Wednesday, March 29, 2006

Mengikuti Salaf Soleh ialah Dengan Menjauhi Bid'ah

Allah swt berfirman :

"Dan generasi yang terdahulu dan pertama-tama (masuk Islam) diantara kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah redha kepada mereka (Muhajirin & Anshar = Sahabat/Salafus Sholih) dan mereka redha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung". (At Taubah : 100).

Abu Fadhl Al Hamadzani berkata : “Ahli bid’ah serta orang-orang yang memalsukan hadith lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang secara terang-terangan menentang Islam. Orang-orang kafir bermaksud menghancurkan Islam dari luar sedangkan ahli bid’ah bermaksud menghancurkan Islam dari dalam. Mereka seperti penduduk suatu kampung yang ingin menghancurkan keadaan kampung tersebut sedangkan kaum kuffar bagaikan musuh yang sedang menunggu di luar benteng sampai pintu benteng tersebut dibuka oleh ahli bid’ah. Sehingga ahli bid’ah lebih jelek akibatnya terhadap Islam dibanding orang yang menentang secara terang-terangan.” (Al Maudlu’at Ibnul Jauzi lihat kitab Naqdur Rijal halaman 128).


Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As Siyasah Asy Syar’iyyah halaman 123 mengatakan : “Sekelompok dari kalangan pengikut Imam Syafi’i, Ahmad, dan selainnya memperbolehkan membunuh orang yang berdakwah pada kebid’ahan yang menyelisihi Al Qur’an. Demikian pula pengikut Imam Malik, mereka mengatakan bahawa Imam Malik membolehkan membunuh Qadariyah bukan karena mereka murtad (keluar dari Islam) tetapi kerana mereka menyebarkan kerosakan di muka bumi.” (Naqdur Rijal halaman 127).


Fudhail bin ‘Iyadl berkata : “Barangsiapa mencintai ahli bid’ah nescaya Allah akan menggugurkan amalnya dan mengeluarkan cahaya Islam dari hatinya. Barangsiapa menikahkan anak perempuannya dengan ahli bid’ah maka dia telah memutuskan silaturahminya. Barangsiapa duduk dengan ahli bid’ah maka dia tidak akan diberi hikmah. Dan kalau Allah mengetahui bahawa seseorang telah memiliki rasa benci kepada ahli bid’ah maka saya berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosanya.”

Kepada pelajar ku dengarlah :

Sebahagian ahli bid’ah berkata kepada Abi ‘Imran An Nakha’i : “Dengarlah dariku satu kata!” Lalu Abu ‘Imran berpaling darinya seraya berkata : “Saya tidak mahu mendengar sekalipun setengah kata.” (Lihat Al Jami’ li Ahkamil Qur’an oleh Imam Al Qurthubi jilid 7 halaman 11).

Pernah suatu ketika ada seorang lelaki-lelaki yang dilaporkan kepada Al Auza’i bahawa dia berkata : “Saya duduk bersama Ahli Sunnah dan suatu ketika juga saya duduk dengan ahli bid’ah.” Maka Al Auza’i berkata : “Orang ini ingin menyamakan antara yang haq dengan yang bathil.” (Ilmu Ushulil Bida’ oleh Syaikh Ali Hasan halaman 300).

Sebahagian ahli bid’ah datang kepada Ibnu Taimiyah dengan niat ingin memperindah dan menghiasi bid’ah mereka di hadapan beliau. Mereka berkata : “Ya Syeikh, betapa banyak orang yang bertaubat karena dakwah kami!” Ibnu Taimiyah berkata : “Mereka taubat dari perbuatan apa?” Kata mereka : “Mereka taubat dari mencuri, merompak, dan lain-lainnya.” Lalu Ibnu Taimiyah menjawab : “Keadaan mereka sebelum bertaubat lebih baik daripada keadaan mereka sekarang, kerana sesungguhnya mereka dahulu dalam keadaan fasiq dan meyakini keharaman apa yang mereka kerjakan sehingga mereka selalu mengharap rahmat dari Allah dan mereka ingin bertaubat. Adapun sekarang mereka menjadi sesat dan musyrik akibat dakwah kalian bahkan mereka keluar dari Islam dan mencintai apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang disukai Allah … .”

Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada mereka bahawa bid’ah yang mereka kerjakan lebih jelek daripada kemaksiatan lainnya. (Lihat pula kitab Ilmu Ushulil Bida’ halaman 220).

Ucapan Asy Syathibi : “Ahlul bid’ah ialah musuh dan penghancur syariat.” (Al I’tisham jilid 1 halaman 65 tahqiq Salim Al Hilali).

Ucapan Umar bin Khaththab radliyallahu 'anhu : “Hati-hatilah kalian dari ashhabir ra’yi (kaum yang menilai kebenaran dengan akalnya) karena sesungguhnya mereka itu adalah musuh-musuh sunnah. Mereka merasa sulit untuk menghafal hadits sehingga mereka berkata dengan akalnya dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan.” (Sunan Ad Daruquthni, Al Washaya 4/146, Jami’ Bayanil Ilmi 2/123, dan Al Lalika’i 1/123. Lihat kitab Muqaddimat fil Ahwa’ wal Bida’ oleh Nasir bin Abdul Karim Al ‘Aql halaman 61)

Ucapan Said bin Jubair radliyallahu 'anhu : “Kalau seandainya anakku berteman dengan perompak yang sunni maka lebih aku sukai daripada dia berteman dengan ahli ibadah yang mubtadi’ (ahli bid’ah).” (Lihat kitab Ilmu Ushulil Bida’ halaman 218).

Perkataan Ibnu Taimiyah : “Sesunguhnya ahli bid’ah itu lebih jelek daripada ahli maksiat yang berupa syahwat. Karena dosa ahli maksiat karena mengerjakan larangan seperti mencuri, zina, minum khamr, atau memakan harta secara bathil. Sedangkan dosa ahli bid’ah iaitu kerana meninggalkan perintah untuk mengikuti sunah dan ijma’ kaum Mukminin.” (Ilmu Ushulil Bida’ halaman 219).

Cukuplah setakat ini bagi ana daripada memperpanjangkan sesuatu yang tidak berguna dan sebenarnya ana cukup tersinggung dengan tulisan pelajar ana di sebuah web peribadi beliau yang sangat menampakkan beliau sudah jauh menyasar dari jalan yang pernah ana anjurkan kepadanya.

Buat ukhti Nailofar semoga beroleh kesedaran bahawa bid'ah bukanlah seringan seperti yang disangka oleh saudari sebaliknya cukup besar dan kenyataan ulama turki saudari itu tidaklah seharusnya dijadikan mizan bagi menolak apa pegangan ulama salaf soleh dalam ijmak mereka.

Janganlah kerana zaman ini manusia sudah meninggalkan sunnah maka saudari sekalian mengatakan kita terpaksa berlembut dengan bid'ah kerana sunnah sudah tidak dikenal sebaliknya bahkan kerana sunnah sudah ditinggalkanlah maka baru kita harus berkeras dan teguh menegakkan dakwah sunnah.


Jauhilah pemikiran bahaya seorang muslimah yang tersasar dari sunnah apabila menyebut :

"Sesungguhnya, jaminan Allah SWT terhadap hamba-Nya ; ahli syurga adalah kepada orang yang mukmin, tidak ada klasifikasi apakah mukmin ikhwani, mukmin tahriri, mukmin tablighi, mukmin wahabi, mukmin salafi, mukmin sufi, dan mukmin-mukmin tertentu saja.

Selama mukmin tersebut menjalankan semua perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya, maka Allah SWT menjanjikan syurga bagi mukmin tersebut."
(dipetik dari sebuah web muslimat yang belajar di luar negara) .


Jawapan :

Ayat ini sangat berbahaya seolah-olah walau apa pun aqidah seseorang itu baik murjiah, baik qadariyah baik syiah dan baik muktazilah maka dia akan masuk ke syurga Allah selama dia beramal kebaikan (sekalipun amal kebaikan itu dibuat menurut fahamannya) dan ayat di atas ditulis seolah-olah membawa maksud kepada mencabar pegangan Ahlul sunnah Wal Jamaah.

Tentu sahaja ada beza, sekiranya seseorang itu salafi maka fahamannya tentu sahaja berbeza dengan aqidah dan fahaman seorang sufi dari banyak hal.

“ Dan tiadalah pertunjuk melainkan dengan pertunjuk Allah dan kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya aku kembali” (Surah Hud :88).

InsyaAllah ana akan menulis sebuah artikel khusus menjawab pemikiran-pemikiran bahaya dari web ini dan tulisan-tulisan seperti ini yang membawa syubhat dan kejahilan kepada masyarakat.

Tidaklah terhasil pemikiran sebegini melainkan dari akibat hanya mengambil patah-patah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadith dari laman-laman web tertentu kemudian mengubah suai menurut fahaman akal sendiri maka inilah yang disebut ahlul ray'yi atau disebut sebagai as-saghir seperti kata ‘Umar bin Al-Khatab ra ketika dia berkata: “Hati-hatilah dan jauhilah oleh kalian orang-orang yang menggunakan ra`yunya (akalnya) . Kerana sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh As-Sunnah. Mereka dilemahkan oleh hadith-hadith, hingga tidak mampu menghafalnya. Akhirnya mereka berbicara dengan ra`yu mereka, maka mereka tersesat dan menyesatkan (orang lain).” (Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni rahimahullah dalam Sunan dan Al-Lalikai rahimahullah dalam Syarhu Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah wal Jama’ah).


Allah swt pula mengajarkan supaya :
" Bertanyalah kamu kepada orang yang mengerti jika kamu tidak mengetahui" (An-Nahl : 43).

Sabda rasulullah “ Sesungguhnya ulama’ itu pewaris nabi dan para nabi tidak mewariskan harta tetapi mereka mewariskan ilmu.” ( Hadith Sahih, riwayat Tirmidzi no. 2606, Abu Daud dan Ibn Majah) .

Menurut riwayat Abdullah Ibn Mas'ud ra pernah menyebut bahawa “Manusia akan selalu dalam keadaan baik selama mahu mengambil ilmu dari para pembesar(ulama') mereka dan jika mereka mengambil dari As-shaghir dan buruk, mereka pasti hancur.”

Mereka yang dimaksud sebagai As-shaghir adalah ahli bid’ah seperti yang diriwayatkan Ibnul Abdil Bar, bahawa Abdullah bin Mubarak ditanya, “Siapakah Ashaghir itu ?”. Dia menjawab,”Orang yang berbicara dengan ra’yu (akal/menafsir sendiri tanpa merujuk dalil). Adapun orang yang mengambil dari pembesar (Ulama') bukan termasuk Ashaghir.” (Lihat Ibn Abd Bar' dalam Jami’ Bayan al Ilmi, m/s 248).


Berkata Yahya ibn Abi Katsir ra : “Sekiranya aku melihat ahli bid’ah berjalan di suatu lorong maka aku pasti akan mencari lorong yang lain” (Siyar A’lamun Nubala oleh Adz-Zahabi).

Benarlah seperti kata Sufyan As-Sauri bahawa “ Bid’ah lebih disukai oleh Iblis dari maksiat kerana maksiat manusia akan bertaubat darinya sedang bid’ah manusia akan merasa tidak bersalah dan berterusan melakukannya.”. (Sila lihat Hilyatul Auliya oleh Abu Nu’aim m/s 26 Jilid 7).


“ Dan siapakah yang lebih baik perkataannya selain dari mereka yang mengajak kepada Allah dan amal soleh ?” (Fusilat :33).
Monday, March 27, 2006

Cinta Pertama- Kenangan Diari Hidup


Mendapat sebuah persoalan mengenai seorang muslimah akan pertanyaan yang sangat menarik iaitu berkenaan cinta pertama. Katanya Cinta Pertama itu sukar dilupakan dan bagaimana harus diperbuat supaya cinta pertama terhapus dalam ingatan dan membuatkan dirinya dapat setia baik zahir dan batin kepada suami.

Persoalan ini wajar diketengahkan kepada umum bagaimana kaedah untuk kita menghilangkan rasa cinta ?

Cinta yang terhasil dari kasih sayang yang tulus suci dan terhasil dari jalan yang syarak tidak mengapa dibiarkan subur dihati dan tidak mengapa memilikinya kerana Islam ialah agama kasih sayang dan cinta dan fitrah manusia yang bertepatan dengan syariat Islam dan tiada yang lebih indah dalam hidup ini melainkan memenuhi fitrah menurut kehendak dan pertunjuk yang diberikan oleh Allah swt.

“ Sesungguhnya fitrah yang diciptakan Allah dan ditetapkan manusia dengannya (tertakluk kepada fitrah tersebut).” (Surah Ar-Rum :30).

Contoh cinta sebegini ialah cinta yang terhasil dari perhubungan yang syarak seperti cinta kepada ibubapa dan adik-beradik, cinta kepada isteri dan anak-anak. Kasih kepada ahli keluarga lahir dari perhubungan yang syarak, juga demikian cinta kepada wanita yang menjadi isteri lahir dari akad nikah yang syarak.

Cinta dan kasih kepada persahabatan juga terhasil dari syarak tetapi hanya untuk sama jantina adapun cinta dan kasih kepada lain jantina tidak dikira sebagai persahabatan yang syarak.

Seterusnya cinta dan kasih sayang yang wajar dan harus serta bahkan wajib ialah kepada rasulullah, kepada para sahabat dan pejuang-pejuang agama serta ulama. Tidak mengapa cintanya seorang wanita kepada tokoh pejuang agama lelaki misalnya Salahuddin Al-Ayubi atau sesiapa kerana disebabkan faktor agama.

Bila cinta menjadi haram ?

Menjatuhkan haram pada perasaan ialah apabila ianya menimbulkan kerosakan dan kemudharatan dari sebab memiliki perasaan cinta itu. Misalnya cinta kepada seorang wanita sehingga dirinya (lelaki) melakukan pelbagai perkara haram maka ketika itu cinta ini sudah bertukar kepada haram.

Demikian seorang isteri yang pernah memiliki cinta pertama dengan seorang lelaki sebelum suaminya. Sekiranya cinta pertamanya itu tidak menjejaskan kesetiaan, tanggungjawab dan kasih sayangnya kepada suami dan cinta pertama itu hanya dihati dan menjadi kenangan tanpa pernah mengakibatkan apa-apa kekurangan dalam tanggungjawab dan cintanya pada suami sekarang maka tidaklah dirinya berdosa.

Ini kerana Allah tidak membebani manusia dengan sesuatu yang mereka tidak mampu dan perasaan yang dimiliki oleh manusia ialah sesuatu yang manusia tidak ada kuasa mengawalnya sepenuhnya bahkan wanita itu dibenarkan oleh syarak untuk bernikah lagi setelah diceraikan atau setelah suaminya meninggal dunia. Maka tentu sahaja sebagai manusia apatah lagi wanita mesti sekali-sekala terkenang dan membandingkan perihal suami dahulu dan suami sekarang.

Maka hal ini tidaklah berdosa selama tidak mendatangkan kesan nyata atau kesan mudharat kepada dirinya dan tanggungjawab sebagai isteri. Perkara biasa apabila seorang wanita yang pernah bernikah dan bercinta misalnya akan mengenangkan kisah-kisah lama apabila berlaku sesuatu hal yang mengaitkan perkara hari ini dengan kisah dulu yang pernah berlaku.

Manusia sentiasa hidup di dalam sejarah dahulu.
Kerana itu harusnya cinta itu diikat dengan syarak dan Islam kerana apabila seorang wanita itu mengenangkan perihal suami-suaminya yang dahulu maka selama cinta yang pernah terhasil dahulu ialah cinta yang halal maka mengenangkannya juga ialah halal selama ianya tidak membawa mudharat keburukkan.

Tetapi apabila cinta-cinta yang dahulu ialah haram misalnya seorang wanita mengenangkan bagaimana dirinya disetubuhi (dizinai) oleh kekasihnya dibawah pokok Mempelam, di bawah lori, di atas jambatan, di bawah tangga, di dalam kelas dan bilik darjah atau mengenangkan kisah-kisah romantik cintanya dengan tunangnya (bukan suami) yang mana semua perhubungan cinta itu tidak syar'ie (tidak menurut agama) maka hukum mengenang kenangan ini ialah haram pada asalnya lagi dan sudah tentu lebih-lebih lagi haramnya apabila dengan mengenangkan kisah ini akan membuatkan berlakunya mudharat kepada keadaan dirinya yang sekarang ini mungkin sudah bergelar isteri kepada orang lain.

Bagaimana Menghilangkan Cinta ?

Tiada cara yang paling mujarab untuk menghilangkan cinta dan kenangan mengenai cinta melainkan dengan mengantikan cinta yang penuh racun dan luka dengan cinta bahagia dan kenangan baru yang mengembirakan.
Cinta ialah perasaan dan ibarat ubat yang diminum oleh hati dan jiwa maka apabila cinta itu merosakkan dan menderitakan maka bererti ubat itu ialah racun yang meluka.

Maka tentunya cara yang paling sesuai merawati sakit akibat cinta ini ialah dengan memberi ubat baru yang lebih kuat dari ubat lama.

Memberi cinta baru dan kasih sayang yang lebih kuat dari dahulu untuk mengantikan rasa kasih dan rasa cinta yang lalu dengan cinta yang kini dan sekarang. Dimaksudkan dengan memberi cinta baru ialah misalnya seorang wanita yang dahulunya pernah dicintai oleh seorang lelaki dan pernah bercinta misalnya dengan kekasihnya.

Bagaimanakah mahu melupakan kekasihnya setelah kini dia bergelar isteri kepada lelaki lain ? Bagaimana mahu menghasilkan cinta baru yang dapat membuatkan dirinya melupakan kenangan lalu dan bahagia dengan kehidupan kini ?

Jawapannya ialah dengan memberi cinta baru dengan membuka hati dan terus memberi harapan kepada Cinta baru ini dan berusaha melakukan yang terbaik.

Jika dahulu dia pernah dicium oleh kekasihnya maka kini dia harus mencium suaminya dengan ciuman yang lebih manis, romantis dan lebih banyak. Jika dahulu dia pernah diberi hadiah oleh kekasihnya maka kini dia perlu berusaha memberi hadiah kepada suaminya.

Jika dahulu dia pernah berzina dengan kekasihnya maka kini dia harus memberi layanan seks yang halal kepada suaminya dengan lebih hebat dan mantap dari apa yang pernah diberikan kepada lelaki yang bukan suaminya dahulu.
Menguasahakan memberi yang terbaik sebagai menebusi kesalahan lalu dan hal itu dengan izin Allah akan menghasilkan cinta baru dan kasih sayang yang berterusan.

Pun begitu ianya berkait dengan bergantung kepada faktor pasangan itu sendiri. Terkadang si suami yang baru dinikahi tidaklah sebaik pasangan kekasih yang lalu maka hal ini menjadi masalah besar apabila suami kaki bangku bukan kerana tidak tahu bermain bola sebaliknya kerana hanya tahu duduk di bangku menantikan segalanya tersedia tanpa tahu erti membantu atau melayani isteri.

Digelar kaki katil kerana hanya tahu memuaskan diri sendiri tanpa tahu memuaskan hati isteri maka tentunya wanita yang pernah berzina dengan kekasihnya sebagai contoh akan merasai nikmat seks sewaktu berzina dahulu dengan pasangan kekasih lebih nikmat, lebih memuaskan dari menikmati seks dengan suami yang kaku, buntu dan haru biru.

“Sesungguhnya tidaklah mereka itu buta mata mereka tetapi sebaliknya yang buta itu ialah hati mereka” (Al-Hajj : 46).

Demikianlah jadinya fitnah dan kerosakkan apabila syariat dan panduan dari Allah dan rasul diabaikan.

Sangat menyedihkan apabila perkara yang halal itu tidak dinikmati sebaliknya yang haram sering dihargai. Betapa ramai kita mendapat aduan bahawa dengan berzina maka pasangan yang melakukannya lebih merasa puas dan nikmat kerana masing-masing tanpa malu dan segan berusaha mendapat kenikmatan yang terbaik.

Mengilakan dan memelikkan apabila sudah bernikah dan menjadi halal sebaliknya persetubuhan dilakukan sekadarnya dan tidak dihargai seperti dahulu dan mereka yang melakukannya merasa tidak senikmat seperti zina.

Demikianlah Iblis membelit dan menghiasi zina dan maksiat sehingga tampak lazat dan indah di mata manusia yang buta hatinya.

Sebaliknya Islam mengajar nilai kasih sayang dan erti ikatan keagamaan (akad nikah) dalam kehangatan badan dan hubungan dua jasad dalam mencari kenikmatan.

Islam mengajar pasangan sebelum bersama supaya terlebih dahulu membaca doa, bayangkan sunnah menunjuki suami supaya menghembusi ubun-ubun kepala isteri sebelum menidurinya.

Cubalah amalkan, bagaimana isteri tersenyum melihat wajah suami menghembuskan ubun kepalanya, terasa nyaman dan tertib, sebelum melakukannya terlebih dahulu berkucupan dan menghangatkan badan dan kasih dengan sentuhan lalu dilaksanakan dalam satu pakaian dan dibawah lindungan kain yang menutupi kedua-dua badan.

Memastikan kepuasan bagi kedua-dua pasangan, menghormati hak-haknya dan memenuhinya dengan rasa cinta.

“Dan hendaklah kamu saling bantu-membantu di dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa” (Al-maidah : 2).

Selepas berhubungan Islam mengajarkan bersuci dan membersihkan badan, mengajar supaya melayani isteri dengan baik dan pelbagai lagi panduan dan ajaran yang sekaligus melahirkan sebuah rumahtangga harmoni dan suci.

Nasihat Terakhir

Buat wanita yang mendapat suami yang malang kerana tidak memahami hati mereka, mendapat lelaki yang gagal menghayati dan memahami perasaan dan kehendak jiwa mereka maka perlulah bersabar dan bertaqwa kepada Allah swt kerana dengan taqwa dan kesabaran itu akan membuka jalan kepada pertunjuk dan rezeki yang tidak disangka-sangka.

"Barangsiapa yang mengerjakan amalan soleh, baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik" (An-Nahl:97).

Kesabaran dan doa serta amalan kebajikan yang dilakukan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah swt. Allah swt sentiasa akan mengantikan kepada hamba-Nya sesuatu yang terbaik dari sisi-Nya yang tidak diketahui dan tidak dapat dibayangkan oleh hamba-Nya.

“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” (Surah Al-Isra : 15).

“ Mohonlahlah kamu kepada Allah dengan sabar dan solat dan sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” (Al-baqarah : 45).

Friday, March 24, 2006

Kesesatan Fahaman Sufi - Fahaman Nur Muhammad

Melalui beberapa laman web di alam maya membuatkan hati saya menjadi sakit dan sedih dan merasakan bahawa amatlah wajar Tok Guru Haji Nik Abd Aziz dan Tok Guru Hj Abd Hadi Awang dan lain-lain pimpinan Pas beralih arah dari menumpukan kepada politik dan memerangi UMNO kepada berehat sekejap dan menumpukan kepada memerangi golongan sufi dan kesesatan aqidah yang dilakukan oleh mereka.

Golongan sufi yang rata-ratanya berasal dari pelajar-pelajar Al-Azhar Mesir, Hadramut, Syiria, Jordan, Oman, Sudan dan lain-lain kini dengan seronok dan bermaharajalela di sebalik kesibukkan para ulama memerangi sekuler dan sebagainya mereka (golongan sufi) mengambil kesempatan di sebalik itu untuk menyebarkan fahaman sufi dan bid'ah yang bercanggah dari Al-Qur'an dan sunnah.

Ana hairan, kenapa Tuan Guru Haji Abd Hadi Awang yang pernah menuntut di Universiti Islam Madinah dan memahami manhaj salaf berdiam diri dalam penyelewengan sufi ini ? Mana perginya kelantangan Tuan Guru Haji Nik Abd Aziz yang satu masa dulu kuat memegang faham salaf soleh ?

Apakah kesibukkan politik menjadikan mereka dilalaikan dari menjelaskan penyelewengan-penyelewengan aqidah, kesesatan bid'ah dan kebathilan yang dilakukan oleh golongan sufi.

Oleh itu ana merayu kepada para ulama yang memahami manhaj salaf agar gigih berusaha menjelaskan dan mendedahkn penyelewengan dan kesesatan sufi.

Semoga Allah mengembalikan kekuatan kepada para ulama di Malaysia untuk kembali gigih dan bangkit memperjelaskan kebathilan kaum sufi dan bid'ah-bid'ah mereka yang merosakkan aqidah umat Islam malaysia.


Berikut ialah laman web merbahaya bagi umat Islam di Malaysia melayarinya kerana mengandungi fahaman sufi dan bid'ah dan kesesatan fahaman Nur Muhammad dan lain-lain faham ilmu kalam, kebatinan dan tariqat dan ajaran-ajaran sufi yang menyeleweng dari kitab dan sunnah rasulullah dan jalan salaf soleh.
Berhubung dengan Wahdatul Wujud 001 Kategori : Akidah


Tajuk : Fahaman Wahdatul Wujud

Isu : Fahaman Wahdatul Wujud Adalah Menyalahi Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Oleh : Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah


Fatwa : Jawatankuasa Fatwa telah mengkaji dan bersetuju dengan sebulat suara bahawa fahaman Wahdatul Wujud menyalahi aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Rujukan Pewartaan : No. 20 Jd. 44

Tarikh Pewartaan : 27 September 2001


Keterangan : Bersetuju dengan Fatwa Johor pada tahun 1948 bahawa fahaman wahdatul wujud adalah kufur dan sesiapa yang mempercayai dan megamalkannya adalah murtad.

Jika pengamal ajaran tersebut mempunyai isteri maka tertalaklah ia dan adalah anaknya luar nikah dan hartanya hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.

Pengamal ajaran ini dikehendaki segera bertaubat.

http://ii.islam.gov.my/e-fatwa/mufti/fatwa_warta_view.asp?keyID=495


dan ada beberapa fatwa lagi yang berhubung dengan perkara yang serupa dan berhubung dengan Nur Muhammad


Kategori : Akidah

Tajuk : Pengharaman 4 Buah
Buku.

Isu : Isu akuan haram 4 buah buku penerbitan yang diharamkan oleh Jawatankuasa penapisan bahan-bahan penerbitan berunsur Islam, Jakim


Keputusan : Mesyuarat bersetuju memperakukan haram bagi 4 buah


buku tersebut:
1. hakikat sembahyang, Imam al-Soufi 1994

2. Kumpulan Ilmu Ghaib, Al-Auqaf terjemahan Ustaz Masoap Suhaimi tahun 1984.

3. Nur Muhammad, terjemahan Abdul Ghoni Asyukur, tahun 1992 (m/s192)

4. Ahlul sunnah dan Shiah Sebenarnya Kristian, Oleh Abdullah Muhammad, terbitan tarbiyah Hisbullah, Darul bait.


Mesyuarat juga memutuskan supaya pengharamanya hendaklah difatwa dan diwartakan.

http://ii.islam.gov.my/e-fatwa/mufti/fatwa_warta_view.asp?keyID=647


Komentar Ulama Terhadap Kesesatan Sufi Termasuk Faham Nur Muhammad yang di Pegang oleh kebanyakkan ahli agama pondok-pondok di tanah Melayu,Mesir dan Hadramaut.

As-Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz di dalam Fatwanya menyebut :

"Apa yang diperkatakan oleh manusia bahawasanya Rasulullah s.a.w diciptakan daripada Nur, maka semua ini tidak ada asal padanya.
Mereka berkata bahawasanya baginda diciptakan daripada Nur atau Nur Baginda itu yang terawal diciptakan. Semua dakwaan ini adalah PALSU TIDAK ADA ASAL BAGINYA.

Tidak terdapat juga asas tentangnya dari Nabi s.a.w. Bahkan ianya adalah KEPALSUAN dan PEMBOHONGAN atas ar-Rasul s.a.w. Sesungguhnya yang benar ialah Baginda s.a.w. diciptakan daripada Air Mani sepertimana diciptakan semua manusia yang lain. Baginda diciptakan daripada Air Mani bapa Baginda iaitulah Abdullah bin Abdul Mutallib (عبد الله بن عبد المطلب ) dan daripada benih Ibu baginda iaitu Aminah binti Wahb ( آمنة بنت وهب ) .

Baginda tidak diciptakan daripada Nur......"
- Tamat petikan fatwa Bin Baz.

As-Syeikh 'Atiah Saqr (ketua Lajnah Fatwa al-Azhar yang dahulu) pula berkata :

".... Sesungguhnya Ar-Rasul s.a.w. tidak diciptakan daripada Nur, dan Baginda dari zuriat Adam dan Adam (diciptakan) daripada tanah...."

Prof Dr. Yusuf Al-Qaradhawi (Ulama Qatar) Menjawab :

" Telah diketahui bahawa hadis-hadis yang menyatakan bahawa makhluk pertama adalah itu atau ini ... dan seterusnya, tidak satu pun yang sahih, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama Sunnah.

Oleh kerana itu, kami mendapati sebahagiannya bertentangan dengan sebahagian yang lainnya.
Sebuah hadis mengatakan, "Bahawa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kalam."
Hadis lainnya mengatakan, "Yang pertama kali diciptakan Allah adalah akal."

Telah tersiar di kalangan orang awam dari kisah-kisah maulid yang sering dibaca bahawa Allah menggenggam cahaya-Nya, lalu berfirman, "Jadilah engkau Muhammad." maka jadilah beliau makhluk yang pertama kali diciptakan Allah, dan dari situ diciptakan langit, bumi dan seterusnya.

Dari itu tersiar kalimat: "Selawat dan salam bagimu wahai makhluk Allah yang pertama," hingga kalimat itu dikaitkan dengan azan yang disyariatkan, seakan-akan sebahagian daripadanya.

Perkataan itu TIDAK SAH riwayatnya dan TIDAK DIBENARKAN oleh akal, TIDAK akan mengangkat agama, dan TIDAK BERMANFAAT bagi perkembangan peradaban dunia Islam.

Keawalan Nabi Muhammad saw. sebagai makhluk Allah tidak Terbukti dan seandainya terbukti tidaklah mempengaruhi keutamaan dan kedudukannya di sisi Allah.
Tatkala Allah Ta'ala memujinya dalam Kitab-Nya, maka Allah memujinya dengan alasan keutamaaan yang sebenarnya.

Allah berfirman: "Dan sesungguhnya kamu benar-benar orang yang berbudi pekerti agung" (Q.s. Al-Qalam: 4).

Hal itu yang terbukti dan ditetapkan secara mutawatir.

Nabi kita Muhammad saw. adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib Al-Hasyimi Al-Quraisy yang dilahirkan lantaran kedua orang tuanya, Abdullah bin Abdul Muththalib dan Aminah binti Wahab, di Mekkah, pada tahun Gajah.

Beliau dilahirkan sebagaimana halnya kelahiran manusia biasa dan dibesarkan sebagaimana manusia biasa dibesarkan. Beliau diutus sebagaimana diutusnya para Nabi dan Rasul sebelumnya, dan bukan Rasul yang pertama di antara para Rasul.

Beliau hidup dalam waktu terbatas, kemudian Allah memanggilnya kembali kepada-Nya/wafat: "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)." (Q.s. Az-Zumar: 30).

Beliau akan ditanya pada hari Kiamat, sebagaimana para Rasul ditanya: "(Ingatlah) hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul, lalu Allah bertanya (kepada mereka), 'Apa jawapan kaummu terhadap (seruan)mu?' Para Rasul menjawab, 'Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu) sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib'." (Q.s. Al-Maidah: 109).

Al-Quran telah menegaskan hakikat bahawa Nabi Muhammad saw adalah seorang manusia.
Ini ditegaskan oleh Allah di berbagai tempat dalam al-Quran dan Allah memerintahkan Nabi menyampaikan hal itu kepada orang ramai dalam berbagai surah, antara lain: "Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku. Bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa ...'." (Q.s. Al-Kahfi: 110).

"Katakanlah, 'Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?'" (Q.s. Al-Isra': 93).

Ayat di atas menunjukkan bahawa beliau adalah manusia seperti manusia-manusia lainnya, tidak memiliki keistimewaan, kecuali dengan wahyu dan risalah.

Nabi saw. menegaskan makna kemanusiaannya dan penghambaannya terhadap Allah, dan memperingatkan agar tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang sebelum kita, iaitu penganut agama-agama terdahulu dalam hal memuja dan menyanjung: "Janganlah kamu sekalian menyanjungku sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa putera Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." (H.r. Bukhari).

Nabi yang agung ini adalah manusia seperti manusia lainnya dan tidak diciptakan daripada cahaya mahupun emas, tetapi dia diciptakan daripada air yang memancar dan keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang rusuk wanita sebagai bahan penciptaan Muhammad saw.

Adapun DARI SEGI RISALAH dan hidayat-Nya, maka beliau adalah cahaya Allah dan pelita yang amat terang.
Al-Qur'an menyatakan hal itu dan berbicara kepada Nabi saw.: "Wahai Nabi sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa khabar gembira serta pemberi peringatan. Untuk menjadi penyeru pada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi."(Q.s. Al-Ahzab: 45-6).

Allah swt. berfirman yang ditujukan kepada Ahlul kitab: "... Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan." (Q.s. Al-Maidah: 15).

"CAHAYA " dalam ayat itu adalah Rasulullah saw, sebagaimana Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau adalah juga cahaya. Allah swt. berfirman: "Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya serta cahaya (Al-Qur an) yang telah Kami turunkan." (Q.s. At-Taghaabun: . "... dan telah Kami turunkan kepada kamu cahaya yang terang-benderang." (Q.s. An-Nisa': 174).

Allah telah menentukan tugasnya dengan firman-Nya: "... Supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang-benderang..." (Q.s. Ibrahim: 1).

Doa Nabi saw.: "Ya Allah, berilah aku cahaya di dalam hatiku, berilah aku cahaya dalam pendengaranku, dan berilah aku cahaya dalam penglihatanku, berilah aku cahaya dalam rambutku, berilah aku cahaya di sebelah kanan dan kiriku , di depan dan di belakangku." (Hadith Muttafaq Alaih)

Maka, beliau adalah Nabi PEMBAWA CAHAYA dan Rasul PEMBAWA HIDAYAH. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti petunjuk cahaya dan Sunnahnya."

Dipetik dari :

Thursday, March 16, 2006

Perbezaan Umur Dalam Perkahwinan – Menurut Agama

Menjawab sebuah persoalan menarik dari beberapa orang penyoal tentang apakah pandangan Islam terhadap seorang wanita yang berkahwin dengan lelaki yang lebih muda dari dirinya.

“ Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah diciptakan bagi kamu dari diri kamu isteri-isteri supaya kamu bersenang-senang kepadanya..” (Ar-Rum : 21).

Mereka beralasan bahawa Khadijah ra bernikah dengan rasulullah sewaktu umurnya 40 tahun dan rasulullah pula ketika itu baru berusia 25 tahun. Malangnya riwayat ini dhaif (lemah) dan sanadnya tidak ada bukti jelas dan sebaliknya yang diberitahu kepada kita oleh Imam Baihaqi dari riwayat Hakim bahawa rasulullah sewaktu bernikah dengan Khadijah berumur 25 tahun dan Khadijah pula berumur 35 atau 25 tahun dan umur 25 ini lebih tepat memandangkan umur kematian Khadijah pada riwayat yang paling benar menyebutkan ialah pada usia 50 tahun.

Jadi kematian Khadijah pada tahun 9 atau ke sepuluh kenabian (tahun kesedihan) sebelum Isra Mikraj menandakan umur Nabi salallahualahiwasalam berumur 49- 50 tahun lalu jika wafatnya Khadijah pada usia 50 tahun menurut riwayat yang lebih tepat pada Imam Ibn Katsir maka sudah pasti hampir sama sahaja umurnya dengan rasulullah pada ketika itu. (lihat dalam Kitab Dalail Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Bidayah Wan Nihayah oleh Imam Ibn Katsir).

Kesimpulannya riwayat yang jelas ialah rasulullah bernikah dengan Khadijah pada usia yang hampir sama dengan tidak ada perbezaan umur yang jauh.

Kembali kepada persoalan utama, apakah pandangan agama kepada perkahwinan umur yang jauh berbeza khasnya bagi wanita yang lebih berusia dari pasangan lelaki ?

“ Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah maka sesungguhnya Allah akan menyediakan baginya jalan keluar (dari kesusahan) dan memberikannya rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangkai olehnya” (Surah Thalaq : 2-3).


Persoalan ini sangat menarik dibincangkan memandangkan ramai wanita yang sudah meningkat umur dewasa masih belum berumah tangga dan kebanyakkan lelaki sebaya sudah pun mempunyai keluarga.

Siti Nurhaliza misalnya sudah pun menjangkau usia 27 tahun sekalipun begitu beliau masih kelihatan cantik dan menawan tetapi siapalah ustaz emran yang jauh lebih muda hendak menaruh hati pada Siti yang cantik rupawan dan pastinya Siti Nurhaliza tidak akan terjatuh hati pada ustaz emran yang tidak ada apa-apa gelaran atau kekayaan dan kekacakkan.

Kebanyakkan wanita yang sudah berusia mengalami tekanan apabila mereka sudah kehilangan calon sebaya atau lebih tua memandangkan dalam usia yang meningkat kebanyakkan lelaki sudah pun siap memasang isteri dua dan tiga.

Pilihan mereka hanyalah lelaki yang lebih muda dan itu pun mereka terpaksa bersaing dengan gadis-gadis muda yang jauh lebih menarik dan cantik.

"Belum tahukah kamu, bahawa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Dia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmat-Nya yang terlihat mahupun yang tidak kelihatan." (Luqman: 20).

Pandangan Islam terhadap Hal Ini

Islam menetapkan bahawa perkahwinan dan pemilihan calon isteri dan suami itu hendaklah pada agama dan akhlak.

“Maka kahwinilah akan kamu dari perempuan itu yang baik bagi kamu” (An-Nisa : 3).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahawa telah bersabda baginda rasulullah salallahualaihiwasalam : “ Jika datang kepada kamu seorang lelaki yang engkau redhai agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia jika tidak kamu lakukan demikian maka akan timbullah fitnah dan kerosakan” (hadith hasan riwayat Tirmidzi no 1084).

Islam tidak menetapkan persoalan umur sebagai ukuran dalam pernikahan dan sepatutnya hal ini jelas bagi lelaki dan perempuan bahawa yang dipentingkan ialah agama.

“ Allah mengehendaki kesenangan kepada kamu dan tidak mengingini kesusahan menimpa kamu” (Al-Baqarah : 185).

Bagi seorang muslim dalam mencari pasangan maka hendaklah melihat kepada agama sebagaimana pesan baginda rasulullah salallahualaihiwasalam : “Wanita itu dinikahi kerana empat perkara iaitu kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, kerana agamanya maka pilihlah yang beragama nescaya kamu akan beruntung” (hadith sahih riwayat bukhari dan muslim).

Di dalam hadith riwayat Abu Daud dari hadith Ma’qil ibn Yasar ra mengenai pertanyaan seorang lelaki kepada rasulullah meminta pandangan untuk menikahi seorang perempuan yang cantik, dan berkedudukan tetapi tidak mampu beranak maka dilarang oleh baginda dan disuruh supaya menikahi wanita yang dapat beranak dan melahirkan.

Demikian juga baginda bersabda : “Dunia itu ialah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang solehah” (hadith sahih, riwayat Muslim no. 3628).

Perempuan yang berusia selama dia masih dara maka dia masih mempunyai kelebihan dan selagi usianya belum sampai waktu putus haid (menopause) dan dapat beranak maka tiada salahnya dalam agama untuk menikahi mereka.

“ Allah mengehendaki kesenangan kepada kamu dan tidak mengingini kesusahan menimpa kamu” (Al-Baqarah : 185).

Sebaliknya banyak kelebihan lelaki muda khasnya yang masih belajar dan belum kukuh kehidupan mereka untuk memilih wanita yang berusia dan sudah matang dan kukuh kedudukan kewangan dan kebendaan kerana dapat membantu mereka dalam kehidupan.

“Dan hendaklah kamu saling bantu-membantu di dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa” (Al-maidah : 2).Cadangan dan Nasihat

Adalah digalakkan bagi lelaki muda sekiranya mereka bertemu dengan wanita yang berusia tetapi beragama dan berakhlak supaya menikahi wanita tersebut demi menyelamatkan agama dan menunaikan keperluan fitrah manusia di samping mendapat faedah keduniaan.

“Dan bersegeralah kamu (berlumbalah) dalam kebaikan” (Al-Maidah : 48).

Bagi wanita yang sudah berusia dan berumur serta bekerjaya tidak ada masalah dan tidak ada aibnya bagi mereka menikahi lelaki muda khasnya yang masih belajar disamping dapat memenuhi keperluan fitrah masing-masing mereka juga dapat membantu para pemuda yang baru hendak membina kehidupan atau sedang melanjutkan pengajian.

“ Dan tidaklah kami menjadikan deen ini kepada kamu sebagai sesuatu yang menyusahkan” (Al-hajj : 78).

Pelajar lelaki di universiti, maktab dan sekolah sekalipun sudah sangat ramai dan sudah besar-besar untuk menjadi calon suami. Hari ini kita melihat rata-rata pelajar lelaki di sekolah menengah sudah tahu apa itu seks dan bukan sedikit yang sudah melakukannya dengan rakan pelajar perempuan dan mengandungkan anak luar nikah.

“Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruk jalan (dalam memenuhi fitrah)” (Al-isra : 32).

Mengapa tidak dibiarkan mereka ini berkahwin sahaja ? Apa salahnya seorang muslimah yang berusia dan sudah bekerja berkahwin dengan pelajar lelaki sekolah menengah ? Selain muslimah ini dapat menjadi isteri yang baik bahkan sebaliknya muslimah ini dapat membimbing pelajar lelaki itu menjadi pelajar yang cemerlang, membantu dalam pelajaran baik dari sudut bimbingan akademik, kehidupan dan juga membantu dalam aspek kewangan.

"Barangsiapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh, baik lelaki mahupun perempuan, sedang mereka orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka itu tidak dianiayai walau sedikitpun" (An-Nisa':124).

Cukuplah kita pada pertunjuk dari sabda baginda rasulullah : “Perkara yang Halal itu ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab (Al-Qur’an) dan apa yang haram itu ialah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan apa yang didiamkan olehnya maka ianya termasuk apa yang dimaafkan kepada kalian” (hadith hasan riwayat Tirmidzi no. 1726, Ibn majah, Hakim).

Pelajar lelaki yang akan mengambil SPM misalnya jika memiliki isteri yang sudah bekerja sebagai pegawai bank selain isterinya dapat membantu dalam pelajaran, membantu dalam kehidupan, masa pelajar ini juga terselamat dari lepak, dan gejala-gejala negatif.

“Allah mengehendaki kemudahan bagi kamu dan sesungguhnya diciptakan manusia itu dalam keadaan yang dhaif (lemah)” (Surah An-Nisa : 27).

Lebih menarik pada waktu usia remaja ketika kelenjar naluri syahwat sedang memuncak pelajar lelaki ini dapat pula menikmati seks halal dan berkah dan si isteri pun bukankah dapat menikmati pucuk muda ? Kemudian dengan akal yang sihat dan fitrah yang terpenuhi serta memiliki guru dan penasihat peribadi yang juga bergelar isteri bukankah pelajar ini akan lebih mudah mencapai kecemerlangan ?

Bahkan disebut oleh baginda rasulullah : “ Sesungguhnya pada persetubuhan kamu dengan isteri kamu itu sedekah” Maka ditanya oleh sahabat apakah pada persetubuhan yang memuaskan syahwat itu sedekah ? maka dijawab oleh baginda : “Apakah kamu tidak melihat bahawa apabila seseorang meletakkan zakarnya pada yang haram itu termasuk satu dosa ? maka demikianlah jika diletakkan pada yang halal maka itu baginya pahala” (hadith sahih riwayat Muslim).

Demikianlah juga bagi pelajar-pelajar di universiti yang sedang belajar seandainya mereka bernikah dengan wanita yang lebih berusia dan sudah bekerjaya maka disamping mereka dapat memenuhi keperluan fitrah bahkan mereka dapat dibantu dari aspek kewangan, kehidupan dan bimbingan nasihat dari seorang yang lebih berpengalaman.

"Barangsiapa yang mengerjakan amalan soleh, baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik" (An-Nahl:97).


Mengubah Pemikiran Lapuk dan Jahiliyah

Pemikiran masyarakat yang menyalahi kitab dan sunnah hendaklah diabaikan dan sewajarnya dalam ketenatan umat Islam berdepan pelbagai masalah sosial umat Islam wajar kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah dan melemparkan adat-adat jahiliyah ke dalam bakul sampah lalu kemudian dibakar dan debunya di tanam lalu dilupakan.

“Dan jika kamu hanya mengikut orang ramai di muka bumi ini nescayalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” (Al-An’am : 116).

Sabda baginda : “ Sesungguhnya kamu diutuskan untuk memudahkan manusia dan bukan untuk mempersusahkan” (hadith sahih, Riwayat jamaah kecuali Muslim).


Apa salahnya wanita meminang lelaki ?

Dalam artikel yang sebelum ini kita sudah membincangkan tentang tiada salahnya wanita meminang lelaki dan hal ini sabit dalam syarak dan juga dilakukan sendiri oleh wanita pertama Islam iaitu Khadijah ra. Berkata Ibn Hisyam ra dalam mengisahkan teladan Khadijah ra dalam menawarkan dirinya kepada rasulullah dengan mengutuskan perantara (orang tengah) bagi menyampaikan hajatnya kepada rasulullah dengan menyampaikan pesanan khadijah ra : “Wahai anak saudara pak cikku, sesungguhnya aku telah tertarik kepadamu dalam kekeluargaanmu dan sikap amanahmu dan kebaikan akhlakmu dan benarnya kata-katamu….” (lihat Sirah Nabawiyah oleh Muhammad Abd Malik Ibn Hisyam m/s 122 Jilid 1).

Bukanlah sesuatu yang aib dan memalukan sebaliknya merupakan sunnah dan kebaikan ini berdalilkan kepada hadith dari Anas ra yang berkata telah datang seorang wanita kepada baginda rasulullah salallahualaihiwasalam dan menawarkan dirinya kepada baginda dengan berkata : Wahai rasulullah apakah engkau berhajat kepada aku ? lalu ketika menceritakan hadith ini maka menyampuklah anak perempuan Anas ra dengan mengatakan sungguh kurang malu perempuan itu dan buruk akhlaknya, lalu dijawab oleh Anas ra : Sesungguhnya dia itu (perempuan yang menawar diri) lebih mulia dan baik darimu kerana dia mencintai nabi salallahualaihiwasalam dan menawar dirinya demi kebaikan” (lihat hadith sahih dalam riwayat Bukhari no 5120 , Nasaie dan Ibn Majah).

Apa Salahnya Wanita Menanggung dan Menyara Lelaki ?

Di dalam Islam melakukan kebaikan dan kebajikan tiada bezanya untuk lelaki dan perempuan dan masing-masing akan menerima ganjaran kebaikan dan pahala. Berkenaan seorang wanita yang berusia dan sudah bekerjaya misalnya sekiranya berkahwin dengan lelaki yang masih muda dan masih belajar maka apakah aibnya dan apakah masalahnya jika dia yang menyara suaminya ?

Sabda baginda rasulullah : " Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya tidaklah kamu akan sesat selamanya iaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah rasulnya." (Hadith Hasan, riwayat Malik dalam Muwatha no.898 dan Hakim dalam Mustadrak no.63).

" Sungguh sangkaan mereka langsung tidak membawa manfaat pada mereka (dalam membawa mereka) kepada kebenaran sedikitpun" (Surah Yunus : 36).

Di samping wanita yang sudah bekerjaya dan berkemampuan itu dapat membantu suami yang masih belajar maka dia juga mendapat pahala berlipat kali ganda dari biasa apabila menyara dan menanggung suami yang masih muda dan masih belajar.

“Dan hendaklah kamu saling bantu-membantu di dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa” (Al-maidah : 2).

Ini disebabkan dia bukan sahaja mendapat pahala berkhidmat kepada suaminya bahkan mendapat pahala sedekah dan juga pahala kerana menyumbang bakti di jalan agama khasnya menyumbang kepada pelajar ilmu.

"Barangsiapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh, baik lelaki mahupun perempuan, sedang mereka orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka itu tidak dianiayai walau sedikitpun" (An-Nisa':124).

Malangnya masyarakat akan memandang serong kepada perihal lelaki yang hidup dan makan di atas titik peluh isteri dengan ditambah para wanita hari ini kebanyakkannya suka mengungkit dan cepat mengeluh.

“Dan jika kamu hanya mengikut orang ramai di muka bumi ini nescayalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” (Al-An’am : 116).

“Sesungguhnya tidaklah mereka itu buta mata mereka tetapi sebaliknya yang buta itu ialah hati mereka” (Al-Hajj : 46).

Nasihat kepada para wanita yang inginkan syurga dan menyelamatkan diri dari azab Allah swt maka hendaklah mereka menjadi wanita yang solehah dan sebagai jalan keluar bagi tekanan fitrah maka nikahilah para lelaki muda yang mudah dan dapat dibantu oleh kalian.

“Dan hendaklah kamu saling bantu-membantu di dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa” (Al-maidah : 2).

Nikahilah para pelajar agama, bantulah mereka di jalan dakwah dan jadilah isteri yang solehah kepada mereka dan jadilah kalian seperti Khadijah yang membantu dakwah dan perjuangan dengan harta dan jiwa raga.

Apa salahnya Wanita dimadukan dan dipoligami ?

Wanita yang berkahwin dengan lelaki yang lebih muda dari mereka perlulah bekorban dan menyedari bahawa usia mereka yang lanjut pastinya akan mengurangkan rasa kurang selesa dan senang di sisi suami apabila mereka telah hilang kecantikan dan kesegaran sebagai wanita.

Apa salahnya mereka dimadukan ? Mengapa mesti bencikan poligami dan menghalang suami bernikah lagi ?

“Wahai manusia sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu dari berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi kamu ialah yang paling bertaqwa” (Al-hujurat : 13).

Seandainya suami tidak mampu dari sudut kewangan untuk bernikah lagi maka mengapa tidak dibantu sahaja si suami yang masih muda dan gagah untuk berkahwin lagi ? Apakah sukar mengeluarkan wang simpanan milik peribadi untuk diberi kepada suami supaya dapat berkahwin lagi ?

“Dan hendaklah kamu saling bantu-membantu di dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa” (Al-maidah : 2).

“Dan bertaqwalah kamu kepada Allah semampu kamu” (surah : at-taghabun :16).

Hal ini tentu sahaja sukar bagi wanita yang hatinya dibelit dunia dan kecintaan kepada akhiratnya sangat sedikit dan keimanannya pula tipis. Sama sahaja perihalnya dengan Allah menyifatkan solat itu sangatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk.

“ Mohonlahlah kamu kepada Allah dengan sabar dan solat dan sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” (Al-baqarah : 45).

Adapun bagi wanita yang beriman dan solehah, mereka tanpa segan silu mengeluarkan wang simpanan kerja (KWSP) untuk diberi kepada suami sebagai modal untuk bernikah lagi supaya suaminya dapat bergembira dengan umur yang masih muda dan gagah moga dengan perkahwinan baru dapat menambah zuriat dan anak-anak generasi Islam yang dia tidak mampu lagi berikan kerana usia yang sudah meningkat.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan soleh serta mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan bagi mereka itu pahala di sisi tuhan mereka dan tidaklah ada ketakutan ke atas mereka dan tidaklah mereka berdukacita” (Al-Baqarah : 277).

Atau dengan pengorbanan itu si suami mampu dapat lebih semangat dan gigih berusaha untuk dakwah dan mentaati Allah dan rasul dan lebih kukuh berpegang kepada agama.

“Jika mereka itu fuqara (miskin) maka akan dikayakan oleh Allah dari rezeki-Nya..” (An-Nur : 24).

Wanita yang beriman sedar bahawa di akhirat tidak akan ada cemburu dan hasad, bahkan di akhirat sekiranya berjaya ke syurga yang abadi manusia di sana tidak punyai sedikit keluh kesah dan si suami akan bersama puluhan bidadari dan dia sendiri akan dimadukan oleh Allah dan yang paling penting ialah mendapat redha ilahi dan berbakti kepada suami termasuklah salah satu jalan mutlak kepada ilahi.

“Di antara kamu ada golongan yang menginginkan dunia dan ada pula golongan yang mengingini akhirat” (Ali-Imran : 152).

Dapatlah difahami bahawa wanita yang berusia dan berkahwin dengan lelaki muda perlu melakukan beberapa pengorbanan dan sebagai hasilnya mereka akan mendapat pelbagai kehormatan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” (Surah Al-Isra : 15).

Kesimpulannya perkahwinan berbeza usia khususnya bagi wanita tidaklah mempunyai apa-apa mudharat dan sebaliknya jika wujud kelebihan dan kebaikan maka ianya sangat digalakkan dan dianjurkan supaya fitrah manusia terpenuhi.

“ Sesungguhnya fitrah yang diciptakan Allah dan ditetapkan manusia dengannya (tertakluk kepada fitrah tersebut).” (Surah Ar-Rum :30).

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka apabila keluar, syaitan akan menghiasinya.” (Dikeluarkan oleh Al Bazzar dan At Tirmidzi dan disahihkan oleh Syeikh Al Albani dalam Irwaul Ghalil jilid I).

Apa salahnya seorang lelaki yang masih muda bernikah dengan wanita yang lebih berusia ? Seterusnya jika wanita itu sudah hilang kecantikan dan kemanisan wanita maka dia lelaki muda itu masih dapat berkahwin lagi sehingga dia merasa cukup dan puas dengan Islam memberi had sehingga 4 orang isteri selama dia dapat berlaku adil.

Diriwayatkan oleh Fadholah ibn Ubaid ra yang menyebut beliau mendengar baginda rasulullah bersabda : “Berbahagialah mereka yang diberi hidayah Islam dan hidup dengan bercukupan dan bersederhana” (hadith sahih riwayat tirmidzi ).

Isteri yang solehah pastinya dapat membantu suaminya dan membimbing suaminya dalam hak keadilan dan menolong suaminya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mereka sentiasa bekorban kepentingan diri demi kebahagiaan suami dan tidak terlalu berkira , tidak cerewet dan tidak tamak akan dunia dan kebendaan.

“ Tidaklah kami tertinggalkan sesuatu perkara pun dalam kitab melainkan telah kami terangkan segalanya” (Surah Al-An’am : 38).

Islam telah memberi pelbagai jalan penyelesaian malangnya manusia itu sentiasa degil dan mengikut jalan kesesatan dan hawa nafsu yang menyesatkan.

“ Dan tiadalah pertunjuk melainkan dengan pertunjuk Allah dan kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya aku kembali” (Surah Hud :88).


Segala puji hanyalah bagi Allah.

Monday, March 13, 2006

Batas-Batas Kita (Ahlul Sunnah Wal Jamaah) Dengan Ahlul Bid'ah


Dimaksudkan dari tajuk yang ditulis di atas ialah sejauh mana pembeza dan perselisihan yang berlaku di antara kita ahlul sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal hawa.

“Allah menetapkan orang yang beriman itu dengan perkataan yang tetap pada kehidupan dunia dan akhirat” (Ibrahim : 27).

Penulisan di weblog ini selamanya diminati orang ramai apabila kita membincangkan soal yang menarik, topik lembut, bahasa yang cantik, diselangi dengan hiburan, tidak mencerca mana-mana pihak dan juga tidak menyebut kesalahan mana-mana golongan.

Namun itu bukanlah manhaj yang benar menurut ahlul sunnah kerana kita bukanlah mencari wajah manusia dan sokongan orang ramai supaya kita dapat menang dalam undi pilihanraya bagi menjayakan “kumpulan” kita dan misi Islam kita dengan cara mengumpul orang tetapi sebaliknya.

“Apakah kamu tahu akan perihal golongan yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhan ?” (Al-Furqan : 43).

Kita mencari redha Allah dan mengikuti jalan tarbiyah dan tasfiyah yang dilalui oleh rasulullah dan para sahabat ra dan salaf soleh dan manhaj sunnah yang ditetapkan sebelum kita walau berapa ramai yang membenci kita, menuduh kita dengan pelbagai tuduhan.

“Sesungguhnya jawapan orang-orang yang beriman, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka maka mereka menjawab : “Kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.” (An-Nur: 51-52).

Kepada pelajar ilmu yang setia dengan penulisan ini ketahuilah dan peganglah kata-kata ana sebelum ini iaitu kita tidak mahu membebaskan Baitul Maqdis dan tidak menjadikannya salah satu dari misi kita tetapi kita menjadikan Islam sebagai matlamat dan Al-Qur’an dan sunnah sebagai jalan.

Apabila tiba masa dan waktunya kita akan menjadi golongan pertama yang akan membebaskan Baitul Maqdis dan golongan pertama yang menumpahkan darah yahudi dan musyrikin. Yakinlah pada janji Allah dan tetaplah pada jalan kitab Allah dan sunnah rasulullah salalallahualaihiwasalam.

"Belum tahukah kamu, bahawa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Dia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmat-Nya yang terlihat mahupun yang tidak kelihatan." (Luqman: 20).

Batas Pembeza Antara Ahlul Sunnah dan Ahli Bid’ah

Berkata Al-Hafidz Al-Asfahani bahawa “Telah berkata sebahagian ulama usul yang membezakan manusia kepada pecahan ialah sebanyak tujuh hal utama iaitu : Perihal pada zat Allah, Perihal pada sifat-Nya, Perihal pada perbuatan-Nya, Perihal pada janji dan hal iman, Perihal tentang Al-Qur’an, Perihal tentang kepimpinan (imamah)”

Maka golongan Taysbih tersesat pada zat Allah dan golongan Jahmiyah (golongan yang menafikan sifat Allah) tersesat pada sifat Allah dan golongan Qadariyah sesat pada perihal perbuatan Allah dan Khawarij tersesat pada ancaman Allah dan Murji’ah sesat pada hal keimanan dan Muktazilah sesat mengenai Al-Qur’an dan Rafidhah (Syiah) sesat pada persoalan kepimpinan.

(Al-Hujah m/s 409 Jilid 2).


Ahlul sunnah wal Jamaah membawa dakwah dan penekanan pada usul-usul Islam yang disebut persoalan aqidah dan hal ini ialah sekaligus memahamkan kita bahawa perjuangan kita disibukkan oleh persoalan –persoalan aqidah dan hal mendasar yang menetapkan seseorang sebagai muslim atau musyrik atau iman dan kufur.

“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” (Surah Al-Isra : 15).

Kita tidak ada masa untuk khuruj (keluar bid'ah) mengikuti gerakan tabligh, juga kita tidak ada masa disibukkan dengan amalan kesufian khurafat dan kisah-kisah wali berjalan di atas air dan kisah perempuan murahan seperti Rabiatul Adawiyah serta para-para tokoh sufi bid'ah.

Sabda baginda Salallahualaihiwasalam : “ Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu urusan baru dalam agama kami sedang ia bukan dari kami maka sesungguhnya ianya ditolak.” (Hadith sahih disepakati Bukhari 156 Jilid 8 & Muslim no.4467) .

Sebaliknya kita disibukkan dengan mengajarkan dan mendakwahkan umat Islam dengan usul Ahlul Sunnah dan aqidah yang sahih dan membela rasulullah, para sahabat ra, para ibu kita ummul mukminah (isteri-isteri rasulullah) dan mengajarkan kepada umat Islam ilmu mereka dan jalan yang sahih dan selamat menuju kepada Allah swt.

“Barangsiapa yang mentaati Allah dan rasul-Nya dan orang-orang yang beriman maka mereka itulah hizbullah (iaitu golongan yang Allah bersama dengannya) dan golongan yang Allah bersama dengannya itulah golongan yang berjaya” (Al-Maidah : 56).

Ketika puak sufi mendondongkan syair-syair Rabiatul Adawiyah dan kisah teladannya maka kita ahlul sunnah dengan teguh dan lantang membaca hadith-hadith dan ilmu dari ibu kita Aisyah ra dan mengajarkan anak-anak perempuan kita dan isteri-isteri kita akan teladan para isteri rasulullah, sahabat-sahabat wanita ra.

“Katakanlah; jika kamu benar-benar cintakan Allah maka ikutlah aku (rasul) maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa kamu dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih” (Alil-Imran –31).

Ketika Tabligh mengajarkan orang ramai akan hal iman dengan perihal menyeleweng dari sunnah dan dengan kejahilan serta kecetakan ilmu sebaliknya kita mengajarkan umat Islam akan hal iman menurut Ahlul sunnah dan kita membaca kitab Al-Iman tulisan Imam Ibn Abi Syaibah, Al-Iman oleh Al-Imam Ibn Battah dan kitab Al-Iman oleh Imam Baihaqi dan lain-lain ulama ahlul sunnah.

"Dan jangan kamu berani mengatakan terhadap apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu dengan dusta; bahwa ini halal dan ini haram, supaya kamu berbuat dusta atas (nama) Allah, sesungguhnya orang-orang yang berani berbuat dusta atas (nama) Allah tidak akan dapat bahagia." (an-Nahl: 116)

Ketika Tabligh membaca kitab Fadhailul Amal yang mengajak kepada amalan soleh dengan bercampur hadith dhaif dan palsu maka kita membaca kepada sanak saudara kita hadith-hadith sahih dan membuka serta mengajar kitab Sahih Bukhari dan Muslim.

Sedang baginda Salallahualaihiwasalam bersabda : " Berhati-hatilah kamu terhadap apa yang disampaikan dari aku melainkan kamu mengetahuinya (akan kebenarannya)” (Hadith Hasan, Riwayat Tirmidzi, Abi Syaibah dan Ahmad).

Ketika Tabligh keluar (khuruj bid'ah) untuk berdakwah dengan ahli-ahlinya yang jahil agama dan tidak boleh berbahasa arab dan kemudian ke rumah-rumah menganggu umat Islam dan mempersebarkan kejahilan serta mengajak orang ramai menyertai mereka maka kita golongan ahlul sunnah melakukan sebaliknya pula.

Dari riwayat Ibn Abbas ra bahawa baginda bersabda : “Barangsiapa yang mengatakan sesuatu perihal Al-Quran dengan menggunakan akalnya atau dengan apa yang tidak diketahuinya maka bersedialah dia dengan tempat di neraka.” (Hadith hasan, riwayat Ibn. Jarir 34 Jilid 1 & Tirmidzi no. 2950).

Kita menghantar keluar dari markaz-markaz kita pendakwah-pendakwah muda yang berilmu, mahir berbahasa arab dan boleh mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah untuk ke rumah-rumah, ke masjid dan ke dalam masyarakat bagi mendamaikan umat Islam, mempersatukan umat Islam di atas aqidah yang sahih, menyelesaikan masalah feqah umat Islam, menyelesaikan kekeliruan agama, menghilangkan syak dan wasangka pada iman dan agama, menanamkan semangat cinta agama, mempersatukan dan mendamaikan suami dan isteri, membantu umat Islam yang bermasalah, menikahkan anak-anak muda yang berhasrat untuk bernikah dan paling utama kita tidak pernah dan sama sekali tidak akan mengajak orang ramai kepada kita, kumpulan kita atau persatuan kita !!

“ Bersatulah kamu semua di atas tali Allah dan janganlah kamu berpecah-belah” (Ali-Imran : 103).

Kita bukan persatuan jadi kita tidak mengajak orang ramai kepada menyertai persatuan kita, kita bukan tanzim yang mesti diwala dan ditaati lalu kita tidak mengajak umat Islam kepada organisasi kita dan kita bukan pula kumpulan tariqat sufi bid’ah sehingga perlu mengajak orang ramai mengikuti kita dan membaiah dengan guru-guru kita.

“Janganlah kamu menjadi seperti orang yang musyrikin iaitu mereka yang BERPECAH-BELAH dalam agama mereka dan setiap HIZBI (golongan, parti, jemaah) itu bergembira dengan apa yang mereka punyai” (Ar-Rum 31-32).

Sebaliknya kita ahlul sunnah wal jamaah yang bersatu di bawah aqidah dan kita mengajak umat Islam kepada deen Allah dan kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah tanpa mengira dari kumpulan mana mereka berada dan sama sekali bukan kepada diri kita.

“Sesungguhnya hari ini telah aku sempurnakan pada kamu akan agama kamu dan aku sempurnakan nikmatku pada kamu dan aku meredhai Islam sebagai agama kamu.” (Surah Al-Mai’dah : 3).

Kita tidak menyuruh mereka (umat Islam) mengikuti kita kerana kita tidak maksum, juga kita tidak mengajak mereka meniru uslub dan cara kita atau method yang kita guna kerana kemungkinan masyarakat akan menjumpai method dan cara yang lebih sesuai dan uslub yang lebih menarik, mudah dan berkesan dalam dakwah.

“Dan bertaqwalah kamu kepada Allah semampu kamu” (surah : at-taghabun :16).

Cukuplah kita pada pertunjuk dari sabda baginda rasulullah : “Perkara yang Halal itu ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab (Al-Qur’an) dan apa yang haram itu ialah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan apa yang didiamkan olehnya maka ianya termasuk apa yang dimaafkan kepada kalian” (hadith hasan riwayat Tirmidzi no. 1726, Ibn majah, Hakim).

Tetapi kita mengajak manusia kembali kepada Al-Qur’an yang terjamin benar dan sunnah yang dipelihara dan Islam yang dipegang oleh salaf soleh sekalipun kita (yang menyeru seruan ini) ada yang melakukan kesalahan, berdosa, membuat maksiat dan melakukan pelbagai lagi kesalahan tetapi kita menyeru manusia kepada seruan ketuhanan.

“ Untuk menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.” ( An-Nahl :44).

Kita ahlul sunnah tidak seperti Tabligh yang hanya mendengar ilmu dari kumpulan mereka, dari guru-guru mereka yang berfaham seperti mereka dan mereka membaca kitab-kitab pemikiran mereka dan melakukan amalan-amalan mereka tanpa ilmu dan pengkajian.

Baginda rasul juga pernah bersabda sebagai maksud " Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah dan sebaik-baik ajaran adalah ajaran Rasulullah. Dan sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah sesuatu yang diada-adakan (dalam agama), kerana sesungguhnya sesuatu yang baru diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan." (Hadith Sahih, riwayat Muslim no. 867).

Mereka menguasai masjid dengan ahli mereka berhimpun di masjid dan mereka tidak akan mendengar ceramahan dan teguran kita sekalipun kita ke masjid-masjid mereka dan berusaha menasihati mereka. Tetapi bagi kita masjid kita ialah di mana-mana di bumi Allah ini yang dapat kita jadikan tempat sujud dan demikian dari ilmu yang kita warisi dari rasulullah.

“Iaitu orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri , duduk dan sewaktu berbaring dan mereka memikirkan kejadian langit dan bumi sambil berkata : Wahai tuhan kami sesungguhnya tidaklah Engkau menjadikan segalanya ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami dari siksaan neraka” (Alil-Imran : 191).


Sebaliknya Ahlul sunnah mendengar ilmu dari mana-mana ulama dan kemudian kita menapis dan mengkaji serta menilai isi kata-kata dan isi ilmu itu apakah ianya menepati kalam Allah dan sunnah rasulullah.

Namun begitu kita tolak mereka yang punyai latar belakang jelas keterlibatannya dengan amalan bid’ah dan kejahilan tanpa ada kemahuan kepada kebenaran sehingga mereka ini bertaubat dan kembali kepada aqidah yang sahih.


Isi Dasar Perjuangan Dakwah Ahlul Sunnah Wal Jamaah

Kita Ahlul sunnah Wal Jamaah sibuk menyampaikan dakwah dalam hal-hal berikut :

1) Perihal tauhid dan menerapkan kefahaman tauhid yang sahih
2) Perihal iman yang sahih menurut faham ahlul sunnah
3) Persoalan Kufur,nifaq dan syirik dan perkara yang melibatkannya yang perlu diketahui
4) Perihal rukun Islam dan Iman danhal berkait Ihsan
5) Perihal kedudukan ahlul zimmah dan sekitar agama lain dalam agama
6) Perihal sekitar hal ghaib seperti malaikat, jin, syaitan dan sepertinya
7) Keimanan kepada Al-Qur’an dan hal-hal ajarannya
8) Persoalan kenabian dan kerasulan serta hak-hak dan ajaran mereka
9) Perihal karamah dan perkara yang mencarik adat ajaran Islam
10) Permasalahan Qadha dan takdir serta hal berkait kehendak Allah
11) Membahas perihal keimanan tentang akhirat , azab kubur, hari kebangkitan, mizan, sirath, Haudh dan sekitarnya dari janji Allah
12) Membincangkan hukum dosa dan kita tidak mengkafirkan perlaku dosa besar sebaliknya mengajar dan membimbing mereka bertaubat
13) Mengajar perihal syafaat
14) Menerangkan persoalan tawasul dan berkat dan perihal jampi dan sekitarnya antara yang benar dan salah
15) Menerangkan tentang fitnah akhir zaman, tanda kiamat dan memberi pertunju jalan yang selamat
16) Mengajarkan hukum-hukum Allah dan kaedah perlaksanaannya
17) Menegakkan persoalan kepimpinan Islam dan haknya dan membela kepimpinan Islam dan membangunkannya dari usaha dakwah dan tarbiyah serta mempertahankannya dari pemberontakkan dan kezaliman
18) Menentang ahlul bid’ah dan menerangkan kesesatan mereka serta menjelaskan perihal sunnah dan ajaran Islam yang sahih
19) Membela dan menerangkan hak rasulullah, para sahabat dan ahli bait rasulullah dalam Islam dan mengajar cara memenuhi tuntutan kepada hak mereka dan menyampaikan ajaran ilmu mereka serta menganjurkan mencintai rasulullah , ahlul bait termasuk isteri-isteri baginda dan para sahabat dan menentang golongan yang menghina dan membenci mereka dari puak syiah dan lain-lain.
20) Persoalan wala dan baraah dan perihal berkait hubungan dengan kufar
21) Menegakkan usaha dakwah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran menurut teladan dan tunjuk ajar sunnah rasulullah
22) Menerima ilmu dan meneliti serta menjaga warisan ilmu islam dari pencemaran dan penyelewengan kepalsuan pendusta dengan menguasahakan pengkajian sanad-sanad hadith, kitab-kitab ilmu dan menelitinya dari kepalsuan hadith yang disebut sunnah, menerima hadith yang telah jelas sahih sekalipun hadith ahad dan menolak hadith dhaif dan palsu dan berusaha menjelaskan darjah hadith serta hukum hadith kepada masyarakat bagi membela sunnah.
23) Menerangkan kumpulan-kumpulam yang sesat dan jalan yang selamat yang disebut manhaj ahlul sunnah wal jamaah dan menerangkan kesalahan-kesalahan dan kesesatan firqah (kumpulan lain) yang tersesat dari pertunjuk Allah dan rasul serta jalan salaf soleh.
24) Menyeru umat Islam kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulullah dan menjauhi bid’ah dan kekal dalam keadaan sunnah sekalipun berseorangan dan menderita dan menyakinkan pejuang dakwah salafiyah akan janji-janji Allah dan berusaha mengukuhkan semangat mereka dan menyabarkan mereka dari derita musibah perjuangan.

Daripada Anas ibn Malik ra bekata, Rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda : "Akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api” (hadith sahih riwayat Tirmidzi no. 2260).

Kesimpulannya hendaklah kepada sesiapa yang hendak menganggu jalan kita khasnya kepada tabligh yang mahu memesongkan kita dari penumpuan kita ini dan mengalihkan tumpuan kita dari dakwah yang utama kepada hal yang bid’ah dan merugikan umat Islam maka katakan kepada golongan Tabligh yang berusaha mengetuk pintu email kita bagi mengajak kita Khuruj (keluar bid’ah) di jalan mereka atau katakan kepada kumpulan jemaah-jemaah pelajar di universiti yang sibuk membuat usrah akan pendirian kita ini dan beritahu mereka bahawa jadual kita sudah dipenuhi.

Kembalilah kepada As-Sunnah dan bersamalah dengan golongan Ahlul Sunnah Wal-Jamaah seperti mana di sebut dalam hadith baginda yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra yang bermaksud “ Akan datang kepada umatku perkara seperti yang pernah menimpa kaum bani Israel , selangkah demi selangkah sehingga akan berlaku dikalangan mereka yang berzina dengan ibunya secara terang -terangan. Sehingga ada umatku akan melakukan sedemikian . Sesungguhnya umat bani Israel berpecah kepada 72 golongan dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan dan kesemuanya di neraka kecuali satu golongan. Maka bertanyalah para sahabat ra siapakah golongan yang satu itu wahai rasulullah ? Maka jawab baginda “ Golongan yang aku berada di dalamnya dan para sahabatku .” (Hadith Hasan, riwayat Tirmidzi no.26 Jilid 5, Hakim no.218 Jilid 1).

Katakan bahawa waktu kita sudah disibukkan dengan dakwah dan perjuangan yang lebih utama dan katakan kepada mereka bahawa kita sangat sibuk untuk membuang masa bermain guli bersama mereka kerana kita mahu menerapkan dan membawa dakwah ini supaya dapat disempurnakan dengan segera moga akhirnya setelah terlahir masyarakat yang bersama memiliki aqidah seperti kita ini maka kita dapat terus mara ke bumi musuh-musuh Allah mengambil tanah-tanah mereka, merobohkan kubu-kubu mereka dan memusnahkan tentera-tentera mereka dan menguasai bumi mereka lalu menjadikan segala sesuatu kepada milik Allah dan menegakkan kalimah Allah dan jadilah seluruh dunia ini kembali kepada Allah.

“Dan kepada-Nyalah (Allah), semuanya menyerah diri baik yang berada di langit dan di bumi sama ada secara sukarela mahupun paksa dan kepada-Nya mereka semua kembali.” (Alil -Imran : 83).

Saturday, March 11, 2006

Penjelasan Hadith Muallaq & Dhaif Di Dalam Kitab Sahih Bukhari

Berlaku di dalam masyarakat kita hari ini orang yang mengaji agama dengan silibus universiti tanpa melibatkan diri dengan kajian ilmiah dan kajian mendalam terhadap ilmu agama bercakap agama seperti seorang ulama dan ingin menunjuk pandai terhadap orang jahil.

Diriwayatkan bahawa baginda salallahualahiwasalam pernah bersabda : “Barangsiapa yang mempelajari ilmu demi bertujuan untuk menyaingi para ulama’ , dan berdebat atau mengalahkan orang jahil, atau mencari pandangan (penghormatan) manusia kepadanya maka dia akan berada di neraka” (Hadith Sahih, riwayat Tirmidzi no. 2578 dan Ibn Majah no.249).

Juga sebahagiannya mengehendaki fitnah dan ingin menyusup fahamannya kepada orang awam seperti golongan syiah dan musuh-musuh Allah yang lain apabila membuat dakwaan bahawa dalam kitab sahih bukhari terdapat hadith dhaif dan lemah jadi tidak boleh dipercayai.

“ Dijadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan (ke dalam hati) itu sebagai fitnah kepada mereka yang memiliki penyakit di hatinya” (Al-Hajj : 53).

Golongan syiah ini merbahaya kerana mereka sudah lama mahukan umat Islam berpaling dari sumber Al-Qur’an dan As-sunnah yang sahih (yang dipegang oleh Ahlul sunnah seperti Bukhari , Muslim, dan lain-lain kitab sunan) kepada Al-Qur’an acuan syiah (menurut tafsiran syiah) dan kitab hadith tulisan syiah (misalnya Al-Kulaini dan lain-lain) dengan melemahkan kepercayaan umat Islam terhadap kitab hadith umat Islam khasnya yang dianggap sahih seperti Bukhari dan Muslim.

Golongan yang mendakwa di dalam Sahih Bukhari terdapat hadith dhaif tiada lain hasratnya selain dari hasratnya mahu menunjukkan kepada orang awam betapa alim dirinya kerana dia konon mengetahui sesuatu yang orang lain tidak mengetahui. Dia ingin orang mengetahui bahawa dia seorang yang gigih membuat kajian, membuat penyelidikan dan ingin orang mengetahui bahawa dia telah berjaya menemui sesuatu hasil yang selama ini orang tidak ketahui lalu hebatkan dia ?

Tetapi apabila kita persoalkan kepada dia, apakah contoh-contoh hadith tersebut ? bagaimanakah kedudukan hadith itu disisi para ulama hadith ? Apakah sebab dimasukkan hadith muallaq di dalam sahih bukhari itu ? Apakah pendirian ulama hadith terhadap hal ini ? Maka kita akan mendapati orang ini akan berdiam diri, mengalih topik perbincangan atau pun membuat pelepasan diri dengan berkata dia cuma mengambil kata & pandangan ulama tertentu yang mengatakan demikian.

Lalu tanyakan kepada dia kalau begitu maka dia pun tidak tahu apa-apa selain hanya mendengar beberapa ulama yang mengatakan demikian lalu apa hajatnya membuat kenyataan –kenyataan pada sesuatu yang dia sendiri jahil ? Jawapannya tiada lain selain mengingini fitnah kepada agama Allah dan disebabkan penyakit di dalam hati.

Wajarlah kita menghayati hadith baginda salallahualaihiwasalam yang diriwayat dari Umar ibn Khatab ra : “ Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat, dan bagi amalnya (balasan pada amalnya) dengan apa yang diniatkan.” (Hadith Sahih, Muttafaqun Alaih –Disepakati oleh Bukhari no. 41 & Muslim no.158).

Pengertian Hadith Muallaq

Para ulama hadith menyebut hadith muallaq ialah hadith yang terputus sanad dan gugur perawinya seorang atau lebih dari awal sanad dan keguguran sanad itu boleh jadi pada sanad yang awal atau pada seluruh sanad (lihat m/s 126 Mustalahah Hadith wa rijalluhu oleh Prof Dr Hasan Muhammad Maqbuli Al-Ahdal, Dekan Kuliah Syariah Wa Qanun Universiti San’a).

Hukum hadith Muallaq ialah ditolak dan termasuk di dalam kelompok hadith dhaif apabila termasuk syarat hadith sahih ialah mesti bersambung sanad, bebas dari kejahilan pada rawi dan dikenal perawinya termasuk orang yang memiliki sifat adil dan kuat ingatan (siqat).

Namun begitu dapat dihukum hadith muallaq sebagai diterima di sisi ulama baik sebagai hadith sahih atau hasan apabila ianya dapat dibuktikan sebagai mempunyai sanad dan dapat diketahui perawi yang dibuang ( terhapus sanadnya) sanadnya atau datang dengan riwayat lain yang menyebutkan sanad yang digugurkan.

Demikian para ulama menyebutkan perihal hadith muallaq yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ialah yang dapat dihukumkan sebagai sahih dan sekurang-kurangnya hasan kerana dapat dicari dan diketahui sanadnya melalui hadith-hadith yang bersanad lain.

Contoh hadith muallaq yang masyhur ialah yang terdapat di dalam sahih bukhari yang beliau (Imam Bukhari) mengugurkan sanad pertamanya iaitu hadith :

“Allah itu lebih berhak untuk kita merasa malu kepada-Nya daripada manusia”

Hadith ini bertaraf hasan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Bahz ibn Hakim, daripada bapanya iaitu Hakim Ibn Muawiyah dan dari datuknya iaitu Muawiyah ibn Haidah Al-Qusyairi iaitu seorang sahabat yang masyhur.

Sebenarnya dari Imam Bukhari kepada Bahz ibn Hakim telah gugur satu perawi kerana Imam Bukhari tidak hidup sezaman dengan Bahz ibn Hakim dengan demikian hadith bukhari ini ialah hadith Muallaq dan sanadnya terputus di awal sanad (digugurkan oleh Imam Bukhari).

Namun begitu hadith ini dapat diterima kerana ianya terdapat dalam sanad yang lain misalnya daripada Imam Abu Daud apabila dianya meriwayatkan hadith ini bersanadkan daripada Abdullah ibn Maslamah daripada Ubai daripada Bahz Ibn Hakim daripada bapanya iaitu Hakim Ibn Muawiyah dan dari datuknya iaitu Muawiyah ibn Haidah Al-Qusyairi.

Adapun dari riwayat Imam At-Tirmidzi maka dia meriwayatkan hadith ini dari Ahmad ibn Mani’ daripada Muadz ibn Ma’adz dan Yazid Ibn Harun daripada Bahz ibn Hakim daripada bapanya iaitu Hakim Ibn Muawiyah dan dari datuknya iaitu Muawiyah ibn Haidah Al-Qusyairi.

Maka dari penelitian ilmiah kita akan mengerti bahawa Imam Bukhari telah mengugurkan sekurang-kurangnya seorang perawi daripada riwayatnya akan hadith ini.

Penjelasan Hadith Muallaq Dalam Bukhari

Dikirakan jumlah hadith di dalam sahih bukhari ialah sebanyak 7275 hadith yang sahih dan bersambung sanadnya yang berulang-ulang dan 4000 hadith yang tidak berulang. Adapun yang ditahqiq oleh Al-Imam Ibn Hajar akan hadith yang bersambung dan tidak berulang ialah sebanyak 2602 buah hadith dan yang bersambung atau muallaq dan berulang-ulang ialah sebanyak 7397buah hadith.

Adapun jumlah hadith yang dianggap muallaq ini berjumlah 341 buah hadith. Jumlah keseluruhan hadith di dalam kitabnya dianggap berjumlah 9082 buah hadith.

Tujuan Imam Bukhari mengugurkan sanad-sanad hadith ini ialah kerana demi meringkaskan dan memuatkan hadith dengan ringkasan apabila sesuatu hadith itu terlampau panjang atau pun ianya berulang-ulang. Kebanyakkan hadith muallaq di dalam bukhari datang dalam bentuk ini apabila sekalipun Al-Imam Bukhari mengugurkan sanadnya namun kita dapat menemui sanad yang digugurkan oleh beliau dalam hadith-hadith lain yang termuat di bab yang lain atau pun hadith yang sama tetapi termuat di bab yang lain.

Maka niat Al-Imam Bukhari bukanlah untuk tujuan mengada-gadakan hadith (mereka hadith) sebaliknya beliau bertujuan meringkaskan dan mengelak dari pengulangan sanad.

Oleh itu sekiranya Al-Imam menyebut hadith itu dengan siqat (uslub) jazam (pasti) seperti Qala, fa’ala, amara dan dzakara fulanun dalam hadith muallaq yang terdapat pada sahihnya maka ianya dapat dipercayai sebagai sahih.

Kelakuan ini kerana Imam Bukhari merasa tidak perlu menyambungkan sanad-sanad itu kerana sudah merasa cukup dengan sanad yang ada di tempat yang lain. Juga berkemungkinan beliau bermaksud tidak mahu meriwayatkan hadith itu padanya tetapi memuatkan dengan maksud riwayat yang ada pada muhadith yang lain dan juga merasakan hadith itu cuma sebagai pelengkap dan penerang dan penguat bukan dijadikan isi dan hanya dibuat tajuk bab dan hujah.

Menurut Ibn Solah sekalipun Imam Bukhari tidak mengunakan istilah jazam (pasti) pada hadith-hadith muallaq yang di dalam kitabnya maka tidaklah juga dihukumi dhaif kerana ianya disepakati kesahihannya di dalam kitab-kitab hadith yang lain yang hadith itu menduduki taraf sahih (lihat Syarah Alfiyah As-Suyuthi).

Kesimpulannya

Kesemua hadith di dalam kitab sahih Bukhari dapat dijadikan pegangan dan hujah adapun dari sudut permasalahan riwayatnya yang terputus dan sebagainya hendaklah ditinggalkan kepada para ulama hadith untuk diperbincangkan dan diteliti dan dikaji secara ilmiah bagi menentukan hukumnya.

Selama ianya disebut hukum sahih oleh ulama hadith dari hasil istinbat dengan kaedah-kaedah hadith dan pensyaratan yang teliti maka selama itu ianya dapat dijadikan hujah dan amalan dan seharusnya setiap hadith dibaca dengan bersama syarahan ulama hadith dan ulasan oleh para imam ummah dan huraian.

Ijmak ulama ummah bahawa seluruh sanad bukhari itu terpercaya (siqah) dan hanya sejumlah kecil sahaja diperselisihkan namun ianya tidaklah sampai mengeluarkannya dari darjah sahih (hasan lilghairih).

Bahkan beliau (Al-Imam Bukhari) sendiri menyebut : “Aku tidak memasukkan dalam kitabku ini kecuali hadith yang sahih sahaja”.

Kitab Jami Sahihul Musnad Min Hadith Rasulullah Sallahualahiwasalam wa Sunnanihi wa Ayamihi atau ringkasannya Jami Sahih atau dikenali sebagai Sahih Bukhari ini telah disyarahkan oleh ulama Islam dengan lebih dari 300 buah kitab syarahan dan yang paling terkenal ialah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani (852H) dengan dikenali kitab Fathul Bari dan seperti Kitab Umdatul Qari oleh Al-Imam Badrudin Al-Aini (855H) dan Kitab Irsyadus Sari oleh Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Al-Qastalani (922H).

Wallahualam

Rujukan ringkas :

Muqadimah Fathul Bari BiSyarh Sahih Bukhari Oleh Imam Ibn Hajar.
Mustalahah Hadith wa rijalluhu oleh Prof Dr Hasan Muhammad Maqbuli Al-Ahdal, Dekan Kuliah Syariah Wa Qanun Universiti San’a).

Oleh :

Ustaz Emran Ahmad
San’a, Yaman.

Wednesday, March 08, 2006

Perumpamaan Al-Qur'an Mengenai Wanita Jahat Dengan Lelaki Baik dan Wanita Baik dengan Lelaki jahat & Ulasan


Wanita ialah makhluk Allah swt yang terkadang sangat menyusahkan dan kerap-kali membawa masalah dan fitnah di mana-mana dia berada. Bukan dirinya mahu menimbulkan fitnah tetapi perbuatan dirinya membawa fitnah dan bukan hatinya berniat fitnah tetapi tubuh badan dan perilakunya mengundang fitnah.

Al-Qur'an menyebut satu perumpamaan yang menarik untuk dikongsi bersama :

" Allah membuat perumpamaan bagi orang yang kafir akan perihal isteri Nuh dan isteri Luth. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami lalu kedua isteri mereka itu melakukan khianat kepada suami mereka dan kedua suami mereka itu tidak sedikit pun dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah dan dikatakan kepada kedua isteri itu : Masuklah ke neraka bersama-sama orang yang dimasukkan ke dalamnya" (Surah At-Tahrim : 10).

Berkata Dhahak dari Ibn Abbas ra bahawa tidaklah isteri-isteri para nabi itu apabila dimaksudkan khianat bererti melakukan maksiat (zina) keji dengan kecurangan kerana isteri para nabi terpelihara dari zina dan kecurangan sebaliknya dimaksudkan khianat ialah mereka mengkhianati suami mereka pada agama (lihat tafsir Ibn Katsir m/s 565 Jilid 3 dan demikian juga pegangan Imam Syaukani dalam Fathul Qadirnya lihat m/s 339 jJilid 5).

Demikianlah para ulama tafsir dalam menerangkan ayat ini menyebut bahawa pengkhianatan yang dilakukan oleh wanita isteri nabi ialah pada perjuangan suami mereka, pada agama, sikap nifaq (dusta) mereka kepada perjuangan agama yang dibawa oleh suami mereka sekaligus melayakkan mereka dimasukkan ke dalam neraka bersama ahli maksiat.

Kaitan ayat di atas dengan realiti hari ini sangat jelas iaitu pada beberapa aspek :

1) Lelaki yang soleh tidak dapat menjamin boleh memastikan isterinya turut menjadi solehah dan beriman tanpa rahmat dari Allah.

“ Sesungguhnya Allah memberi hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang diberikan hikmah maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak.” (Surah Al-Baqarah : 269).

Hal ini jelas diperhatikan dalam ayat di atas apabila seorang nabi Allah sekalipun tidak dapat dan tidak mampu menjaga isterinya dari melakukan khianat dan kejahatan kepada agama.

Maka wajarlah orang ramai memahami bahawa kadang-kadang kita melihat lelaki yang beragama, teguh mengikuti sunnah namun isterinya adalah sebaliknya berperangai buruk, melayani mertua dan keluarga pihak suami dengan tidak baik, angkuh, degil dan pelbagai lagi sifat.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Ketahuilah bahawa dalam tubuh ini terdapat segumpal daging. Jika ianya baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan sebaliknya apabila ianya rosak maka rosaklah pula seluruh tubuh ini.” (Hadith riwayat Bukhari 1/126 dan 4/290-Al Fath, Muslim 1599 dari Nu’man bin Basyir radliyallahu 'anhuma).

Seharusnya kita tidak menyalahkan lelaki sekalipun Islam menetapkan suami ialah ketua keluarga dan bertanggungjawab di atas isterinya namun apakah kita berani mengatakan Nabi Allah Nuh dan Luth ialah contoh suami yang gagal sedang wahyu Allah turun kepada mereka ?

Nauzubillahumin dzalik, sebaliknya sehingga rasulullah sendiri ditegur oleh Allah swt dengan firman-Nya :

“ Wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagi kamu demi mencari kesenangan hati isteri-isteri-mu dan Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang” (At-Tahrim : 1).

Bukti dan dalil hujah terlalu banyak menyebutkan wanita dan isteri kerap melalaikan suami-suami dan lebih dari itu dalam masalah perjuangan mereka seringkali menyusahkan, memberi bebanan dan paling kerap melakukan pengkhianatan dalam perjuangan.

Bahkan suami yang membawa perjuangan, mereka diberi oleh Allah swt akan pilihan yang luas dan pintu peluang untuk menceraikan isteri-isteri wanita yang menghalang terjalannya dakwah dan perjuangan tanpa menghiraukan kehilangan isteri mereka kerana Allah swt akan mengantikan dengan yang lebih baik.

“Jika Nabi menceraikan kamu semoga tuhan-Nya akan mengantikan kepadanya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu iaitu yang menyerah diri, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa baik janda atau dara” ( At-Tahrim : 5).

Juga ayat di atas menjelaskan ciri-ciri wanita yang sepatutnya menjadi pilihan kepada para muslim lelaki dalam mencari pasangan. Kita tidak mahu mempunyai isteri yang aktif , bijak, cerdik, mengaji di luar negara atau mempunyai Master dalam agama tetapi tidak menyerah diri (menjadi muslimat yang benar) kepada agama dan perjuangan yang dibawa oleh kita.

Apabila suami membawa perjuangan sunnnah, dakwah salafiyah maka pastinya kita harus mengelakkan para wanita yang jauh dari sunnah, bersahabat (cenderung) dengan ahli bid’ah sekalipun dia tidaklah jelas-jelas melakukan bid’ah atau berselindung di sebalik sunnah.

Menikahi para wanita ahli kitab lebih disukai oleh para ulama ahlul sunnah wal jamaah kerana dengannya dapat membuatkan isteri terdakwah dan kemungkinan mendapat hidayah kepada Islam.

“Dan hamba perempuan yang mukminah itu lebih utama dan baik bagi kamu dari perempuan musyrik yang kafir walau dianya menarik perhatian kamu” ( Al-baqarah : 221).

Sebaliknya menikahi wanita ahli bid’ah, atau cenderung kepada sufi dan golongan seumpamanya sebaliknya memudharatkan perjuangan kerana mereka kemungkinan melakukan khianat dan menyusahkan perjuangan dakwah sunnah. Ini kerana wanita ahli bid’ah dan yang bersahabat dengan ahli bid’ah (misalnya sufi baik dari Hadramaut atau Mesir dan lain-lain) mereka ini tidak merasa melakukan apa-apa kesalahan.

Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib ra pernah berkata, " Lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu kerana ilmu adalah agama” (Lihat Al Khatib Al Baghdadi, dalam At Tankil, m/s 121).

Misalnya mereka berkata : “ Ana cuma suka menziarahi laman web ahli bid’ah kerana mahu mengambil cerita-cerita tentang tempat-tempat menarik di negaranya sahaja” atau mereka juga mungkin berkata : “ ustaz, ana tahu perkara ini tidak patut tapi…”

Perkataan tapi, cuma, hanya, sebenarnya dan macam-macam lagi alasan diputar belit oleh wanita seperti ini yang tidak “memiliki sifat menyerah diri” kepada perjuangan dakwah salaf dan sunnah rasulullah ialah bukan ciri-ciri wanita yang kita (ahlul sunnah) kehendaki.

Sekaligus membawa pemahaman bahawa pemikiran kebanyakkan wanita hari ini yang mahu mencari calon suami dari kalangan orang agama seperi ustaz dan sebagainya supaya mahu memastikan mereka dibimbing dan menjadi solehah adalah tidak semestinya betul dan sebaliknya menyusahkan dan membebankan para ustaz dan pendakwah apabila mendapat isteri yang degil seperti yang disebut tadi.

Sebaliknya wanita bodoh, lurus, lugu, lembab (sindrom down) atau apa macam lagi kelemahannya tetapi jika dia seorang wanita yang menyerah diri kepada Allah dan rasul dan kepada perjuangan sunnah maka dialah wanita pilihan kita dan wanita yang menjadi harapan membantu dan menyokong suami di dalam perjuangan.

Wanita ini membiasakan diri mereka dengan berkata : “ Maafkan ana”, “Maaf ustaz ana tidak tahu”, “ Saya minta maaf, tolong ajarkan saya apa patut saya buat”, “Ustaz, beri saya peluang bertaubat, bimbinglah saya” dan macam-macam lagi kata-kata mulia yang indah yang disukai oleh Allah dan rasul.

Dari Shofiyah binti Syaibah berkata: “Ketika kami bersama Aisyah ra, beliau berkata: “Saya teringat akan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka.” Aisyah berkata: “Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan, dan demi Allah, saya tidak melihat wanita yang lebih percaya kepada kitab Allah dan lebih meyakini ayat-ayat-Nya melebihi wanita-wanita Ansar. Ketika turun kepada mereka ayat: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung hingga ke dada mereka.” (An-Nur: 31) Maka para suami segera mendatangi isteri-isteri mereka dan membacakan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Mereka membacakan ayat itu kepada isteri, anak wanita, saudara wanita dan kaum kerabatnya dan tidak seorangpun di antara wanita itu kecuali segera berdiri mengambil kain tirai dan menutupi kepala dan wajahnya, kerana percaya dan iman kepada apa yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Sehingga mereka (berjalan) di belakang Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dengan kain penutup seakan-akan di atas kepalanya terdapat burung gagak”.

2) Hendaklah para wanita mengetahui bahawa kelebihan mereka (para wanita Islam) bukanlah apabila mereka (wanita) itu lulusan Al-Azhar yang kononnya alim agama sehingga pergi ke Mesir dengan musafir tanpa mahram, kemudian menetap di Iskandariah dan musim cuti berjalan-jalan ke pantai-pantai dan berkelah serta ke sana-sini tanpa mahram hanya berteman kawan-kawan perempuan yang semuanya wanita-wanita tudung labuh yang merasa dirinya baik (mujur mereka tidak diculik oleh lelaki Mesir untuk dijual dengan harga 50 dirham).

Juga wanita Islam tidaklah mulia apabila dia memiliki dua tiga buah laman web bagi mencerita dia pergi ke sana sini, apa dia buat, dengan kawan-kawan siapa dia keluar dan lain-lain kisah hidupnya supaya dibaca oleh orang ramai satu dunia.

Lucu wanita solehah pergi mengembara ke hulu eropah tanpa mahram lalu masukkan catatan perjalanan maksiatnya di dalam blog untuk dibaca dan dibanggakan sebagai satu permusafiran penuh pengalaman…masyaAllah.

Penuh ego, takabur dan berlagak kepada syariat Islam, sudahlah berbuat maksiat sebaliknya berlagak pula dengan mencabar Allah dan rasul dengan mempamerkan perbuatannya di khalayak umum.

Wanita Islam juga tidaklah menjadi solehah apabila menceritakan detik-detik harian hidupnya kepada orang ramai, apa perasaannya sehingga ibarat dirinya tiada malu.

Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak dan akhlak Islam itu adalah rasa malu.”

Juga baginda menyebut : “Malu itu adalah sebahagian dari iman dan iman itu di syurga.”

Namun ternyata perempuan tudung labuh, berjubah, mengaji agama ialah perempuan yang paling kurang malunya khususnya yang berfahaman sufi dan kecuali sedikit sahaja yang diselamatkan Allah swt dengan kebaikan dan rahmat-Nya dan mereka itu ialah muslimah salafiyah dan teguh mendokong sunnah dan mengikuti jejak langkah salafus soleh.

Wallahualam
p/s :

“Wahai tuhanku, Engkaulah Ahad dan tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau, kepada-Mu Aku bermohon supaya jauhi aku dari wanita-wanita berlagak dengan ilmu agama mereka tapi jahil, wanita bertudung labuh tapi busuk akhlak, wanita pelajar agama tapi memiliki sifat nifaq, wanita yang konon mencari hakikat dan makrifat tapi seorang sufi pekat, wanita yang berlagak baik tapi jahat, wanita yang merasa dirinya cerdik tapi bodoh, wanita yang suka mengikut perasaan tapi mengaku hebat dalam dakwah, wanita yang belajar di Mesir kecuali yang menurut faham salaf, wanita yang berada di luar Negara kecuali yang insaf, wanita yang mengikuti jemaah kecuali yang tidak ta’asub dan ya Allah, aku rela hidupku membujang selamanya demi memelihara agama-Mu dan memelihara diri-Ku dari dicemari oleh wanita nifaq dan musuh perjuangan sunnah rasul-Mu”.

“Ya Allah, dengan rahmat-Mu kurniakanlah kami isteri-isteri yang solehah, yang menyedari dirinya jahil, insaf dirinya lemah, gigih berusaha mempelajari agama, menghormati kami sebagai ahli agama, mentaati kami sebagai pembela dan suami mereka, melayani kami dengan setia, mencintai kami tanpa putus asa, menjauhi sufi dan mengikuti manhaj salafi, membenci bid’ah dan menjauhi ahli bid’ah dan berikanlah kami setia kepada mereka selama-lamanya dan bahagiakan kami dengan mereka”

Amin.

Segala puji hanyalah bagi Allah.