Wednesday, August 31, 2005

Perkembangan Hadith Di Zaman Selepas Sahabat


Sunnah merupakan pertunjuk kedua selepas Al-Qur’an dan ianya wajib diikuti, penulisan ini ialah sebagai sedikit ulasan dan menjawab persoalan beberapa pihak yang bertanyakan mengenai perkembangan hadith dan era penulisan sunnah.

Sebenarnya penulisan ini bukan untuk menjawab persoalan mereka secara serius kerana saya tidak berhasrat membuat penjelasan ilmiah kepada mereka sebaliknya sebagai teguran mengenai kaedah ilmiah ulama hadith dan menegur pihak tertentu.

Sebenarnya sunnah di zaman rasulullah berperanan sebagai pertunjuk yang diam dan senyap. Ini kerana wujud perintah baginda salallahualaiwasalam secara tegas melarang penulisan hadith dan sunnah seperti sabdanya : “Janganlah kamu menulis sesuatu yang kamu terima daripada aku selain Al-Qur’an. Barangsiapa yang menulis apa yang diterimanya dari aku selain Al-Qur’an hendaklah memadamkannya tetapi tidak mengapa kamu cukup menyampaikan apa yang kamu dengar dari aku (tanpa menulisnya) dan barangsiapa yang sengaja berdusta ke atas aku maka hendaklah bersedia dengan tempat duduknya di neraka.” (hadith sahih riwayat Muslim).

Di jelaskan dalam perintah baginda di atas ialah jangan menulis hadith serta apa yang didengar dari baginda selain dari Al-Qur’an. Ini kerana dibimbangi akan menyebabkan perampuran di antara Al-Qur’an dan hadith serta apa yang selainnya kerana pada zaman tersebut Al-Qur’an di tulis di atas kulit binatang dan daun-daun pokok serta di atas pelbagai lagi dan tidaklah ramai para sahabat yang tahu membaca dan menulis.

Dibimbangi percampuran Al-Qur’an akan menyebabkan keaslian kitab Allah tercemar dan bercampur dengan kalam manusia maka kerana itulah baginda melarang penulisan hadith demi maslahat kepentingan Al-Qur’an.

Bahkan diketahui bahawa pengumpulan Al-Qur’an itu sendiri sahaja baru bermula pada zaman Abu Bakar As-Sidq atas saranan Umar Ibn Khattab ra dan disempurnakan tugas ini oleh sahabat bernama Zaid Ibn Sabit ra selepas berlakunya peristiwa perang Yamamah seterusnya dilakukan pengumpulan semula dan penyelarasan Al-Qur’an di atas mushaf yang satu yang dikenali mushaf usmani pada zaman Khalifah Usman Ibn Affan ra (lihat fathul Bari dan Al-Itqan Fi Ulum Qur’an).

Lalu dimanakah kedudukan sunnah ?

Peranan sunnah seolah dilihat tidak kelihatan dan dilihat bahawa bermulanya pengumpulan As-Sunnah itu sendiri pada zaman tabie’en iaitu ketika era Khalifah Umar Ibn Aziz ra dari Bani Umaiyah yang menjadi khalifah selama 2 tahun lebih dari tanggal 99 Hijrah sehingga 101 Hijrah.

Arahan pengumpulan hadith dan membukukannya dimulakan oleh beliau kepada Gabenor Madinah pada waktu itu yang bernama Abu Bakr bin Muhamad ibn Amr ibn Hazm (wafat 117 Hijrah) dan turut sama memerintahkannya supaya menuliskan hadith dari seorang tabien wanita yang bernama Amrah Binti Abd Rahman ra dengan katanya :

“Tuliskan kepada aku hadith baginda rasulullah yang ada padamu dan dari hadith riwayat oleh Amrah binti Abd rahman sebab aku takut akan hilang dan hancurnya ilmu” (riwayat Ad-Darimy).

Maka atas perintah khalifah maka dikumpulkanlah hadith baik yang dipunyai oleh beliau serta dari tabien wanita itu yang banyak meriwayatkan dari ummul Mukminah Aisyah ra serta beliau (ibn hazm) turut juga mengarahkan Ibn Syihab Az-Zuhri seorang ulama besar Hijjaz (wafat 124 Hijrah) untuk membantu pengumpulan hadith rasulullah salallahualaihiwasalam.

Sebenarnya larangan penulisan hadith di zaman rasulullah ialah tidak berlaku secara mutlak bahkan dalam sebahagian keadaan baginda pernah membenarkan para sahabat tertentu menulis hadith dari baginda seperti dari riwayat Abu Hurairah ra bahawa selepas peristiwa pembukaan kota Makkah maka telah datang seorang lelaki dari Yaman yang bernama Abu Syah yang meminta baginda rasulullah menuliskan hadith untuknya lalu dijawab oleh baginda rasul : “Tulislah kamu sekalian untuknya” (hadith sahih riwayat Bukhari dan Abu Daud no. 3649).

Bahkan pada zaman sahabat juga , sebahagian dari mereka mempunyai naskah tulisan hadith secara peribadi seperti Abu Bakar ra, Umar ra, Usman ra dan Ali ra serta Abdullah ibn Amr bin Al-Ash ra yang pernah ditegur oleh para sahabat yang lain mengenai perbuatan beliau lalu beliau bertanya kepada rasulullah dan dijawab oleh baginda: “Tulislah ! Demi Zat yang jiwaku ditangan-Nya tidaklah keluar dari lisanku selain yang benar” (hadith sahih riwayat Abu Daud no. 3646).

Disebut oleh para ulama’ bahawa keizinan menulis hadith yang diberikan kepada sesetengah sahabat ialah disebabkan mereka mempunyai kemahiran menulis dan kemampuan untuk menjaga tidak sampai tercampur aduknya Al-Qur’an.

Naskah Abdullah ibn Amr Al-Ash ra ini disebut naskah As-Sahifah Sadiqah kerana ianya ditulis langsung dari baginda rasul dan merupakan yang terjamin benarnya dan mengandungi lebih kurang 1000 hadith yang kemudiannya dipelihara dan dijagai oleh keturunannya dan cucunya Amr ibn Syuaib disebut telah meriwayatkan 500 hadith darinya.

Sungguhpun tidak sampai kepada kita naskah As-Shahifah As-Sadiqah ini kepada kita namun hadith-hadith di dalamnya dapat diperolehi melalui kitab-kitab hadith yang lain seperti Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasaie , sunan At-Tirmidzi dan sunan Ibn Majah (lihat Kitab As-Sunnah Qabla Tadwin oleh Muhammad Ajjai Al-Khatib untuk maklumat lanjut).


Demikianlah juga pada sahabat lain seperti Jabir ibn Abdullah Al-Ansori ra yang juga menulis hadith baginda sehingga naskah tulisannya dinamai Shahifah Jabir dan Qatadah ibn Da’amah As-Sudusy memuji naskah ini dengan katanya aku menghafaz shahifah ini lebih dari hafalan ku pada surah Al-baqarah. Di antara tabie yang mempunyai naskah al-hadith ini ialah Humam ibn Munabbih (40 H-131 H) yang merupakan tabien yang banyak mengambil hadith dari sahabat seperti Abu Hurairah ra yang kemudiannya mengumpulkan hadith tersebut dalam satu tulisan naskah yang disebut As-Shahifah As-Sahihah dan disebut di dalamnya memiliki 138 hadith dan kemudiannya semua hadith di dalamnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ra keseluruhannya ke dalam musnadnya dan di ambil sebahagiannya oleh Imam Bukhari ra.


Namun permasalahan penulisan hadith ini ke dalam kitab dan naskah khas hanya dibuat secara persendirian dan sehinggalah ke zaman Khalifah Umar ibn Abd Aziz ra barulah urusan pembukuan hadith di jalankan secara serius ini disebabkan setelah berlakunya zaman fitnah dan pembunuhan, lahirnya Khawarij, Syiah dan beberapa puak sesat yang mendorong para ulamak dan muslihin Islam memikirkan jalan untuk menyelamatkan hadith baginda dengan mengumpulkan hadith yang sahih dan memperkenalkan ilmu isnad atau disebut mustalahah.

Kerana arahan pelaksanaan membukukan hadith itu dilaksanakan oleh Ibn Syihab Az-Zuhri maka disebut bahawa beliaulah yang pertama mengumpulkan hadith secara tersusun. Pada zaman khalifah Abbasiyah muncullah pula golongan ulama seperti Ibn Juraij (150 H) yang mengumpulkan hadith di Makkah, Abu Ishaq (151 H) dan Imam Malik (179 H) yang mengumpulkan hadith di Madinah, Ar-Rabi ibn Syabih (160 H) , Hammad ibn Salamah (176 H) yang mengumpulkan hadith di Basrah dan Sufyan As-Sauri (116) di Kufah serta Al-Auzaie (156 H) yang mengumpulkan di Syam dan lain-lainnya yang nyatanya kebanyakkan mereka pernah berguru kepada Ibn Hazm dan Az-Zuhri.


Manakala selain menumpukan pada usaha menghimpunkan hadith para ulama’ juga mula meneliti hadith- hadith yang sampai kepada mereka dan perawi-perawi yang meriwayatkan hadith. Mereka mula meneliti siapakah perawi hadith, keadaan dan sifat peribadinya, kaedah menerima dan menyampaikan hadithnya, tarikh lahir dan kematiannya, perawi yang meriwayatkan darinya dan yang diriwayatkan olehnya dan pelbagai lagi demi menjaga kesahihan dan kebenaran hadith itu dari kepalsuan.

Maka demikianlah yang disebut oleh Sufyan As-Sauri ra bahawa “Para Malaikat menjaga langit dan para ulamak hadith menjaga dunia dari kepalsuan”. Bahkan sebenarnya kaedah ini iaitu meneliti hadith bermula sejak zaman sahabat ra lagi iaitu seperti yang terdapat dalam kisah Abu Bakr ra pada masalah pewarisan iaitu telah datang seorang nenek tua kepada Abu Bakar ra meminta hak bahagian warisnya lalu berkatalah Abu Bakar ra : Sesungguhnya aku tidak mendapati padamu akan sesuatu dari kitab Allah dan tidaklah aku mengetahuinya wujud pula pada sunnah rasulullah lalu pulanglah sehingga bertanya orang lain”.

Maka bertanyalah beliau kepada sahabat yang lain lalu berkatalah Al-Mughirah ibn Syubah ra bahawa “Aku menghadiri majlis baginda rasulullah dan baginda memberikan seperenam kepada yang sepertinya” lalu berkata Abu Bakar ra apakah ada orang lain yang hadir selain kamu ? Maka berdirilah Muhammad ibn Maslamah Al-Ansori dan berkata seperti demikian lalu diterimalah oleh Abu Bakar raa dan memberikan nenek itu seperenam. (lihat Muwatha no 576 dan Abu daud no 2894, Tirmidzi no 2101 dan ibn Majah ).

Demikianlah terpeliharanya sunnah dan dijagai serta diwarisi ilmu ketelitian hadith dan sunnah ini oleh para sahabat kepada tabien dan mereka iaitu tabie seperti Said ibn Musayyib ra (93 H) , Amir ibn Syarhabil (104 H), Muhammad ibn Sirin (110 H), Al-A’masy (148 H) sewaktu berlakunya fitnah dan pembohongan serta dusta yang berganda kepada sunnah maka berganda dan bergigih jugalah mereka dalam meneliti dan mengetatkan syarat penerimaan hadith dan melakukan penelitian kepada perawi hadith serta sanadnya.

Dari kalangan tabi’ tabien yang berguru kepada tabien seperti Ma’amar ibn Rasyad (153 H), Syu’bah ibn Hajjaj (160 H), Sufyan As-Sauri (161H) , Malik Ibn Anas ( 179 H) mereka ini merupakan tabi tabien yang menjadi pewaris dari tabien dan menulis serta meneliti ilmu jarah wal ta’dil serta mengkaji hal ehwal rawi dan halnya serta menghukumkan mereka dalam soal penerimaan hadith.

Kemudian selepas berlalunya mereka maka datanglah generasi Abdullah ibn Mubarak (181 H) , Yahya ibn said Al-Qathan (189 H) , Sufyan Ibn Uyainah (197 H) yang mewarisi ilmu dan menguasai sunnah dari penipuan.

Kemudian muncul kurun ketiga iaitu zaman Abu Daud At-Thiyalisi (204H) , Yazid ibn harun (206 H), Abd Razak ibn Humam ( 211 H), Abu Asim Al-nabil ( 212 H), Yahya ibn Yahya naisaburi (226H) dan Abu Walid At-Tiyalisi (271 H). Selepas zaman mereka ini maka lahirlah zaman penulisan khusus dalam masalah ilmu rawi dan rijal serta munculnya ilmu jarah wal ta’dil secara terperinci yang mengkhususkan bahagian tertentu dalam ilmu rijal.

Seperti Muhammad ibn Said pengarang kitab Tabaqat (230 H), Yahya ibn Ma’in pengarang kitab Tarikh ( 233 H), Ali Ibn Madini pengarang kitab I’lal ( 234 H), Ahmad ibn hambal pengarang kitab Musnad dan I’lal (241 H), Muhammad ibn ismail pengarang kitab as-sahih dan tawarikh ( 256) , Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusairi pengarang kitab Tabaqat dan sahih (261 H), Ad-Darisi pengarang kitab As-Su’alat (255H), Abi Zar’ah pengarang kitab Ad-dua’fa ( 264 H), Abi Hatim Muhamamd ibn Idris ar-razi pengarang kitab I’lal (277 H), Abi Daud (375 H) dan lain-lain.

Demikianlah juga pada zaman selepas itu apabila muncul zaman kurun ke empat iaitu pada zaman Abd rahman An-nasaie ( 303 H), Abu Basyar Muhammad ibn Ahmad ibn Hammad ( 310 H), Abu Ja’far Muhammad ibn Amru (322 H), Abd Malik ibn Muhammad ibn Adi ( 323 H), Abu Muhammad Abd Rahman Abi Hatim (327 H), Muhammad ibn Hibban ( 354 H) dan lain-lain di kalangan ulama sezaman mereka.

Secara kesimpulan sesungguhnya ilmu sunnah yang berkembang melalui perkembangan zaman dan diwarisi oleh ulama sebelumnya kepada ulama selepasnya menjaga keaslian sunnah rasulullah salallahualaihiwasalam dengan berpandukan kepada ilmu isnad dan riwayat yang dikenali sebagai ilmu rijal atau jarh wal ta’dil yang semua ini dikumpulkan dalam ilmu yang disebut mustalahah hadith.

Demikianlah sehingga terputusnya mata rantai ilmu ini pada zaman mutakhir ini apabila para ulama sudah tidak mengenal lagi riwayat yang sahih dan dhaif dan mencampur adukkan di antara hadith yang sahih dan tidak sahih dalam penulisan –penulisan mereka lalu membuat istinbat hukum dan lahirlah fiqih yang pelbagai didasari ta’asub pada mazhab dengan meninggalkan hadith dan sunnah yang sahih dan berpegang kepada hadith dhaif, maudhu’ dan mungkar.

Sesungguhnya sunnah itu terpelihara sehingga ke hari ini dalam kitab-kitab dan tulisan ulama terdahulu salaf soleh yang sampai kepada kita melalui jalan riwayat dan dipelihara di dalam naskah-naskah maktutokh (tulisan tangan) mereka dan disimpan di muzium-muzium dan perpustakaan seluruh dunia.

Sebagai panduan dan nasihat bersama kepada golongan cerdik pandai Islam hari ini yang merangkul Phd, Ma dalam ilmu sunnah dan hadith, mereka perlulah mengenepikan kedudukan dan pangkat taraf title yang mereka miliki sebaliknya perlulah menyibukkan diri dalam debu kitab dan menyemak buku-buku lama tulisan ulama salaf soleh mencari rangkaian sanad dan isnad riwayat yang terputus dan menyusun kembali penulisan para ulamak terdahulu dalam susunan terkini dan mengumpulkan kembali hadith-hadith sahih yang semakin lama semakin menghilang dan memadamkan hadith dhaif dan palsu yang bercambah dalam masyarakat.

Peranan para ulama hadith masa kini dan pelajar hadith :


a) Mempelajari ilmu hadith dan memahiri kaedah para ulama yang berbeza-beza dalam manhaj penerimaan riwayat, penulisan hadith , penghukuman hadith, kaedah penyusunan hadith.


b) Mengetahui dan menyelidik sejarah dan tarikh para ulamak hadith, perkembangan hadith zaman berzaman dan mengkaji waktu terputusnya sanad sesuatu hadith dan kaedah penyampaian kitab dan tulisan ulama terdahulu kepada kita.


c) Melihat dan menyelidik para guru dan murid ulamak hadith, perawi yang meriwayatkan dan diriwayatkan darinya, bilangan hadith, jenis dan kedudukan hadith-hadith tersebut.

d) Mengumpulkan hadith-hadith yang banyak masih belum diketahui dalam kitab-kitab yang masih belum dibuka oleh kebanyakkan orang kerana hadith bukan hanya berada dalam ashab sunnah atau sahihan atau musnad sahaja sebaliknya banyak lagi hadith yang belum dijumpai oleh kebanyakan para pelajar hadith.

e) Menyemak dan melihat sanad, riwayat dan perawi yang meriwayatkan dan berusaha menjelaskan kedudukan perawi serta kedudukan matan hadith dan mencari kesamaan dalam hadith-hadith yang sudah berada dalam kitab yang mashyur dan berusaha menyingkap kesamaran perawi yang dituduh majhul dan berusaha membersihkan hadith waham, hadith dhaif jika mampu dengan jalan riwayat yang lain.

f) Menyusun dan mengumpulkan hadith-hadith yang sahih dalam satu susunan yang memudahkan dan menurut bab dan meneiliti kesalahan cetakan dan kesilapan penulisan dan kecuaian yang berlaku dalam pemindahan hadith.

g) Menyebarkan dan mengalakkan pembacaan dan pengajian hadith oleh para pelajar ilmu agama sebagai asas sebelum menguasai ilmu lain seperti fiqh, usul, tafsir dan lain-lain kerana ilmu hadith merupakan ilmu dasar yang menjadi tapak kepada keilmuan Islam.Wallahualam

Emran ibn ahmad
Pelajar hadith
San’a Yaman.


Rujukan tulisan :

1) Muqadimah Al-Maudhu’at oleh Ibn Al-jauziyah
2) Ad-Dhua’fa Wal Matrukun oleh Imam Daruquthni ra
3) Tazkirah Al-huffaz oleh Az-Zahabi
4) Manahij Al-Muhadithisin oleh Dr. Said ibn Abdullah
5) Al-Muwatho Imam Malik
6) Sunan Abu Daud tahqiq Syeikh Albani ra

P/s :
Kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan risalah terbaru ustaz emran berkenaan tajuk sekitar ilmu hadith maka sila emailkan kepada themuslimmail@yahoo.com dengan menyatakan subject : INGIN RISALAH supaya memudahkan..(inbox byk sgt email) dan memberi pengenalan diri secara ringkas dan tujuan untuk memiliki risalah ini ... ianya percuma dengan syarat hanya untuk mereka yang ada asas ilmu hadith dan mempunyai basic ilmu agama.

tajuknya :


1) Muqadimah Rijal Sahih Muslim (menyenaraikan perawi sahih muslim dan biodata ringkas).
2) Muqadimah Usul intinbat hadith & sunnah (kaedah para fuqaha berijtihad dgn sunnah dan hadith).
3) Muqadimah Sunnan & Kitab Hadith (memberikan kaedah memahami sunan dan kitab hadith, istilah yang digunakan dll) .

Kebahtilan Hadith Yang Berkaitan Fadhilat Surah YaSin


Menjawab soalan mereka yang bertanya tentang fadhilat surah Yasin maka diharap petikan artikel di bawah mencukupi dan bersyukurlah sudah ada orang yang menjawabnya jadi tidak perlulah ana membuat kerja dua kali cukup hanya mengambil artikel di bawah yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas .
……………………………………

Muqadimah

Kebanyakan kaum muslimin membiasakan membaca surat Yasin, baik pada malam Jumaat, ketika mengawali atau menutup majlis ta'lim, ketika ada atau setelah kematian dan pada acara-acara lain yang mereka anggap penting.

Seringnya surah Yasin dijadikan bacaan di berbagai pertemuan dan kesempatan, sehingga mengesankan, Al-Qur'an itu hanyalah berisi surat Yasin saja. Dan kebanyakan orang membacanya memang karena terpengaruh oleh fadhilah atau keutamaan surah Yasin dari hadits-hadits yang banyak mereka dengar, atau menurut keterangan dari guru mereka.

Al-Qur'an yang di wahyukan Allah adalah terdiri dari 30 juz. Semua surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jelas memiliki keutamaan yang setiap umat Islam wajib mengamalkannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar umat Islam senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan kalau sanggup hendaknya menghatamkan Al-Qur'an setiap seminggu sekali, atau sepuluh hari sekali, atau dua puluh hari sekali atau khatam setiap sebulan sekali. (lihat dalam Hadith Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya).

Sebelum melanjutkan pembahasan, yang perlu dicamkan dan diingat dari tulisan ini, adalah dengan membahas masalah ini bukan bererti penulis melarang atau mengharamkan membaca surah Yasin.

Sebagaimana surat-surat Al-Qur'an yang lain, surah Yasin juga harus kita baca. Akan tetapi di sini penulis hanya ingin menjelaskan kesalahan mereka yang menyandarkan tentang fadhilah dan keutamaan surat Yasin kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Selain itu, untuk menegaskan bahwa tidak ada tauladan pertunjuk dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca surah Yasin setiap malam Jumaat, setiap memulai atau menutup majlis ilmu, ketika dan setelah kematian dan lain-lain.

Mudah-mudahan keterangan berikut ini tidak membuat mereka yang membaca patah semangat, tetapi malah memotivasi untuk membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Qur'an serta mengamalkannya.

KELEMAHAN HADITH-HADITH TENTANG FADHILAH SURAH YASIN

Kebanyakan umat Islam membaca surat Yasin kerana -sebagaimana dikemukakan di atas- fadhilah dan ganjaran yang disediakan bagi orang yang membacanya. Tetapi, setelah penulis melakukan kajian dan penelitian tentang hadith-hadith yang menerangkan fadhilah surat Yasin, penulis dapati Semuanya Adalah Lemah.

Perlu ditegaskan di sini, jika telah tegak hujjah dan dalil maka kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sebab ancamannya adalah Neraka. (Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan lainnya).

HADITS DHA'IF DAN MAUDHU'

Adapun hadith-hadith yang semuanya dha'if (lemah) dan atau maudhu' (palsu) yang dijadikan dasar tentang fadhilah surah Yasin diantaranya adalah sebagai berikut :

"Ertinya : “Sesiapa yang membaca surah Yasin dalam suatu malam, maka ketika dia bangun di pagi hari diampuni dosanya dan siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jum'at maka ketika dia bangun pagi hari esoknya maka diampuni dosanya".

(Ibnul Jauzi, Al-Maudhu'at, 1/247).
Keterangan : Hadits ini Palsu.

Ibnul Jauzi mengatakan, hadits ini dari semua jalannya adalah batil, tidak ada asalnya. Imam Daruquthni berkata : Muhammad bin Zakaria yang ada dalam sanad hadits ini adalah tukang memalsukan hadits. (Periksa : Al-Maudhu'at, Ibnul Jauzi, I/246-247, Mizanul I'tidal III/549, Lisanul Mizan V/168, Al-Fawaidul Majmua'ah hal. 268 No. 944).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari karena mencari keridhaan Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya".

Keterangan : Hadits ini Lemah.

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitabnya Mu'jamul Ausath dan As-Shaghir dari Abu Hurairah, tetapi dalam sanadnya ada rawi Aghlab bin Tamim. Kata Imam Bukhari, ia munkarul hadits. Kata Ibnu Ma'in, ia tidak ada apa-apanya (tidak kuat). (Periksa : Mizanul I'tidal I:273-274 dan Lisanul Mizan I : 464-465).

"Ertinya : Siapa yang terus menerus membaca surat Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid".

Keterangan : Hadits ini Palsu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam Mu'jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa'id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta dan dituduh oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadits. (Periksa : Tuhfatudz Dzakirin, hal. 340, Mizanul I'tidal II : 159-160, Lisanul Mizan III : 44-45).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan siang (pagi hari) maka akan diluluskan semua hajatnya".

Keterangan : Hadits ini Lemah.

Ia diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari jalur Al-Walid bin Syuja'. Atha' bin Abi Rabah, pembawa hadits ini tidak pernah bertemu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab ia lahir sekitar tahun 24H dan wafat tahun 114H. (Periksa : Sunan Ad-Darimi 2:457, Misykatul Mashabih, takhrij No. 2177, Mizanul I'tidal III:70 dan Taqribut Tahdzib II:22).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin satu kali, seolah-olah ia membaca Al-Qur'an dua kali". (Hadits Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman).

Keterangan : Hadits ini Palsu.

(Lihat Dha'if Jamiush Shaghir, No. 5801 oleh Syaikh Al-Albani).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin satu kali, seolah-olah ia membaca Al-Qur'an sepuluh kali". (Hadits Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman).

Keterangan : Hadits ini Palsu.

(Lihat Dha'if Jami'ush Shagir, No. 5798 oleh Syaikh Al-Albani).

"Ertinya : Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu mempunyai hati dan hati (inti) Al-Qur'an itu ialah surat Yasin. Siapa yang membacanya maka Allah akan memberikan pahala bagi bacaannya itu seperti pahala membaca Al-Qur'an sepuluh kali".

Keterangan : Hadits ini Palsu.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (No. 3048) dan Ad-Darimi 2:456. Di dalamnya terdapat Muqatil bin Sulaiman. Ayah Ibnu Abi Hatim berkata : Aku mendapati hadits ini di awal kitab yang di susun oleh Muqatil bin Sulaiman. Dan ini adalah hadits batil, tidak ada asalnya. (Periksa : Silsilah Hadits Dha'if No. 169, hal. 202-203) Imam Waqi' berkata : Ia adalah tukang dusta. Kata Imam Nasa'i : Muqatil bin Sulaiman sering dusta.(Periksa : Mizanul I'tidal IV:173).

"Ertinya : Siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari maka akan dimudahkan (untuknya) urusan hari itu sampai sore. Dan siapa yang membacanya di awal malam (sore hari) maka akan dimudahkan urusannya malam itu sampai pagi".

Keterangan : Hadits ini Lemah.

Hadits ini diriwayatkan Ad-Darimi 2:457 dari jalur Amr bin Zararah. Dalam sanad hadits ini terdapat Syahr bin Hausyab. Kata Ibnu Hajar : Ia banyak memursalkan hadits dan banyak keliru. (Periksa : Taqrib I:355, Mizanul I'tidal II:283).

"Ertinya : Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan mati di antara kamu".

Keterangan : Hadits ini Lemah.

Diantara yang meriwayatkan hadits ini adalah Ibnu Abi Syaibah (4:74 cet. India), Abu Daud No. 3121. Hadits ini lemah karena Abu Utsman, di antara perawi hadits ini adalah seorang yang majhul (tidak diketahui), demikian pula dengan ayahnya. Hadits ini juga mudtharib (goncang sanadnya/tidak jelas).
"Ertinya : Tidak seorang pun akan mati, lalu dibacakan Yasin di sisinya (maksudnya sedang nazak') melainkan Allah akan memudahkan (kematian itu) atasnya".

Keterangan : Hadits ini Palsu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Akhbaru Ashbahan I :188. Dalam sanad hadits ini terdapat Marwan bin Salim Al Jazari. Imam Ahmad dan Nasa'i berkata, ia tidak bisa dipercaya. Imam Bukhari, Muslim dan Abu Hatim berkata, ia munkarul hadits. Kata Abu 'Arubah Al Harrani, ia sering memalsukan hadits. (Periksa : Mizanul I'tidal IV : 90-91).

Penjelasan

Abdullah bin Mubarak berkata : Aku berat sangka bahwa orang-orang zindiq (yang pura-pura Islam) itulah yang telah membuat riwayat-riwayat itu (hadits-hadits tentang fadhilah surat-surat tertentu). Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata : Semua hadits yang mengatakan, barangsiapa membaca surat ini akan diberikan ganjaran begini dan begitu SEMUA HADITS TENTANG ITU ADALAH PALSU. Sesungguhnya orang-orang yang memalsukan hadits-hadits itu telah mengakuinya sendiri.

Mereka berkata, tujuan kami membuat hadits-hadits palsu adalah agar manusia sibuk dengan (membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur'an) dan menjauhkan mereka dari isi Al-Qur'an yang lain, juga kitab-kitab selain Al-Qur'an. (Periksa : Al-Manarul Munffish Shahih Wadh-Dha'if, hal. 113-115).

Penutup

Dengan demikian jelaslah bahwa hadit-hadits tentang fadhilah dan keutamaan surat Yasin, semuanya LEMAH dan PALSU. Oleh karena itu, hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah untuk menyatakan keutamaan surat ini dan surah-surah yang lain, dan tidak dapat pula untuk menetapkan ganjaran atau penghapusan dosa bagi mereka yang membaca surat ini. Memang ada hadits-hadits shahih tentang keutamaan surat Al-Qur'an selain surah Yasin, tetapi tidak menyebut soal pahala.

Wallahu A'lam.

p/s :

Penjelasan Ustaz Emran :
Sebenarnya ada hadith yang sahih yang menyebut apabila kita membaca Al-Qur’an akan mendapat pahala iaitu hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas’ud ra bahawa telah bersabda baginda rasulullah sallahualaihiwasalam :

“Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya kebaikan (pahala) dan setiap kebaikan itu diberi ganjaran sepuluh kali sepertinya dan tidaklah aku mengatakan bahawa Alif lam Mim itu satu huruf tetapi alif itu satu huruf dan lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf” (hadith sahih riwayat tirmidzi : 2910).

Cumanya diharap tidaklah menjadikan Yasin sebagai bacaan sehingga melupakan surah yang lain dan menjadikan bid;ah hanya membaca ada malam jumaat secara beramai-ramai dan beratib tanpa ada pertunjuk sunnah.

Wallahualam.

Tuesday, August 30, 2005

Kemerdekaan Menurut Islam-Kupasan Jujur


Mencari perkataan merdeka tidak ditemui dalam kamus Islam sebaliknya mungkin kemerdekaan ditemui dalam Islam jika dilihat pada konsep dan pemahaman bagaimana bentuk pengertian merdeka yang ingin dimaksudkan.

Kemerdekaan bermaksud kebebasan dan kemampuan melakukan sesuatu tanpa sekatan atau halangan atau kongkongan belenggu oleh sesuatu (sila lihat Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka) . Jika dilihat pada takrif bahasa mengenai merdeka mungkin agak sukar mengaitkannya dengan Islam pada suatu aspek iaitu kebebasan.

Ini kerana kedatangan Islam sebagai agama yang diutuskan oleh Allah swt sememangnya merupakan suatu sistem peraturan syariat yang mengongkong manusia dan membataskan perilaku manusia terhad kepada apa yang dibawa oleh syariat Islam.

Tidaklah kamu akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu melanggar batasan had Allah dan rasul-Nya (Al-Mujadalah : 22).

“Apakah mereka belum mengetahui bahawa barangsiapa yang melanggar batasan ketentuan Allah dan rasul-Nya maka baginya neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya” (At-taubah : 63).

Sabda baginda rasulullah : “ Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersyahadah bahawa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai rasulullah.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no. 25 & Muslim no.22).

Sebagai misalnya, sebelum munculnya syariat Islam, manusia bebas bercampur lelaki perempuan, bebas berzina, berjudi dan meminum arak namun apabila kedatangan Islam maka sudah tiada lagi kilang arak, tidak dikeluarkan lagi lesen arak dan ditutup semua pusat-pusat arak dan pusat judi.

Begitu juga dengan kedatangan Islam di Madinah maka sudah tiada lagi pusat pelacuran, tiada lagi jual beli perempuan dan tiada lagi zina sebaliknya manusia dikawal dan dikongkong oleh undang-undang hudud dan syariat yang menghukum mereka yang melakukan kesalahan dari sudut syariat.

Demikianlah juga apabila ditegakkan syariat Islam maka sudah tiada lagi percampuran bebas lelaki perempuan di jalanan, di pusat Bandar, di pasaraya dan juga tidak wujud percampuran lelaki perempuan di sekolah-sekolah dan madrasah pada zaman baginda rasulullah salallahualaihiwasalam.

“Katakanlah kepada orang yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka” (An-Nur : 30).

“Katakanlah perempuan yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka” (An-Nur : 31).

“Dan tetaplah kamu (perempuan yang beriman) dalam rumah kamu dan janganlah berhias seperti hiasan jahiliyyah” (Al-Ahzab : 33).

“Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruk jalan (dalam memenuhi fitrah)” (Al-isra : 32).

Oleh yang demikian, maka tiadalah berlaku kerosakan dan fitnah serta kehancuran akhlak dan fitrah manusia yang ditetapkan oleh Allah swt telah dapat dikawal dan terjaga serta berjalan menurut panduan yang benar dan dipenuhi dengan wajar.

“ Sesungguhnya fitrah yang diciptakan Allah dan ditetapkan manusia dengannya (tertakluk kepada fitrah tersebut).” (Surah Ar-Rum :30).

Maka jika dilhat bahawa kemerdekaan itu dari sudut kebebasan melakukan sesuatu menurut akal fikiran dan bebas menurut kehendak sendiri maka sesungguhnya Islam menolak kemerdekaan jenis ini bahkan Islam menentang kebebasan ini dan menjajah pemikiran manusia, perilaku mereka, budaya dan semua aspek kehidupan sehingga manusia itu menurut apa yang dibawa oleh Islam.

Dari Abdullah ibn Amru ibn Al-Ash ra berkata bahawa telah bersabda rasulullah salallahualaihiwasalam “ Tidaklah beriman seseorang kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa olehku (Islam)” (hadith hasan sahih lihat dalam hadith 40 Imam Nawawi).

Maka bagi golongan liberal dan sosial yang inginkan kebebasan mutlak, ingin hak persamaan lelaki dan perempuan sehingga wanita dapat berdiri dan berjalan setanding lelaki sehingga wanita dapat juga bekerja di pelantar minyak seorang diri bercampur bersama lelaki, wanita juga dapat memandu jet pejuang dan kapal terbang seperti lelaki, wanita juga dapat mendaki gunung Averest seperti lelaki, wanita juga dapat menjelajah ke kutub Utara dan Selatan tanpa mahram seperti lelaki maka Islam menolak kebebasan ini.

“Dan tidaklah lelaki itu seperti perempuan” (Ali-Imran : 36).

“Dan kepada lelaki itu diberikan kelebihan yang tidak ada pada perempuan dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Baqarah : 228).

Maka Islam menolak kebebasan seperti ini sehingga Islam juga menolak wanita bekerja di pejabat bercampur bersama lelaki dengan menjadi setiausaha kepada lelaki yang bukan mahramnya sehingga mengikuti bos lelakinya itu ke pelbagai tempat termasuk ke hotel dan tidur sebilik bersama bosnya dan Islam juga melarang dan menghadkan kebebasan manusia dalam berpakaian sehingga wanita terpaksa menutup seluruh tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan dan lelaki terpaksa memakai pakaian yang menutupi auratnya.

“Wahai nabi katakanlah kepada kepada isteri-isterimu, anak perempuanmu dan kepada perempuan mukminah supaya mereka menutup (melabuhkan) jubah mereka ke seluruh tubuh badan mereka” (Al-Ahzab : 59).

“Dan hendaklah mereka menutup kepala mereka sehingga ke leher mereka” (An-Nur : 31).

Maka kemerdekaan atau kebebasan yang berbentuk bebas melakukan sesuatu seperti menjadi penyanyi, menyanyikan lagu-lagu yang disebut sebagai bunyian seruling syaitan, berpakaian tidak menutup aurat seperti menampakkan rambut bagi perempuan, memakai pakaian seksi dan tidak menutup tubuh badanya selain muka dan tapak tangan , menjadi ratu cantik, atau bagi lelaki menjadi ahli sukan bina badan dengan hanya memakai seluar dalam, menjadi perenang professional yang terpaksa memakai seluar pendek tidak menutup aurat maka Islam melarang kebebasan ini.

“Dan Dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang jijik (keji, buruk)" (Surah Al-A‘raf, ayat 157).

Islam juga melarang kemerdekaan apabila manusia menganggap kemerdekaan itu bebas melakukan sesuatu sehingga pemerintah dapat mengaut keuntungan dari kejahilan rakyat dan menzalimi rakyat secara sedar mahupun tidak dengan menyelewengkan harta rakyat, melakukan rasuah dan menerima rasuah, menyelewengkan lesen dan permit import eksport baik kereta atau barangan lain , penyelewengan balak dan kayu bakau, penyelewengan petroleum atau pun pembinaan empangan dan litar lumba bertaraf dunia maka Islam melarang semua perlakukan zalim ini.

“Maka hukumlah di antara manusia dengan keadilan dan janganlah engkau menurut hawa nafsu” (Shaad : 26).

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada mereka yang berhak dan apabila kamu menghukum di antara manusia hendaklah berlaku adil” (An-Nisa : 58).

Islam juga melarang kemerdekaan apabila ianya bermakna bebasnya syarikat-syarikat kerajaan melabur di pusat perjudian dan perniagan yang berunsurkan riba dan syarikat yang bertanggungjawab menguruskan perihal haji dan kewangan haji juga turut melabur di syarikat judi dan perniagaan arak dan lain-lain jenis perniagaan yang haram dari sisi syariat Islam.

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (Al-Baqarah : 275).

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu takut kepada Allah dan meninggalkan bekas dan kesan riba itu jika kamu benar-benar takut kepada Allah” (Al-Baqarah : 278).

Islam juga melarang kemerdekaan apabila ianya bererti kerajaan bebas menangkap sesiapa sahaja yang tidak sehaluan dengan pemikiran kerajaan tanpa dibicarakan dan di adili menurut syariat untuk dimasukkan ke dalam penjara atau pusat tahanan di bawah sebuah undang-undang zalim walau namanya Akta Keselamatan Dalam Negeri yang dalam bahasa Inggerisnya ialah ISA.

Barangsiapa yang tidak mendatangkan saksi maka sesungguhnya mereka di sisi Allah ialah golongan yang berdusta” (An-Nur : 13).


Dari Abdullah ibn Abi Aufa ra bahawa bagind rasulullah pernah bersabda : “Sesungguhnya Allah menyukai qadhi (pemimpin) selagi dirinya tidak zalim dan apabila dia berlaku zalim maka Allah meninggalkannya dan syaitan akan mendampinginya” (hadith hasan riwayat tirmidzi no. 1330).

Juga baginda rasulullah pernah bersabda : “Sesungguhnya bukti dan hujah keterangan itu mestilah diberikan oleh mereka yang mendakwa dan sumpah itu bagi mereka yang didakwa” (hadith sahih riwayat tirmidzi no. 1341).

Apabila kemerdekaan yang ingin disambut setiap tahun oleh rakyat Malaysia itu ialah kemedekaan yang bermaksud kebebasan melakukan sesuatu seperti yang disebut di atas maka hukumnya ialah haram dan bertentangan dengan syariat Islam dan para mujahid (pejuang) Islam yang terdiri di bawah kepimpinan negara Islam yang mempunyai senjata dan kekuatan perlulah segera mencegah perkara ini dengan cara menjajah kembali umat Islam Malaysia dengan syariat Islam baik dengan kemampuan hati, lisan dan anggota perbuatan.

Bersabda baginda rasul : “Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya dan jika dirinya tidak mampu maka hendaklah mencegahnya dengan lisan dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia mencegah dengan hatinya” (hadit sahih riwayat Nasaie no 5008).

Sekiranya kemerdekaan yang ingin disambut saban tahun oleh rakyat Malaysia pada setiap tanggal 31 Ogas ialah kemerdekaan yang membebaskan rakyat Malaysia dari agama dan kongkongan syariat seperti mana Islam telah mengongkong pemikiran umat Islam sejak zaman berzaman bermula dari zaman Kesultanah Melayu Melaka dari zaman selepas Parameswara sehinggalah kepada zaman datangnya Portugis ke tanah Melayu dan ditentang hebat oleh pejuang agama dan tanah air yang mahu mempertahankan kedaulatan agama dan tanahair dari dijajah pula oleh ajaran kristian seperti yang dibawa oleh Portugis (Gold, Gospel, Glory) maka kemerdekaan ini ialah satu yang jelas haram.

“Orang-orang yang zalim itu mengikut hawa nafsu yang ada pada mereka dan jadilah mereka itu golongan yang berdosa” (Hud : 116).

Sekiranya kemerdekaan yang disambut oleh rakyat Malaysia ialah kemerdekaan yang membebaskan rakyat Malaysia dari ajaran Islam seperti yang pernah dipertahankan oleh para pejuang tanahair seperti Hang Tuah, Hang Liku, Hang Lekuk, Hang Jebat dan lain-lain perwira Melayu yang bermati-matian menghalau penjajah Protugis keluar dari tanah Melayu dan kemudiannya Belanda dan juga British seperti perjuangan Dato Bahaman, Dato Maharajalela, Mat Kilau, Tok Janggut, Haji Abd Rahman Limbong yang bermati-matian menghalau penjajah British dari bertapak di tanah Melayu dan mempertahankan ajaran Islam agar terus mekar dan membudaya dan mendarah daging dalam masyarakat Melayu maka kemerdekaan yang membebaskan rakyat Malaysia dari ajaran Islam yang dipertahankan oleh para pejuang ini bererti merupakan pengkhianatan kepada usaha jihad dan perjuangan mereka.

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan rasul-Nya..” (Al-Anfaal : 27).

Sekiranya kemerdekaan yang disambut oleh rakyat Malaysia merupakan kemerdekaan dan kebebasan melakukan sesuatu tanpa perlu menurut syariat dan ianya bermaksud kebebasan yang diberikan oleh penjajah British yang kafir dan membenci syariat Islam lalu datang ke tanah Melayu dengan membawa pemikiran sekuler dan kebencian kepada Islam lalu bertapak di tanah Melayu, menguasai dan merompak harta dan hasil bumi tanah Melayu, mmeperbudak orang Islam bangsa Melayu, merosakan akhlak pemuda pemudi Melayu dengan memperkenalkan budaya hidup barat yang jauh dari Islam kepada Melayu.

“Barangsiapa yang mencari selain Islam sebagai Deen (agama & panduan) maka tidaklah akan diterima darinya sedikitpun dan dia di akhirat dari kalangan orang yang rugi.” (Surah Ali Imran 85).

Seperti memperkenalkan tarian seni dan memperkembangkannya, memperkenalkan arak dan brandy, memperkenalkan gaya hidup koboi dan joget dan tari (break dance) , memperkenalkan gitar, drum, memperkenalkan percampuran lelaki perempuan, mewujudkan kelab malam (kalbu Malami ikut istilah P. Ramle) , memperkenalkan kaberet, adanya pelacuran melayu di Singapura, membuka panggung wayang.

“Janganlah kamu menurut golongan yang hatinya dilalaikan dari mengingati Allah dan hidup menurut hawa nafsu mereka” (Al-kahfi : 18).

Lalu setelah puas melihat bangsa Melayu sudah dirosakkan, sudah puas menjilat dan meragut dara dan manisnya faraj perempuan Melayu, sudah puas melihat tarian bogel perempuan Melayu di Kuala Lumpur dan Singapura maka penjajah British pun mula merasakan orang Melayu perlu diberi kemerdekaan dan kebebasan memerintah sendiri supaya dengan kebodohan dan kesesatan mereka dari agama itu dapat berdikari dan membesar menjadi Negara sekuler yang membenci syariat Islam dan menjadi sekutu serta rakannya seperti negara lain yang dijajahnya (Komenwel).

“Janganlah orang yang beriman itu mengangkat orang yang kafir sebagai pemimpin selain orang yang beriman dan barangsiapa yang melakukan demikian maka bukanlah dia dari golongan Allah” (Ali-Imran : 28).

Maka apabila munculnya perwira tanah air seperti golongan Pan Islam yang membawa dakwah dan seruan kesedaran kepada Islam dan ajaran Islam yang sebenar hasil dari pengajian agama mereka dari timur tengah seperti Syeikh Al Hadi, Syeikh Tahir dan lain-lain maka British menjadi takut lalu gerakan kaum muda ini dimusuhi serta majalah mereka diharamkan lalu usaha mempengaruhi kaum Melayu perlu disegerakan maka British meminta jasa baik kaum tua seperti tok-tok guru pondok supaya bekerjasama dengan pihak istana yang diugut untuk menyokong pemerintahan British dan menjawab seruan dakwah kaum muda yang banyak bertapak di Perlis, Pulau Pinang dan negeri Sembilan serta Sinagpura maka menjawablah kaum tua baik tok kenali dan lain-lain membela British dan kerajaannya mengkhianati perjuangan orang yang lebih tua dan lebih lama dari mereka yang berkorban menentang British.

“Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku (Allah) dengan harga yang murah kerana takutlah kamu kepada Aku (Allah)” (Al-Baqarah : 41).

Bukankah seruan kaum muda dan Pan Islam di Singapura yang pernah melancarkan Dahagi dahulu itu mengajak umat Islam bersatu di bawah pemerintahan Islam kerajaan Turki Ottmaniyah dan mereka ini kaum muda yang pernah digelar wahabbi oleh kaum tua ? Lebih memelikkan kaum tua yang memerangi kaum muda ialah guru pondok dan mereka inilah yang menuduh kaum muda sebagai wahhabi sehingga hari ini sedangkan kaum muda inilah yang menyebar dakwah Islam dan mengajak bersatunya orang Melayu dengan kerajaan Turki Ottmaniyah namun perjuangan mereka dipatahkan dan ditewaskan oleh British.

“Tidaklah sama orang yang duduk dari kalangan orang yang beriman selain yang menghadapi kesulitan dengan orang yang beriman yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka” (An-Nisa : 95).

Datangnya Jepun menyerang tanahair menambah bimbang British takut usahanya tergendala dan bimbang orang Melayu akan melupakan budaya barat dan sekuler yang diajarkan oleh Biritish apatah lagi Jepun adalah dari Asia dan golongan ini mudah didakwahkan dan menerima Islam apabila ramai pula tokoh agama berkembang di tanah Melayu melawan British mereka berkerjasama dengan Jepun dan Jepun banyak lembutnya dengan orang Melayu berbanding orang Cina dan ini dilhat berpontensi mengembalikan kekuasaan orang Melayu yang sudah hilang melalui proses yang dilaksanakan oleh British apabila meletakkan orang Melayu di kampung, orang India di ladang getah dan orang cina di pekan menjadi peniaga dan pelombong.

Kedatangan Jepun banyak menghalau orang Cina pulang ke negara mereka dan mengembalikan orang Melayu kepada kekuasaan mereka dan Jepun ibarat penjajah yang menjajah demi nafsu yang mudah dilembutkan dengan agama dan dakwah namun berbeza denagn British yang menjajah dengan perancangan dan tujuan agama, politik dan ekonomi.

Bukankah Jepun dari kuasa paksi yang menyokong Jerman dan Rusia dan bukankah Kerajaan Islam Turki Otthmaniyah pun menyertai perang dunia dengan menyokong kuasa ini ? Maka secara faktor kecil pendudukan Jepun membahayakan sekuler dan British dan dibimbangi apabila pejuang agama dan tanah air seperti Ibrahim Ya’akob diberi penghormatan oleh Jepun dan Islam dalam kesusahan mula mendapat tempat dihati penduduk tanah Melayu.

“Bahkan ada dikalangan mereka berhasad kepada manusia ..” (An-Nisa : 54).

Bukankah apabila Jepun datang maka hidup menjadi susah ? Maka bukankah kesusahan itu menjadikan rakyat mula kembali bersatu dan kuat dan semangat perjuangan Islam itu mula timbul ? maka British bimbang lalu mula memperluaskan dan menyebarkan khabar angin dan menyebarkan kejahatan Jepun dan dakyah-dakyah serta mengajak orang Melayu menentang Jepun sehingga akhirnya tewasnya Jepun dan British kembali berkuasa dengan kerjasama orang Melayu.

Sekali lagi British berkuasa di tanah Melayu selepas undurnya Jepun dan setelah melihat orang melayu amat taat kepada british, cara hidup dan budaya British maka British mula mahu berundur dengan syarat orang Melayu mesti menerima konsep dan sistem perundangan dan pemerintahan sekuler dan fahaman barat dalam kehidupan.

“Dan tidaklah akan sekali-kali yahudi dan nasrani itu meredhai kamu sehinggalah kamu mengikuti jejak langkah mereka” (Al-baqarah : 120).

Konsep parlimen, perlembangaan, mahkamah berasaskan undang-undang british, pilihanraya, demokrasi berasaskan sistem kenegaraan barat, parti politik, undid an lain-lain maka wujudlah kelompok manusia yang menentang namun suara mereka sudah tidak kedengaran lagi apabila rakyat tanah Melayu sudah terasuk dan ketagih kemerdekaan dan kebebasan dari konkongan dan belenggu penjajahan yang pelbagai.

Maka akhirnya setelah muncul tokoh-tokoh seperti Tengku Abd Rahman Putra Al-Hajj, Dato Onn , Dato Ja’far dan lain-lain yang pernah menerima tarbiyah barat, menerima pendidikan barat dan terpengaruh dengan pendidikan dan cara hidup barat yang jauh dari kefahaman Islam dari pendedahan negara Islam maka mereka ini menyokong British dan menyatukan penduduk tanah Melayu dalam sebuah parti politik dan memasuki pilihanraya yang dibuat oleh British dengan sokongan British.

Lalu setelah memenangi pilihanraya dan membentuk kerajaan dan akhirnya diberikan kemerdekaan iaitu kebebasan dari sistem Islam, kebebasan dari cara hidup Islam, kebebasan dari kongkongan Islam, dari kongkongan hukum Islam, dari belenggu ajaran Islam dan dari belenggu pemerintahan menurut sistem Islam kepada sistem demokrasi iaitu rakyat bebas menentukan hukum apa sahaja walaupun menentang hukum Allah dan pembebasan dan merdeka dari Islam kepada sekuler di mana suara majoriti lebih utama dari firman Allah swt, undang-undang mahkamah sekuler dari Britain lebih utama dari hukum syariat Islam.

“Barangsiapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah maka sesungguhnya mereka itu ialah golongan yang kafir” (Al-Maidah : 44).

“Barangsiapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah maka sesungguhnya mereka itu ialah golongan yang zalim” (Al-Maidah : 45).

“Barangsiapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah maka sesungguhnya mereka itu ialah golongan yang fasiq ” (Al-Maidah : 47).

Maka pada tanggal 31 Ogas 1957 maka merdekalah penduduk tanah Melayu dari Islam , dari kehidupan Islam, dari hukum Islam yang ditegakkan sejak zaman kesultanan Melayu Melaka kepada undang-undang sekuler, kepada Demokrasi, kepada sistem barat dan menjadi gembiralah penduduk tanah Melayu menyambut merdeka.

“Celupan (acuan, sistem, manhaj) Allah , maka siapakah yang lebih baik celupannya dari Allah ? (Al-baqarah : 138).


Merdeka !!! Merdeka !!! Merdeka !!!

Jika demikian merdeka yang disebut di atas jika apa yang disebutkan itu benar dan memang realiti merdeka itu sebegitu maka sesungguhnya merdeka itu ialah haram dan berdosalah sesiapa yang menyambut kemerdekaan tanah Melayu.

“Dan Dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang jijik (keji, buruk)" (Surah Al-A‘raf, ayat 157).
Sekiranya kemerdekaan tanah melayu benar seperti yang disebutkan di atas maka hukumnya ialah haram dan syiriklah sesiapa yang menyambut merdeka iaitu bererti menyambut gembira perbuatan membebaskan diri dari ajaran Islam iaitu murtad pada Islam dari sudut politik, dari sudut undang-undang, cara hidup, sistem kenegaraan dan hanya Islam pada ibadah dan muamalah.

Syiriklah sesiapa yang menyegutukan Allah pada hak hukum dan hak perundangan apabila hukum jenayah tidak lagi menurut hukum syariat yang diturunkan oleh Allah dan hak menentukan hukumnya yang sepatutnya hanya dari Allah dan dijatuhkan hukuman hanya menurut kitab dan sunnah sebaliknya ditentukan menurut peraturan dan kanun akta akal manusia (Equity Law) dari barat dan dari undang-undang berdasarkan Customary Law (undang-undang yang diimport dari asal usul peraturan hidup orang kafir barat dahulu).

“Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk serta mengikuti jalan yang bukan jalannya kaum Mukminin, Kami biarkan dia memilih apa yang diingini nafsunya dan Kami masukkan dia ke jahanam sedangkan jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali.” ( An Nisa’ : 115) ]

Kemerdekaan sebaliknya menjadi ibadah, menjadi satu kewajipan, menjadi satu kebaikan dan berpahala serta di anggap sebagai satu usaha kebajikan apabila ianya merupakan kebebasan yang membebaskan manusia dari kejahilan, dari kesesatan, dari penghambaan dan pengabdian sesama manusia kepada pengabdian kepada Allah swt.

“ Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada kami.” (Surah Adz-zariyat : 56).

Kemerdekaan yang membawa makna pembebasan manusia dari dijajah minda oleh barat, dari dijajah jiwa dan agama dari kekufuran, dari dijajah hati oleh nafsu dan dari dijajah akal oleh iblis maka ianya disebut sebagai kemerdekaan yang berkebajikan yang dibuat demi membebaskan manusia dari kejahatan kepada kebaikan.

Kedatangan Islam merupakan satu ajaran yang membebaskan manusia dari kezaliman kepada kerahmatan dan kebajikan. Islam datang membawa bersama rahmat dan azab iaitu rahmat kepada mereka yang mahu menerima kebaikan dan mahu mengamalkan kebaikan dan azab bagi mereka yang melakukan kejahatan dan enggan menerima kebaikan sebaliknya menyukai kerosakan dan kezaliman.

“Janganlah kamu mencampakkan diri-diri kamu kepada kebinasaan ” (Surah Al-Baqarah, ayat 195).

Islam membawa ilmu dan keterangan dan menmusuhi serta memerangi jahiliyyah dan kebathilan serta kesesatan. Maka jika dilihat dalam hal ini, bagi golonga susah yang teraniaya maka Islam di anggap sebagai penyelamat demikianlah yang berlaku di Madinah apabila kaum Ansar yang sebelumnya ialah suku arab dari khajraj dan Aus sering berperang akibat menjadi alat permainan kepada kaum Yahudi di Madinah dan diperlagakan, diperhambakan maka apabila datangnya Islam mereka menganggap Islam sebagai pembebas kepada penderitaan mereka, Islam sebagai penyelamat, Islam sebagai rahmat , Islam sebagai penyatu dan persaudaraan.

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara” (Ali – Imran :102).

Namun bagi Yahudi di Madinah atau kaum munafiqin yang hatinya enggan menerima kebaikan dan menyukai kezaliman dan kejahatan maka mereka merasakan kedatangan Islam sebagai pemusnah, sebagai azab, sebagai zalim, sebagai pembunuh, sebagai perompak, sebagai perampas kenikmatan dan kesenangan mereka selama ini.


“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” (Surah Al-Isra : 15).

Demikianlah apabila berlakunya pembukaan kota-kota dan ekspedisi (penjajahan dan penaklukan) Islam ke negara-negara lain dan pelbagai kawasan di dunia. Islam pernah menakluki Sepanyol, Konstantinopal, baitul Maqdis, Afrika, Timur dan barat serta pelbagai tempat di dunia maka kedatangan Islam dilihat sebagai rahmat yang membawa ilmu, tamadun, harta dan kebajikan serta keadilan.

Namun bagi mereka yang zalim melihat kedatangan Islam sebagai penjahat yang merampas kemewahan mereka seperti yang difikirkan oleh raja-raja negara yang ditakluki Islam, mereka mengatakan Islam sebagai pencemar budaya dan agama kata golongan paderi dan rahib tua negara yang dijajahi oleh Islam sebab ilmunya sudah tidak diterima pakai lagi kerana telah datang Islam membawa kebenaran.

Demikianlah prinsip Islam iaitu sentiasa menentang kebathilan dan jahiliyyah dan mustahil berdiri sama antara keduanya dan mustahil Islam bertolak ansur dengan kejahatan dan jika tertegaknya kejahatan bererti jatuhnya Islam dan jika tertegaknya Islam bererti jatuhnya kejahatan. Maka Islam itu sudah sempurna dan tiada memerlukan tambahan, ubahsuai nama atau gelaran sehingga ditukar tukar namanya menurut keadaan masa sungguh Islam tidak memerlukan hal demikian.

“ Katakanlah (hai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah ke jalan Allah dengan bashirah (petunjuk dan ilmu), maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." (Yusuf: 108).

Islam tidak memerlukan sebutan “Islam hadhari” , “Islam Badawi”, “Islam politik” , “Islam Liberal”, “Islam Sosial” atau lain-lain gelaran kerana semua ini ialah acuan barat dan musuh Islam yang menerapkan kepada umat Islam yang jahil dan bodoh walaupun mempunyai gelaran Phd, MA, atau BA dalam pelbagai bidang ilmu kerana mereka hanya belajar di universiti akan silibus yang diterapkan kepada mereka sedang ilmu yang tiada dalam silibus maka jahillah mereka.

“Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan” (Al-baqarah : 208).

Baginda rasul pernah bersabda : “ Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu urusan baru dalam agama kami sedang ia bukan dari kami maka sesungguhnya ianya ditolak.” (Hadith sahih disepakati Bukhari 156 Jilid 8 & Muslim no.4467).

Sebaliknya Allah memberikan kefahaman agama kepada golongan yang disukainya yang belajar agama demi kebenaran dan demi mengamalkan isi kandungan Islam yang sebenar maka mereka inilah yang diberikan kebenaran dan kefahaman.

Sabda rasulullah : " Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Maka Allah akan memberikannya kefahaman dalam urusan agama." (Sahih, Muttafaqun Alaih –Disepakati oleh Bukhari no. 3116 & Muslim no. 1037).


Islam itu sudah membawa merdeka (pembebasan dari kesyirikkan dan kesesatan) sejak awal kita mengucapkan kalimah syahadah, sejak awal didengarkan kalimah azan ke telingga (pembebasan dari kekufuran) sejak awal ibu dan bapa membacakan doa persetubuhan sehinggalah kepada lahirnya kita (pembebasan dari gangguan syaitan) kerana Islam itu sudah lengkap dan merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah swt tuhan semesta Alam.

“Dan kepadanyalah (Allah), semuanya menyerah diri baik yang berada di langit dan di bumi sama ada secara sukarela mahupun paksa dan kepadanya mereka semua kembali.” (Surah Ali Imran : 83).


Merdeka !! Merdeka !!

Menyambut kemerdekaan ialah dengan Islam, dengan mengamalkan Islam dengan melaksanakan ajaran Islam. Membebaskan diri , jiwa dan raga dari bidah dan kepalsuan, dari budaya dan adat, dari fahaman dan fikrah akal manusia, dari kejahilan dan kebodohan taqlid buta, dari khabar angin dan fitnah, dari umpatan keji kepada nasihat berguna dan berhikmah, dari perlacuran dan mempamerkan bentuk badan kepada menutup aurat.

Dari memakai jubah lawa dan berwarni – warni sambil berfesyen-fesyen dalam bertudung dengan mendakwa dirinya sebagai ustazah atau pendakwah muslimah dikaca televisyen yang jika lalu ustazah atau pendakwah muslimah ini di depan India atau Bengali pun akan dirogol kerana terlalu ghairah pakainya kepada memakai pakaian muslimah yang menutup aurat, yang menjaga pandangan dan mengelak tarikan lelaki dan menjaga maruah dirinya.

Dalam hadith baginda rasulullah pernah bersabda : “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas dan di antaranya ialah perkara musytabihat (syubhat-syubhat) yang tidaklah diketahui oleh ramai orang” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 19).


Dari berjalan keluar ke pekan-pekan tanpa tujuan kepada berjalan ke kedai buku atau mendengar ceramah, dari keluar rumah bagi perempuan tanpa mahram kepada keluar rumah dengan mahram atau belajar menetap di rumah untuk mengurus urusan rumah dan membantu ibu bapa menyelesaikan kerja rumah.

Dari seorang bapa yang jauh dari hidayah Islam kepada bapa yang soleh dan melaksanakan Islam dalam rumahtangga dan menegakkan dakwah kepada keluarga. Dari seorang bapa yang keras kepada anak-anak tanpa pasal dan sebab kepada bapa yang penyayang dan rahmat kepada anak-anak.

Dari seorang bapa dan ibu yang sukar mahu menikahkan anak perempuannya dan enggan mahu mengahwinkan anak-anaknya sehingga telah mendapat kerja kepada memudahkan anak-anak dan membantu supaya anak-anak segera mendapat jodoh yang baik dan membantu mereka supaya segera bernikah.

“Dan nikahkanlah golongan bujang dikalangan kamu dan orang yang soleh….Jika mereka itu miskin maka Allah akan mengayakan mereka dengan kurnia-Nya ” (An-Nur : 31).

Dari seorang yang suka membuat maksiat kepada banyak beribadah dan melakukan taubat. Dari seorang bujang dan berteman dengan ahli maksiat kepada menjadi seorang yang berkahwin dengan tujuan mengelakkan maksiat dan bersahabat dengan orang yang soleh dan bertaqwa.

Dari seorang muslimat yang suka mendengar nasyid, membaca novel-novel cinta baik cinta cintan ustazah atau ustaz kepada muslimat yang suka membaca al-qur’an, menyemak tafsir al-qur’an, memahami maksud ayat dan tuntutan, membaca hadith dan kisah sahabat dan sejarah Islam untuk diamalkan.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan sebaliknya apabila ia rosak maka rosaklah pula seluruh tubuh ini.” (HR. Bukhari 1/126 dan 4/290-Al Fath, Muslim 1599 dari Nu’man bin Basyir radliyallahu 'anhuma).

Itulah merdeka, itulah erti merdeka iaitu satu kebebasan dari kejahatan dan kejahilan kepada kebaikan dan ilmu pengetahuan.


" Dan berilah peringatan kepada mereka yang berpaling dari perintah Allah bahawa akan menimpa mereka dari fitnah atau azab yang pedih" (Surah An-Nur : 63).Wallauhualam…

Saturday, August 27, 2005

Wanita Islam Yang BijakMemahami perintah Allah dan seruan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah tidaklah mudah apatah lagi mengutip hikmat yang tersimpan rahsia di dalamnya.Selain memerlukan kepada ilmu dan pemahaman yang mendalam ianya juga memerlukan kepada kemahiran dan kebijaksanaan yang tinggi dan pendedahan kepada suasana sekeliling yang membantu.Di dalam Islam wanita sebenarnya juga merupakan golongan yang pintar dan bijak dan diberi kemuliaan dalam Ilmu dan kedudukan.


Ini dibuktikan dengan banyak hujah antaranya ialah seperti apa yang diriwayatkan dari Shofiyah binti Syaibah ra berkata: “Ketika kami bersama Aisyah ra, beliau berkata: “Saya teringat akan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka.” Aisyah berkata: “Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan, dan demi Allah, saya tidak melihat wanita yang lebih percaya kepada kitab Allah dan lebih meyakini ayat-ayat-Nya melebihi wanita-wanita Anshar. Ketika turun kepada mereka ayat:
Dan hendaklah mereka menutupkan (melabuhkan) kain tudung ke dadanya.” (Q.S. An-Nur: 31).


Maka para suami segera mendatangi isteri-isteri mereka dan membacakan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Mereka membacakan ayat itu kepada isteri, anak wanita, saudara wanita dan kaum kerabatnya. Dan tidak seorang pun di antara wanita itu kecuali segera berdiri mengambil kain (tirai) dan menutupi kepala dan wajahnya, karena percaya dan iman kepada apa yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya.

Sehingga mereka (berjalan) di belakang Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dengan kain penutup seakan-akan di atas kepalanya terdapat burung gagak.

"Sesungguhnya jawapan orang-orang muk’min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka maka mereka menjawab :

“Kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.”
(Q.S. An-Nur: 51-52) .
Malangnya wanita hari ini kurang memahami isi kandungan al-qur'an kurang meneliti maknanya dan kurang sekali yang mengamalkan isi kandungannya. Kebijaksanaan itu ialah apabila cepat dapat memahami maksud dan segera mengamalkan tanpa tangguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul.


Wanita Islam tidak banyak khayalnya atau rambangnya dalam sirah Islam, mereka menyedari bahawa matlamat hidup ialah untuk beribadah kepada Allah lalu mereka berlumba-lumba kepada kebaikan.

“Dan bersegeralah kamu (berlumbalah) dalam kebaikan” (Al-Maidah : 48).
Di antara kebaikan ialah menerima dan menyukai kebaikan serta berani melakukannya tanpa ragu-ragu.


Sayang sekali wanita yang baik dan dididik dengan suasana yang baik tidak menghargai peluang untuk menerima kebaikan dan sebaliknya bersikap ragu-ragu dan masih bertanya untuk apa kebaikan tersebut diberikan kepadanya.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma 'ruf, mencegah dari yang munkar." (At-Taubah: 71).Kehidupan manusia tidak lama, perlu dimanfaatkan dengan mencapai kebaikan supaya Allah memberkati hidup di dunia dan di akhirat.
w/s

Thursday, August 25, 2005

Doa Penghilang Sedih & DeritaDiriwayatkan dalam kitab ibn Sunni dari Abi Musa Al-Asya’ari ra bahawa telah bersabda rasulullah salallahualaihiwasalam :

“Barangsiapa yang ditimpa kesedihan atau mengalami penderitaan maka berdoalah dengan kalimah ini dengan berkata :


اللَهُمَّ انِِّي عَبدُكَ , ابن عبدك , ابن أمتك , ناصيتي بيدك , ما ض في حكمك عدل في قضأؤك أسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك او أنزلته في كتابك أو علّمته احدا من خلقك أواستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري و جلاءحزني و ذهاب همّي

Maka berkatalah seorang lelaki kepada baginda : Wahai rasulullah apakah kami dapat mengajarkan doa ini kepada yang tidak hadir di kalangan kami ? Maka bersabdalah baginda : “Bahkan sampaikanlah doa ini dan ajarkanlah mereka kerana sesungguhnya barangsiapa yang membaca doa ini maka nescayalah Allah akan menghilangkan derita sedihnya dan memberikan kegembiraan kepada dirinya” (hadith sahih riwayat Ahmad no 391 Jilid 1 dan Ibn Hibban no 972 dan Abu Ya’la dan Hakim).

Diriwayatkan dalam sahihain (kitab sahih bukhari dan Muslim) bahawa baginda rasulullah apabila ditimpa bala musibah akan membaca doa berikut :
" لا اله الا الله العظيم الحليم , لا اله الا الله رب العرش العظيم , لا اله الا الله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم "

(hadith sahih riwayat Bukhari dan Muslim).


اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين وأصلح شاني كله لا اله الا أنت

(hadith hasan riwayat Abu Daud dan Ahmad).


Diriwayatkan oleh Anas bahawa baginda nabi salalallahualaihiwasalam pernah bersabda : “Janganlah sesiapa di kalangan kamu yang mengharapkan kematian dari akibat derita kesusahan yang menimpanya sebaliknya jika sudah tidak mampu maka berdoalah Allahumma (ya Allah) hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 5671 dan Muslim no. 2680).


" Dan berdoalah kamu kepada Aku(Allah) nescaya Aku(Allah) akan makbulkan" (Surah Al-Ghafir : 60).

Pesanan Buat Orang Bujang : Janganlah Engkau bersedih kerana dirimu Bujang


Pesanan Buat Orang Bujang : Janganlah Engkau bersedih kerana dirimu Bujang


Terdetik di hati ini ketika melalui beberapa friendster dan weblog rakan dan teman yang kini sudah bergelar suami dan isteri kepada orang serta tidak kurang yang bakal bergelar ibu dan ayah membuatkan hati ini terasa perlu memberi peringatan buat teman dan sahabat yang masih belum kesampaian dan belum berkemampuan.

Ukur baju di badan sendiri menjadi pembuka kata satu nasihat mulia dari ana bahawa orang yang bujang itu tetap mulia di sisi Islam. Artikel kali ini akan mengungkapkan kedudukan bujang dan keadaan mereka dalam Islam.

“Janganlah kamu merasa hina dan janganlah kamu merasa sedih kerana sesungguhnya kedudukan kamu lebih tinggi (mulia) jika kamu beriman” (Ali-Imran : 139).


Maksud Bujang

Bujang dalam bahasa arab disebut ( عزب ) iaitu bermaksud tidak mempunyai keluarga yang secara khusus jika lelaki disebut tidak mempunyai isteri dan perempuan yang tidak mempunyai suami (lihat Ibn Manzur dalam Lisan Arab m/s 224 Jilid 6).

Manakala dalam bahasa English disebut bujang sebagai single yang membawa erti tidak mempunyai ikatan atau komitmen dengan sesiapa dan masih belum berkahwin. Merujuk kepada takrifan yahoo dan MSN atau friendster serta tickle match.com, single bermakna belum mempunyai pasangan dan ikatan komitmen.

Bahkan bagi yang belum berkahwin atau belum bernikah itu pun mempunyai beberapa taraf iaitu :

a) In a relationship – Sudah menjumpai pasangan dan kini dalam hubungan secara tidak rasmi tetapi masing-masing sudah menjelaskan perasaan.
b) In a commitment – sedang dalam komitmen terhadap hubungan yang serius dan bakal membawa perkahwinan.

Dalam Islam kedudukan belum bernikah tetapi sudah mempunyai komitmen dan hubungan secara tidak rasmi dinamakan sebagai “kitbah” iaitu pertunangan dengan syarat hubungan itu memang berhasrat kepada perkahwinan bukan sekadar brsuka-suka.

“Tidaklah berdosa bagi kamu jika kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau kamu sembunyikan dalam hati kamu…” (Al-Baqarah : 235).

Kitbbah dibaca dengan mengkasrahkan ( خ ) “kha” membawa maksud usaha peminangan atau permintaan untuk pernikahan yang menjadi pemula kepada perkahwinan (lihat sahih fiqh sunnah m/s 107 Jilid 3).

Menurut mazhab syafie ra khitbah (pertunangan) ialah sunat yang dituntut (lihat raudatu talibin m/s 30 Jilid 7) dan ianya merupakan sunnah nabi salallahuaalihiwasalam seperti yang dilakukan oleh baginda rasul kepada isteri baginda iaitu Aisyah binti Abu Bakar ra dan Hafsah binti Umar ra (lihat hadith sahih riwayat bukhari no. 5081).

Para ulama’ mensyaratkan khitbah itu dilakukan dengan melalui walinya namun sebahagian yang lain membolehkan peminangan itu terus kepada pihak perempuan itu sendiri jika dia seorang permpuan yang berakal dan cerdik (Sahih Fiqh Sunnah m/s 109 Jilid 3).


Kembali kepada tajuk perbincangan kita iaitu perihal golongan bujang maka yang ingin ditujukan isi pesanan ini ialah kepada mereka yang masih belum beristeri dan masih belum berkhitbah, belum berkomitmen dengan mana-mana perempuan atau lelaki, belum mempunyai pasangan dan belum pun mempunyai teman istimewa baik dalam apa jua bahasa dan istilah baik arab, english atau parsi atau hindi.

Seperti kata syair :

Bujang ertinya engkau seorang
Bujang ertinya engkau tidak dikehendaki orang


Kedudukan Bujang Dalam Islam

Islam merupakan agama fitrah yang diturunkan oleh Allah swt bagi memenuhi fitrah manusia menurut syariat-Nya. Salah satu dari fitrah dan kehendak manusia ialah perkahwinan kerana manusia semuanya diciptakan dengan mempunyai fitrah berpasang-pasangan.

Sesungguhnya fitrah yang diciptakan Allah dan ditetapkan manusia dengannya (tertakluk kepada fitrah tersebut).”(Surah Ar-Rum :30).

“ Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah diciptakan bagi kamu dari diri kamu isteri-isteri supaya kamu bersenang-senang kepadanya..” (Ar-Rum : 21).

Pembujangan dalam Islam ialah salah satu perkara yang dibenci dan diharamkan bagi sesiapa yang mampu bernikah ini disebabkan baginda rasulullah pernah bersabda :

“Dan aku ini bernikah maka barangsiapa yang membenci sunnah aku maka dia bukanlah dari golongan aku” (hadith sahih riwayat Bukhari no 5063 dan Muslim no 1301 )

Islam mengalakkan pernikahan supaya dapat berkembang biaknya umat manusia melalui jalan yang halal dan menepati syariat sebagaimana sabda baginda :

“Bernikahlah perempuan yang subur dan melahirkan anak kerana aku berbangga dengan mempunyai umat yang ramai” (hadith sahih riwayat Abu Daud no 2050 dan Nasaie).

Dari riwayat Abu Zar ra bahawa baginda nabi pernah bersabda : “Dan pada kemaluan (persetubuhan) kamu itu sedekah” lalu baginda ditanya oleh sahabat, wahai rasulullah apakah seseorang yang memenuhi syahwatnya (dengan isteri) itu mendapat pahala ? maka dijawab oleh baginda : “Apakah kamu tidak melihat bahawa jika seseorang itu meletakkan syahwatnya pada yang haram itu satu dosa ? Maka demikianlah jika dia meletakkan syahwatnya pada yang halal maka baginya pahala” (hadith sahih riwayat Muslim no 1006 dan Abu Daud no 1286)

Sesungguhnya tidak adalah golongan yang membenci perkahwinan dan pernikahan melainkan dia telah berlaku zalim kepada dirinya sendiri dan kepada agama Allah yang di datangkan dengan pertunjuk yang jelas.

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya Allah tidak suka kepada golongan yang melampaui batas” (Al-Maidah : 87).

Kembali kepada topik perbincangan, kita tidak mengalakkan pembujangan dan sesiapa yang mampu bernikah maka hendaklah dia berusaha menikah dan berkahwin namun tujuan penulisan ini demi memberikan semangat dan pemahaman kepada golongan bujang yang miskin, susah dan tidak mampu bernikah bahawa mereka juga merupakan sebahagian dari golongan yang mulia dan penting dalam Islam sekalipun mereka tidak mampu bernikah lantaran kesusahan, masalah dan kesempitan yang mereka hadapi dalam menunaikan ibadah nikah.


Wahai orang-orang yang bujang

Sesungguhnya Islam itu agama rahmat dan memahami keadaan umatnya dan sesungguhnya manusia sekarang sudah tidak menurut panduan syariat Al-Qur’an dan sunnah lalu terjadilah kalian sebahagian golongan yang tersisih dan terpinggir dalam kumpulan masyarakat.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan keadaan kamu dan dia Maha pengasih lagi Maha penyayang lalu Dia berpesan kepada kalian dengan firman-Nya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu bernikah lantaran kesusahan maka mereka itu hendaklah memelihara kesucian mereka sehingga dikurniakan Allah dari kesenangan dari rahmat-Nya” (An-Nur : 33).

Di akhir zaman ini melaksanakan ibadah kepada Allah tidaklah mudah akibat jahil dan sesatnya umat dari pertunjuk kitab dan sunnah dan salah satu ibadah yang sukar dilaksanakan ialah nikah. Dewasa ini ramai pemuda dan pemudi Islam menghadapi masalah untuk bernikah akibat beberapa perkara :

a) Tidak mampu dari sudut kebendaan dan kewangan
b) Tidak mendapatkan calon yang sesuai
c) Tidak dikehendaki oleh orang lain akibat memiliki kekurangan, kecacatan atau kelemahan fizikal atau mental
d) Tidak mampu bernikah lantaran pernah kecewa dan putus cinta dan menghadapi tekanan jiwa
e) Mendapat tentangan dari keluarga dan dihalang dari bernikah

Golongan bujang yang tidak mampu bernikah disebabkan mempunyai masalah dan kesulitan dan kesusahan mereka ini mendapat perhatian dalam Islam dan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Islam memberikan pertolongan kepada golongan bujang yang tidak mampu bernikah kerana masalah kewangan dan kesusahan kebendaan dengan membenarkan mereka bernikah dengan hamba baik perempuan atau lelaki.

“Dan hamba perempuan yang mukminah itu lebih utama dan baik bagi kamu dari perempuan musyrik yang kafir walau dianya menarik perhatian kamu” ( Al-baqarah : 221).

Namun pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi penghambaan namun sebenarnya masih banyak jalan Islam membantu antaranya ialah dengan membolehkan sedekah dan zakat diberikan kepada golongan yang ingin bernikah seperti yang dilakukan pada zaman Khalifah Umar Ibn Aziz ra dengan memberikan harta dan bantuan kepada lelaki dan perempuan yang tidak berkemampuan supaya dapat bernikah seperti dari riwayat Yahya ibn hamzah dari Sulaiman bin Daud dari Abdah ibn Abi Lubabah akan kisah ini.

Ini dibolehkan berdasarkan hadith dari Abu Hurairah ra yang dari baginda pernah bersabda : “Tiga golongan yang menjadi hak ke atas Allah untuk membantu mereka iaitu pejuang di jalan Allah, golongan yang berhutang yang ingin membayarkan hutang mereka dan golongan yang mengingini nikah demi menjaga kehormatan” (hadith hasan sahih riwayat tirmidzi, Ahmad dll).

Islam juga membolehkan bernikah dengan mahar yang murah dan rendah sehingga dibolehkan bernikah dengan hanya menggunakan mahar dari ayat-ayat suci Al-Qur’an. Seperti hadith yang diriwayatkan dari Sahl bin Said ra bahawa baginda menikahkan seorang sahabat dengan maskahwin dari ayat-ayat Al-Qur’an kerana sahabat tersebut terlalu susah tidak mempunyai apa-apa untuk dibuat sebagai maskahwin (lihat hadith sahih riwayat Bukhari no 5126 dan Muslim no 1425).

Juga Islam membolehkan nikah dengan mahar yang murah dan memudahkan dari ayat-ayat suci Al-Qur’an walau bagaimana pun pada hari ini para pemuda Islam dan pemudi tidak dapat bernikah kerana mereka kesempitan kewangan dan harta benda yang dierketatkan oleh keluarga dan adat setempat yang langsung jauh dari pertunjuk Islam lalu kesalahan bukan ke atas bujang sebaliknya ke atas masyarakat.

Para bujang menjadi mangsa keadaan dan kezaliman masyarakat lalu bukankah menjadi golongan yang dizalimi itu satu kemuliaan ?

“....Dan orang-orang yang sabar di atas kesusahan , kemelaratan dan ketika peperangan maka mereka itulah golongan yang benar dan mereka itulah golongan yang bertaqwa” (Al-Baqarah : 177).

Golongan bujang yang tidak dapat bernikah kerana tiada calon yang sesuai, tidak menjumpai pasangan yang serasi, tidak menemui pasangan kerana kecacatan atau kekurangan fizikal dan sebagainya sesungguhnya mereka tidaklah perlu merasa risau dan bimbang sebaliknya bersyukur kepada Allah swt dalam apa jua keadaan dan membanyakkan mendekat diri kepada Allah kerana dunia ini hanyalah sementara dan hidup manusia ialah demi Akhirat.

“Di antara kamu ada golongan yang menginginkan dunia dan ada pula golongan yang mengingini akhirat” (Ali-Imran : 152).Kelebihan orang bujang yang tidak mampu bernikah


Golongan bujang yang tidak mampu bernikah dan terpaksa menahan dirinya dan menahan nafsunya akibat kesusahan yang di alaminya maka mereka ini dijanjikan oleh Allah swt dengan syurga dan ganjaran yang besar.

“Adapun golongan yang takut kepada kebesaran tuhan mereka maka mereka menahan hawa nafsunya (tidak menurut hawa nafsu) maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal mereka” (An-Na’ziaat: 40).

Sebenarnya tidaklah Islam menyebut kelebihan golongan yang bujang disebabkan bujang tidak digalakkan dalam Islam namun bagi mereka yang terpaksa hidup bujang maka melalui pemahaman terhadap sunnah dan syariat kita akan dapat melihat bahawa mereka ini sebenarnya mempunyai kelebihan dalam beberapa hal.

a) Golongan bujang tidak dibebani tanggungjawab terhadap keluarga kerana tidak mempunyai keluarga

Sesungguhnya tanggungjawab terhadap keluarga itu bukanlah sesuatu yang ringan, dengan mengabaikan tanggungjawab dapat menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka dan mendapat azab siksa.

“ Wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari apa api neraka…” (At-Tahrim : 6).

Kita orang bujang tidak akan ditanyai tentang isteri dan anak-anak sebaliknya golongan yang berkahwin akan ditanyai tentang anak-anak mereka, isteri mereka dan lain-lain tanggungjwab.

“ Setiap dari kamu merupakan pemimpin dan setiap dari kamu akan ditanyai mengenai apa yang kamu pimpin” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829).

Sesungguhnya golongan yang telah bernikah sekalipun mereka memang bahagia dari kita tetapi jika isteri mereka misalnya tidak menunaikan solat atau melakukan maksiat maka suami itu terpaksa menanggung dosa dan demikianlah bagi bapa terhadap anak-anak yang di dalam jagaannya.

b) Golongan bujang dapat mengunakan masa dan waktunya yang banyak terhadap ilmu, dakwah dan jihad memperjuangkan Islam

Sebagai golongan bujang yang tidak mempunyai anak dan isteri yang dapat melalaikan kita dalam beribadah maka kita mempunyai masa yang banyak yang dapat kita gunakan dalam ibadah, menuntut ilmu dan berjuang serta berdakwah di jalan Allah swt.

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah dan barangsiapa yang melaukan demikian maka mereka itulah golongan yang rugi” (Al-Munafiqun : 9).

Kita hidup sendiri, kita tidak diganggu oleh kanak-kanak dan kita tidak diganggu oleh kecantikan isteri yang melalaikan kita sekalipun di satu aspek kita menderita kerana tiada belaian kasih isteri dan tiada ketawa riang anak-anak menghibur hati namun kita dapat gunakan peluang ini untuk menambah ilmu dan beribadah kepada Allah untuk bekalan kita di hari akhirat kelak.


c) Golongan bujang lebih dekat kepada Allah swt kerana tidak mudah dilalaikan oleh dunia dan kesedihan dan penderitaannya membantu mendekatkan dirinya kepada Allah

Disebabkan kita kurang dilalaikan oleh anak-anak dan isteri serta dunia dan kita pula merupakan golongan yang dizalimi oleh keadaan, sering merasa sedih dan kecewa, merasa derita maka kita akan lebih mudah mencapai khusyuk dalam ibadah dan merasa dekat dengan Allah kerana bukankah manusia itu lebih dekat dengan tuhannya di waktu susah ?

Disebut dalam hadith yang diriwayatkan oleh Syuhaib ra yang meriwayatkan baginda bersabda :

“ Sungguh menakjubkan perihal orang mukmin kerana semua perkara yang menimpanya ialah kebaikan dan tidaklah berlaku perkara ini melainkan hanya kepada orang yang beriman. Apabila dia diberi nikmat lalu disyukurinya maka menjadilah nikmat itu sebagai kebaikan baginya. Sebaliknya apabila dia diuji dengan musibah maka dia bersabar lalu menjadikan pula musibah itu sebagai kebaikan baginya” (Hadith sahih riwayat Muslim no. 2999).

“Sesungguhnya Allah bersama dengan golongan yang sabar” (Al-baqarah : 153).

“ Dan bersabarlah serta tempatkan dirimu bersama orang-orang yang sering berdoa kepada tuhan mereka” (Al-Kahfi : 28).

Dari Mus’ab bin Said dari bapanya ra berkata : Aku bertanya kepada rasulullah siapakah manusia yang paling dahsyat menerima bala ? Maka dijawab : Para nabi kemudian yang seperti mereka dan yang seperti mereka. Diuji seorang manusia itu berdasarkan kadar agamanya, jika dia seorang yang kuat beragama maka kuatlah pula bala yang diterimanya, dan jika seseorang itu lemah agamanya maka diuji hanya pada kadar agamanya. Tidaklah hilangnya bala itu pada seorang hamba sehinggalah dia berjalan di atas tanah dengan telah terhapus segala dosa-dosanya” (hadith hasan Sahih, riwayat tirmidzi no. 2398, Ibn majah, Ahmad).

Dari riwayat Abu Hurairah ra bahawa sesungguhnya nabi bersabda : “Barangsiapa yang diingini oleh Allah akan kebaikan maka diujinya dengan musibah” (hadith Sahih riwayat Bukhari, Muwatho dan Ahmad).


“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian” (Ali Imran : 200).


d) Golongan bujang mempunyai ketegasan dan semangat yang lebih tinggi dalam perjuangan dan sanggup berkorban

Mereka yang bujang itu biasanya mampu menjadi kukuh jiwa dan tabah hati terhadap perjuangan dan tidak takut kehilanagn dunia dan rela mati demi Islam berbanding orang yang sudah bernikah merasai nikmat dunia yang merasa sayang dan cinta kepada dunia dan takut mati.

Siapa yang sanggup mati apabila punyai isteri cantik terbaring di atas katil ? namun bujang seperti kita yang tidak mempunyai sesiapa maka kita lebih kehadapan di banding mereka dan kita lebih tabah dalam perjuangan dan kita lebih berani berkorban jiwa dan nyawa serta harta.

“Wahai orang yang beriman sesungguhnya isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu itu musuh bagi kamu maka berhati-hatilah” (At-taghabun : 14).

Kesedihan dan penderitaan dunia yang menimpa orang yang bujang menyebabkan dirinya sanggup berkorban dan berjihad di jalan Allah mengharap balasan syurga tanpa gentar dan tanpa bimbang walau di perjuangan itu dirinya sudah hampir di hadapan musuh dan bekalan peluru dan senjata sudah kehabisan namun dirinya masih mampu memecut laju ke hadapan kerana yakin dan tidak goyah oleh tipuan dunia.

“Janganlah kamu merasa hina dan janganlah kamu merasa sedih kerana sesungguhnya kedudukan kamu lebih tinggi (mulia) jika kamu beriman” (Ali-Imran : 139).

Oleh :

Anak yatim yang bujang
San’a Yaman.

Salahkah Jika Wanita Meminang & Menawar Diri Kepada Lelaki ?

Di dalam Islam kita sebagai muslim haruslah mengutamakan Al-Qur’an dan sunnah sebagai panduan dan bukan akal, bukan persekitaran atau pun adat.

Firman Allah swt :

" Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul.." (An-Nisa :50).

Sekalipun dalam kaedah fiqhiyah menyebut “Al-A’dah Muhakamah” iaitu adat itu menjadi penghukum dan diambil kira dalam menentukan keputusan (lihat dalam Al-Wajiz fi Qawaid fiqhiyah m/s 100) namun sebenarnya pemahaman terhadap kaedah ini sering disalah erti oleh orang awam.

“Tidaklah kebanyakkan mereka itu mengikuti melainkan hanya berdasarkan semata-mata sangkaan dan tidaklah sangkaan mereka itu membawa mereka kepada kebenaran sedikit pun” (Yunus : 36).

Dimaksudkan adat sebagai diambil kira dalam hukum dan keputusan ialah apabila tiada dalil dan pertunjuk yang jelas dalam sesuatu perkara dari Al-Qur’an dan sunnah dan tidak wujud riwayat dari para sahabat dan salaf soleh. Selain itu terjadi adat sebagai pertimbangan hanya dalam perkara furu’ yang berbentuk kaedah pelaksanaan bukan dasar atau pegangan.

Misalnya dalam ibadah korban, jika pelaksanaan ibadah tersebut dilakukan di Malaysia maka adat terpakai dengan melakukan korban mengunakan binatang yang mudah didapati dan biasa dibuat korban misalnya lembu atau kambing bukan unta atau kibasy yang hanya terdapat di Negara arab.

Begitulah juga adat terpakai dalam penakrifan sesuatu perkara menurut sesuatu kaum misalnya orang yang bersumpah nazar tidak mahu memakan daging lalu dia memakan ayam kerana menurut kebiasaan daging merujuk kepada lembu, kerbau dan ayam tidak dikira sebagai daging demikianlah contoh pelaksanaan adat.

Dan jika kamu hanya mengikut orang ramai di muka bumi ini nescayalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” (Al-An’am : 116).

Adapun dalam hal ibadah dan perkara dasar Islam seperti nikah dan perkahwinan yang merupakan sunnah dan ketetapan syariat maka hendaklah kita merujuk kepada Al-Qur’an dan sunnah selagi terdapat pertunjuk dan panduan dari keduanya.

Sebagaimana sabda baginda rasulullah :

" Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang padanya tidaklah kamu akan sesat selamanya iaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah rasulnya." (Hadith Hasan, riwayat Malik dalam Muwatha no.898 dan Hakim dalam Mustadrak no.63).

Sesungguhnya di dalam Islam disyariatkan kepada seorang wanita untuk menawarkan dirinya kepada lelaki yang soleh dan beragama apabila dirinya mendapati lelaki tersebut benar akhlaknya dan benar peribadinya menurut syariat Islam (lihat Sahih Fiqh Sunnah m/s 107 Jilid 3).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahawa telah bersabda baginda rasulullah salallahualaihiwasalam : “ Jika datang kepada kamu seorang lelaki yang engkau redhai agamanya dan akhlaknya untuk meminang perempuan kamu maka nikahkanlah dia jika tidak kamu lakukan demikian maka akan timbullah fitnah dan kerosakan” (hadith hasan riwayat Tirmidzi no 1084).

Perbuatan menawarkan diri kepada lelaki yang soleh dan beragama bukanlah sesuatu yang aib dan memalukan sebaliknya merupakan sunnah dan kebaikan ini berdalilkan kepada hadith dari Anas ra yang berkata telah datang seorang wanita kepada baginda rasulullah salallahualaihiwasalam dan menawarkan dirinya kepada baginda dengan berkata : Wahai rasulullah apakah engkau berhajat kepada aku ? lalu ketika menceritakan hadith ini maka menyampuklah anak perempuan Anas ra dengan mengatakan sungguh kurang malu perempuan itu dan buruk akhlaknya, lalu dijawab oleh Anas ra : Sesungguhnya dia itu (perempuan yang menawar diri) lebih mulia dan baik darimu kerana dia mencintai nabi salallahualaihiwasalam dan menawar dirinya demi kebaikan” (lihat hadith sahih dalam riwayat Bukhari no 5120 , Nasaie dan Ibn Majah).

Sesungguhnya hadith di atas tidaklah hanya mengkhususkan kepada baginda rasul sahaja bahkan ianya menjadi contoh teladan kepada semua wanita muslimah dan dibolehkan mereka menawarkan diri mereka kepada semua lelaki soleh muslim yang mukmin kerana apa yang terjadi kepada rasul selagi tidak dikhususkan maka ianya merupakan perbuatan sunnah yang umum.

“Dan sesungguhnya pada peribadi rasulullah itu sebagai contoh teladan yang terbaik.” (Surah Al-Ahzab : 21).

Adapun menjawab ayat al-Qur’an yang menyebut kekhususan hanya untuk nabi seperti :

“Dan perempuan mukminah yang menghadiahkan dirinya kepada rasul…..hanya khusus untuk kamu dan bukan untuk orang yang beriman yang lain ” (Al-Ahzab : 50).

Dimaksudkan pengkhususan di sini ialah dalam masalah maskahwin iaitu dikhususkan untuk rasulullah bernikah dengan perempuan yang menghadiahkan dirinya kepada baginda nabi tanpa perlu baginda membayar maskahwin sedangkan bagi umat Islam yang lain diwajibkan membayar maskahwin namun untuk nabi diberi pengecualian (lihat Tafsir Al-Qur’anul Azim oleh Ibn Katsir ra m/s 124 Jilid 3).

Sebagai kesimpulan adalah menjadi sunat dan galakkan kepada wanita muslimah bagi menawarkan diri mereka kepada lelaki yang soleh dan beragama jika benar lelaki tersebut dilihat dapat membimbing diri mereka dan memandu mereka ke jalan yang benar.


Malu itu sebahagian dari iman seperti yang disebut dalam hadith Ibu Umar ra bahawa baginda rasul menyebut : “Sesungguhnya malu itu sebahagian dari iman” (hadith sahih riwayat Bukhari no 24 dan Muslim no. 36 , Abu Daud, Tirmidzi, Nasaie dan Ibn Majah).

Begitu juga dalam hadith yang lain baginda mengatakan : “Sesungguhnya tidaklah datang malu melainkan membawa kebaikan” (hadith sahih riwayat Bukhari no 6117 dan Muslim no 37).

Sungguhpun wanita Islam yang muslimah dan solehah itu akan mempunyai malu dan sebagai perempuan, sifat malu itu merupakan perhiasan namun tidaklah patut malu itu menahan dari tercapainya kebaikan dan terlaksananya fitrah dan amal ibadah kerana golongan yang beriman dan solehah itu antara ciri-ciri mereka ialah bersegera kepada kebaikan dan kebajikan.

“Dan bersegeralah kamu (berlumbalah) dalam kebaikan” (Al-Maidah : 48).

Bagi mereka yang merasa malu dan segan menawarkan diri secara berdepan mereka boleh menggunakan bahasa lapik atau perumpamaan, sindiran, kiasan atau mengunakan orang tengah dan perantara sebagai menyampai pesanan dan hasrat .

Berkata Ibn Hisyam ra dalam mengisahkan teladan Khadijah ra dalam menawarkan dirinya kepada rasulullah dengan mengutuskan perantara (orang tengah) bagi menyampaikan hajatnya kepada rasulullah dengan menyampaikan pesanan khadijah ra :

“Wahai anak saudara pak cikku, sesungguhnya aku telah tertarik kepadamu dalam kekeluargaanmu dan sikap amanahmu dan kebaikan akhlakmu dan benarnya kata-katamu….” (lihat Sirah Nabawiyah oleh Muhammad Abd Malik Ibn Hisyam m/s 122 Jilid 1).

Siapakah wanita Islam yang lebih baik dari Khadijah ra ? Wanita pertama Islam, serikandi utama dan mulia yang disebut dalam hadith yang sahih dari riwayat Ummul Mukminah Aisyah ra dengan katanya :

Aku tidak pernah mencemburui mana-mana isteri nabi melainkan Khadijah walaupun aku tidak pernah menjumpainya lalu beliau menceritakan : Sesungguhnya rasulullah apabila menyembelih kambing akan berkata : “Hantarkanlah sebahagian daging ini kepada sahabat Khadijah” lalu berkata Aisyah dengan marah pada suatu hari : Khadijah ? (iaitu seperti mempersoalkan kenapa Khadijah) lalu dibalas oleh baginda rasulullah :
“ Sesungguhnya aku diberi rezeki oleh Allah untuk mencintainya” (hadith sahih riwayat Muslim no. 134 Jilid 7 dalam kitab Al-Minhaj).

Sesungguhnya Ummul Mukminah Khadijah ra yang kini di jannah merupakan wanita pertama dan mulia yang menawarkan dirinya kepada baginda demi mencari kebaikan dan kebajikan.

“ Tidaklah kami tertinggalkan sesuatu perkara pun dalam kitab melainkan telah kami terangkan segalanya” (Surah Al-An’am : 38).

Wednesday, August 24, 2005

Pesanan Berharga Buat UmmahDiriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ra dalam sunannya akan hadith dari Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ra yang berkata : “Sesungguhnya aku berada di belakang nabi salallahualaihiwasalam pada suatu hari dan baginda lalu bersabda :

“Wahai pemuda sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimah (pesanan) iaitu :

Peliharalah Allah (pelihara hak-Nya) maka nescaya Allah akan memelihara kamu, Peliharalah Allah (taati perintah-Nya dan jauhi larangan-Nya) maka nescaya engkau akan mendapati Dia (Allah) akan membantu engkau,

jika kamu hendak meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah dan jika kamu hendak memohon perlindungan dari sesuatu maka mohonlah perlindungan dari Allah.

Ketahuilah jika umat seluruhnya berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu maka tidaklah mereka dapat memberi manfaat kepada engkau melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau dan

jika seluruh umat berkumpul untuk memudharatkan engkau dengan sesuatu maka tidaklah memberi mudharat mereka itu melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan buat engkau.

Telah terangkat qalam-qalam dan telah kering dakwat (satu perumpamaan yakni telah selesai urusan penyampaian pesanan)”.

(Hadith sahih riwayat Tirmidzi no. 2516).