami akan ilmu yang terkandung di dalamnya serta aplikasi di dunia kehidupan.

Pernah salah seorang guru saya menceritakan bahawa beliau pernah menghabiskan masa bertahun-tahun hanya untuk menyelesaikan sebuah kitab secara pengajian talaqi dengan gurunya di masjid-masjid sekitar Mekah sewaktu zaman awal beliau. Hal ini bukanlah sebuah dongeng dan cerita kosong atau kisah rekaan kerana demikianlah adab dalam menuntut ilmu seperti yang boleh di baca dalam Kitab Jami Akhlaqul Rawi Wa Adabul Sima oleh Imam Khatib Al-Bagdadi ra dan demikian situasi biasa bagi mereka yang belajar ilmu dengan bersungguh di sekitar tanah arab yang disaksikan oleh mata kepala saya sendiri yang sangat jauh berbeza sistem tersebut dengan apa yang pernah saya lalui semasa di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dahulu.

Ilmu yang terhasil dari pembacaan bukanlah ilmu selagi ianya belum diuji dan diteliti melalui pengkajian yang panjang, kritikan dan perbahasan panjang oleh ahli ilmu dan mereka yang takhasus (pengkhususan) di dalam bidang tersebut dan sehinggalah ilmu itu terbukti melalui amalan dan perbuatan yang ditegakkan secara realiti bukan hanya teori. Maka ambillah ilmu dari para ulama dan hayatilah manhaj kehidupan Islam yang membawa manusia kepada ubudiyah yang sempurna kepada Allah swt.

Segala puji hanyalah bagi Allah swt

emran ahmad
Jumaat 1427 Hijrah

Mekah Al-Mukarramah.

No comments: