Tuesday, January 03, 2006

Adab Menuntut Ilmu

Diberitahu oleh Abd Rahman ibn Yahya dan Khalaf ibn Ahmad yang diberitahu oleh Ahmad ibn Said , diberitahu oleh Ishak bin Ibrahim dan diberitahu oleh Muhammad ibn Ali bin Marwan diberitahu oleh Daud bin Amru bin Zuhair yang berkata aku mendengar dari Fudhail ibn Iyad ra yang menyebut : "Awal ilmu itu ialah berdiam diri dan kemudian mendengar dan kemudian menghafaz dan kemudian beramal dan kemudian menyebarkan".

Dikhabarkan kepada kami oleh Abd Waras ibn Sufyan yang berkata : telah memberitahu Qasim ibn Asbaq yang berkata : Telah memberitahu Ahmad ibn Zuhair yang berkata aku mendengar Said ibn Yazid berkata : Aku mendengar Ali ibn Hasan ibn Syaqiq berkata : Aku mendengar Abdullah ibn Mubarak ra berkata : " Awal ilmu itu ialah niat kemudian mendengar dan kemudian memahami dan kemudian menghafaz dan kemudian beramal dan kemudian menyebarkan".

(lihat dalam Hilyah oleh Abu Nu’aim dan Khatib Al-baghdadi dalam Jami Akhlaqul rawi wa adabul sima’ dan Baihaqi dalam Madkhal ).

No comments: